МЕНЮ
НОВИНИ
УСЛУГИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ФОРМУЛЯРИ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
СТРАТЕГИИ
ОТЧЕТИ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ЗЕМЕДЕЛИЕ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Декларации за конфликт
      на интереси

Бюлетини на Община
      Кърджали

Културен календар 2016
Спортен календар 2017
Телефонен указател
Работно време
Банкови сметки
Побратимени градове
Полезни връзки
6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41
Община Кърджали

Горещ телефон:
(0361) 6-73-19
кмет: (0361) 6-73-02
факс: (0361) 6-29-68
municipality@kardjali.bg
mayor@kardjali.bg

Общински съвет телефони:
(0361)6-74-01
(0361)6-74-02
факс: (0361) 6-15-39
obstinski_savet_kj@mail.bg
Page Rank
eXTReMe Tracker
Посл. актуализация:
21 Април 2017
Site ver. 3.0


  НОВИНИ

[08 Март 2017]

ПОКАНА


Община Кърджали уведомява обществеността и заинтересованите физически и юридически лица, че на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ организира обществено обсъждане на проект за ИЗМЕНЕНИЕ на действащия Общ устройствен план /ОУП/ на гр. Кърджали.
Проекта за изменение на ОУП на гр. Кърджали се отнася за частта, обхващаща пл. „Хаджи Димитър”, кв. 14 УПИ XXIII, XXIV, XXV, кв. 229 УПИ I и кв. 134 УПИ VII на действащия ОУП на град Кърджали, одобрен с Решение № 182, Протокол № 9 от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 07.11.2013 г..
Изменението на ОУП на град Кърджали в тази част се налага във връзка с бъдещата рехабилитация на инфраструктура и тротоари и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление в централна градска част.

Предвидените дейности по рехабилитация и реконструкция са част от проект „Ремонт и рехабилитации на улици и тротоари в град Кърджали”, включен в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Кърджали и ще бъдат финансирани чрез одобрената Инвестиционна програма по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Процедура BG16RFOP001-1.001-039: „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Общественото обсъждане ще се проведе на 17.03.2017 г. /петък/ от 17.30 часа в залата на Бизнес инкубатор – Кърджали.
Проектът за изменение на ОУП на град Кърджали в частта, обхващаща пл. „Хаджи Димитър”, кв. 14 УПИ XXIII, XXIV, XXV, кв. 229 УПИ I и кв. 134 УПИ VII е публикуван на интернет страницата на Община Кърджали – www.kardjali.bg в раздел „АКТУАЛНО”.
За контакти по общественото обсъждане: гр. Кърджали, бул. “България” № 41, Надежда Цветкова - началник отдел „ Стратегическо планиране и управление на проекти”, тел. 0361/21651, email: ip_kj@mail.bg.
Писмени становища се приемат на адрес: гр. Кърджали, бул. “България” № 41, Център за услуги и информация на граждани.
Писмените становища се приемат лично или по пощата до 16.30 часа на 17.03.2017 г./петък/ и се завеждат във входяща книга по реда на постъпването им.
Предварително записване за изказвания по време на общественото обсъждане могат да се заявят лично или писмено на същия адрес до 16.30 часа на 17.03.2017 г. /петък/.
Общественото обсъждане ще се ръководи от Докладчик, назначен със Заповед на Кмета на Община Кърджали.

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ:
/П/
/инж. Катя Митовска/

Новината е посетена: 214 пъти

ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

ИЗБОРИ

АНКЕТИ


[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Семеен хотел Олимпия Минерални бани Семеен хотел Роксана Минерални бани