МЕНЮ
НОВИНИ
УСЛУГИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ФОРМУЛЯРИ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
СТРАТЕГИИ
ОТЧЕТИ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ЗЕМЕДЕЛИЕ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
БАНКОВИ СМЕТКИ
Бюлетини на Община
      Кърджали

Културен календар 2016
Спортен календар 2016
Телефонен указател
Работно време
Побратимени градове
Полезни връзки
6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41
Община Кърджали

Горещ телефон:
(0361) 6-73-19
кмет: (0361) 6-73-02
факс: (0361) 6-29-68
municipality@kardjali.bg
mayor@kardjali.bg

Общински съвет телефони:
(0361)6-74-01
(0361)6-74-02
факс: (0361) 6-15-39
obstinski_savet_kj@mail.bg
Page Rank
eXTReMe Tracker
Посл. актуализация:
24 Март 2017
Site ver. 3.0Докладни за разглеждане на предстоящо заседание на
Общински съвет - Кърджали

Описание
Изтегли
1.
Приемане на Отчет за изпълнението на Общински план за младежта за 2016 година и приемане на Общински план за младежта за 2017 година
2.
Приемане на Отчет за изпълнение на Програма за закрила на детето за 2016 г. и Общинска Програма за закрила на детето за 2017 г
3.
Утвърждаване на полудневна подготвителна група в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” гр.Кърджали
4.
Предложение за одобряване на ПУП-ПП / Подробен устройствен план - парцеларен план / за обект: ” Изграждане на външно ел. захранване 20кV за БКТП на ПС Орешница”
5.
Промяна в състава на Обществен съвет по Култура в Община Кърджали
6.
Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества - Кърджали през 2016 година и план за дейността през 2017 година
7.
Предложение за одобряване на ПУП-ПП / Подробен устройствен план - парцеларен план / на водопровод за обект: ”Водоснабдяване на с.Главатарци , общ. Кърджали ” / ЕТАП І - Довеждащ водопровод, ЕТАП ІІ - НР 200м3. /
8.
Предложение за одобряване на ПУП-ПП / Подробен устройствен план - парцеларен план / на обект: Външно водоснабдяване на туристически център ”Перперикон”, общ. Кърджали
9.
Гласуване в Общото събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение “д-р Атанас Дафовски” АД гр. Кърджали от упълномощения от Общинския съвет представител на общинската част от капитала на дружеството
10.
Допълнение и изменение в Наредбата за упражняване правата на собственост на община Кърджали върху общинската част от капитала на търговските дружества, граждански дружества и сдружения с нестопанска цел
11.
Съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на Българско национално радио, гр.София, помещения в Административната сграда на бивш ОНС, бул. ”България” №74, гр. Кърджали
12.
Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 год
13.
Даване на съгласие за продажба на имоти-частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017 година, определяне на пазарните оценки и начина на продажба на имотите
14.
Приемане на отчета на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2016 год
15.
Даване на съгласие за отдаване под наем на помещения, находящи се в сградата на бивша Стоматологична поликлиника, бул.”Тракия” №13, гр.Кърджали, за осъществяване на дентална медицинска дейност
16.
Приемане на актуализираната бюджетна прогноза за периода 2018 – 2020 година на община Кърджали
17.
ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
18.
Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на част от кв.15, 16 и 19 и изменение на ПУП-ПУР за улица между о.т.53- о.т.64 и о.т.61-о.т.55 по плана на с.Долно Зелениково, общ.Кърджали на основание чл.124а, ал.
19.
Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за периода 2018 - 2020 г.
20.
Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица
21.
Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица с репродуктивни проблеми, живеещи на семейни начала на територията на Община Кърджали
22.
Участие в редовно заседание на Общото събрание на „Асоциация по В и К – Кърджали”, съгласуване на позиция и мандат на представителя на Община Кърджали, насрочено за 30 Март 2017г
23.
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за пътища
24.
График за заседанията на ПК през месец март 2017 г.
25.
Одобряване на изменение на Общия устройствен план на град Кърджали, в частта обхващаща площад „Хаджи Димитър”
26.
Покана за заседание на ОбС - Кърджали
ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

ИЗБОРИ

ИЗБОРИ

АНКЕТИ


[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Семеен хотел Олимпия Минерални бани Семеен хотел Роксана Минерални бани