МЕНЮ
НОВИНИ
УСЛУГИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ФОРМУЛЯРИ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
СТРАТЕГИИ
ОТЧЕТИ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ЗЕМЕДЕЛИЕ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Декларации за конфликт
      на интереси

Бюлетини на Община
      Кърджали

Културен календар 2016
Спортен календар 2017
Телефонен указател
Работно време
Банкови сметки
Побратимени градове
Полезни връзки
6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41
Община Кърджали

Горещ телефон:
(0361) 6-73-19
кмет: (0361) 6-73-02
факс: (0361) 6-29-68
municipality@kardjali.bg
mayor@kardjali.bg

Общински съвет телефони:
(0361)6-74-01
(0361)6-74-02
факс: (0361) 6-15-39
obstinski_savet_kj@mail.bgPage Rank
eXTReMe Tracker
Посл. актуализация:
28 Юни 2017
Site ver. 3.0Докладни за разглеждане на предстоящо заседание на
Общински съвет - Кърджали

Описание
Изтегли
1.
График за заседанията на ПК през месец юни 2017 г.
2.
Отмяна на решение №129 по протокол №6 от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 11.07.2013г.
3.
Отчет за дейността по програма СИНДИ - зона Кърджали през 2016 година.
4.
Приложение - Отчет за дейността по програма СИНДИ - зона Кърджали през 2016 година.
5.
Даване на съгласие за подписване на запис на заповед по проект „ Активно включване за по-добър живот”, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005-0135-С01 от 28.04.2017 г.,
6.
Даване на съгласие за подписване на запис на заповед по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG016RFOP001-3.002-0033-С01, проект "Професионална гимназия по селско и горско стопанство в град Кърджали - привлекателен образователен център
7.
Даване съгласие за изменение на ПУП-ПР /план за регулация/ на поземлен имот с идентификатор 40909.119.221 по Кадастрална карта на гр.Кърджали, съставляващ улица от ос.т.2018 до ос.т.2015, между кв. 237 и кв.242 по ПУП на кв.”Студен кладенец”, гр.Кърджали
8.
Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица с репродуктивни проблеми, живеещи на семейни начала на територията на Община Кърджали.
9.
Предложение за одобряване на ПУП-ПП / Подробен устройствен план - парцеларен план / за обект: ” Нов ел. провод 20кV и БКТП на Туристически център Перперикон ” общ.Кърджали.
10.
Даване съгласие за продажба на застроен УПИ V-6156, кв.185 по ПУП на гр.Кърджали, кв.”Възрожденци-Прилепци”, с идентификатор 40909.114.611 на собственика на законно построената в него жилищна сграда - Маджид Мехмед Ибрям и определяне на пазарна цена на
11.
Допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2017 г.
12.
Даване на съгласие за предоставяне без търг или конкурс под наем на помещения, находящи се в сградата на бивш Градски съвет, ул.”Отец Паисий” №3”, гр.Кърджали на Сдружение с нестопанска цел „Федерация за приятелство с народите на Русия и ОНД”
13.
Даване на съгласие за продажба на имоти от общинския поземлен фонд – частна общинска собственост, определяне на пазарните оценки и начина на продажба на имотите
14.
Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и Реджеб Халимов Реджебов и Фирдес Бейтола Реджебова, на съсобствения поземлен имот с №78149.103.97 по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 8 на землище с. Царевец, о
15.
Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и Касим Мехмедов Юнузов, на съсобствения поземлен имот с №40909.7.109 по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 28 на землище гр. Кърджали, община Кърджали, чрез продаж
16.
Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и Слави Руменов Йосифов, на съсобствения поземлен имот с №56054.501.700 по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 28 на землище с. Петлино, община Кърджали, чрез продаж
17.
Даване на съгласие за учредяване възмездно право на надстрояване пристрояване по одобрен архитектурен проект на Айдън Алиосман Юсеин и Айтен Алиосман Наим в общински застроен УПИ V, кв.8 по ПУП на с.Петлино, община Кърджали и определяне на пазарна цена
18.
Даване на съгласие за отдаване под наем на помещения, находящи се в сградата на бивша Стоматологична поликлиника, бул.”Тракия” №13, гр.Кърджали, за осъществяване на медицинска дейност
19.
Даване съгласие за сключване на предварителен договор между Община Кърджали и Севгинар Ахмед Ахмед за продажба по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ на общински поземлен имот, находящ се на ул.”Оборище” с идентификатор 40909.107.321 и общински поземлен
20.
Даване на съгласие за предоставяне под наем на обособена част от спортен обект, представляващ спортна зала, находяща се в Спортен комплекс „Арпезос” гр.Кърджали
21.
Даване съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и Хазим Ибрахим Хаджихазим,, чрез продажба на общинските 551/652 идеални части от имот с № 013028, с НТП: друга селищна територия находящ се в землище с.Гъсково, Община Кърджали и оп
22.
Даване съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и Хазим Ибрахим Хаджихазим,, чрез продажба на общинските 551/652 идеални части от имот с № 013028, с НТП: друга селищна територия находящ се в землище с.Гъсково, Община Кърджали и оп
23.
Питания
24.
Разрешение за изработване на ПУП и одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ.
25.
Предприемане на мерки за подобряване състоянието на пътната мрежа в Община Кърджали.
26.
Разрешение за изработване на Подробен устройствен план и одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ
27.
Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 год
28.
Дневен ред за заседанието на Общинския съвет през месец юни 2017 г.
ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

АНКЕТИ


[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Семеен хотел Олимпия Минерални бани Семеен хотел Роксана Минерални бани