МЕНЮ
НОВИНИ
УСЛУГИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ФОРМУЛЯРИ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
СТРАТЕГИИ
ОТЧЕТИ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ЗЕМЕДЕЛИЕ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
БАНКОВИ СМЕТКИ
Бюлетини на Община
      Кърджали

Културен календар 2016
Спортен календар 2016
Телефонен указател
Работно време
Побратимени градове
Полезни връзки
6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41
Община Кърджали

Горещ телефон:
(0361) 6-73-19
кмет: (0361) 6-73-02
факс: (0361) 6-29-68
municipality@kardjali.bg
mayor@kardjali.bg

Общински съвет телефони:
(0361)6-74-01
(0361)6-74-02
факс: (0361) 6-15-39
obstinski_savet_kj@mail.bg
Page Rank
eXTReMe Tracker
Посл. актуализация:
29 Март 2017
Site ver. 3.0


  НОВИНИ

[13 Февруари 2017]

П О К А Н А № 2


П О К А Н А
№ 2

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
С В И К В А М

На 20.02.2017 г. /понеделник/ от 10.00 ч. в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание при следния
Проект!
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Отчет за 2016 г. за изпълнението на Програма за устойчиво развитие на Община Кърджали през мандат 2015-2019 г. ,,Заедно за успеха на Кърджали”.
2. Отчет за изпълнението на План - програма и Спортен календар за 2016 г. за развитието на детско-юношеските, училищния, спорт за всички и спорт за високи постижения в Община Кърджали и приемане на План - програма и Спортен календар за 2017 г. за развитието на детско-юношеските, училищния, спорт за всички и спорт за високи постижения в Община Кърджали.
3. Допълнение и изменение на Наредбата за упражняване правата на собственост на Община Кърджали върху общинската част от капитала на търговските дружества, граждански дружества и сдружения с нестопанска цел.
4. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кърджали.
5. Приемане на Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в Община Кърджали.
6. Приемане на годишен план за паша и на списък с имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за индивидуално ползване през стопанската 2017/2018 г.
7. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2017 г.
8. Даване на съгласие за продажба на имоти - частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 г., определяне на пазарните оценки и начина на продажба на имотите.
9. Даване съгласие за прекратяване на съсобствеността между Община Кърджали и Мария Димитрова Стойчева на съсобствения УПИ ІХ, кв.81 по ПУП на гр.Кърджали, ул.”Деде агач” № 7, с идентификатор 40909.110.312 по Кадастрална карта на гр. Кърджали и съсобствеността върху построената в имота едноетажна масивна сграда с идентификатор 40909.110.312.1 по Кадастрална карта на гр.Кърджали, чрез продажба на общинската част и определяне на пазарна оценка на имота.
10. Даване на предварително съгласие за промяна на статута на поземлени имоти - публична общинска собственост, находящи се в землището на с. Перперек, Община Кърджали.
11. Даване на съгласие за учредяване възмездно право на пристрояване по одобрен архитектурен проект на Селяйтин Юсеин Хасан в общински застроен УПИ VІІ-23, кв.3 по ПУП на с.Охлювец и определяне на пазарна цена за учредяване право на строеж.
12. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на Ариф Сюлейманов Сюлейманов с признато право на собственост в землище с. Солище, Община Кърджали.
13. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на Халим Махмудов Османов с признато право на собственост в землище с. Костино, Община Кърджали.
14. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на Бейсим Халилов Мехмедов с признато право на собственост в землище с. Багра, Община Кърджали.
15. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на Емин Мюмюнов Исмаилов с признато право на собственост в землище с. Воловарци, Община Кърджали.
16. Предоставяне безвъзмездно за управление на част от недвижим имот – публична общинска собственост на Областен съвет на БЧК-Кърджали.
17. Вземане на решение за определяне на размера на годишния членски внос на Община Кърджали в изпълнение на чл.17, т.1, от Устава на Сдружение ,,Местна инициатива група – Стамболово - Кърджали 54”.
18. Даване на съгласие за подписване на Запис на заповед за авансово плащане по Договор 24-10М1-28 от 23.04.2015 г. по проект ,,Перперикон - минало за бъдеще” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство /ФМ на ЕИП/ 2009-2014 г.
19. Даване на съгласие за изменение на споразумение за партньорство по проект ,,ХОРО - Хармония в Общуването, Равноправие в Образованието” по процедура за подбор на проекти BG05M2OP001-3.001 ,,Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение” по ОП ,,Наука и образование за интелегентен растеж” 2014-2020 г., прието с Решение №77 от 24.03.2016 г.
20. Даване на съгласие за изменение на споразумение за партньорство по проект ,,Заедно се подготвяме за училище” по процедура за подбор на проекти BG05M2OP001-3.001 ,,Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение” по ОП ,,Наука и образование за интелегентен растеж” 2014-2020 г.
21. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
К Ъ Р Д Ж А Л И: ..............................
/Р. МУСТАФА/

Новината е посетена: 128 пъти

ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

ИЗБОРИ

ИЗБОРИ

АНКЕТИ


[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Семеен хотел Олимпия Минерални бани Семеен хотел Роксана Минерални бани