МЕНЮ
НОВИНИ
УСЛУГИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ФОРМУЛЯРИ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
СТРАТЕГИИ
ОТЧЕТИ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ЗЕМЕДЕЛИЕ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Декларации за конфликт
      на интереси

Бюлетини на Община
      Кърджали

Културен календар 2017
Спортен календар 2017
Телефонен указател
Работно време
Банкови сметки
Побратимени градове
Полезни връзки
6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41
Община Кърджали

Горещ телефон:
(0361) 6-73-19
кмет: (0361) 6-73-02
факс: (0361) 6-29-68
municipality@kardjali.bg
mayor@kardjali.bg

Общински съвет телефони:
(0361)6-74-01
(0361)6-74-02
факс: (0361) 6-15-39
obstinski_savet_kj@mail.bgPage Rank
eXTReMe Tracker
Посл. актуализация:
18 Август 2017
Site ver. 3.0Докладни за разглеждане на предстоящо заседание на
Общински съвет - Кърджали

Описание
Изтегли
1.
Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица
2.
Издаване на Разрешително за ползване на воден обект
3.
Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Кърджали
4.
Допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2017 г.
5.
Даване на съгласие за откриване на процедура за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири и водоеми – публична общинска собственост
6.
Съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване върху Детска железница, находяща се в парк „Простор” гр.Кърджали на Общинско дружество „Озеленяване, чистота и благоустройство” ЕООД – гр.Кърджали
7.
Даване на съгласие за продажба на общински жилища по административен ред на наематели и определяне на пазарните оценки
8.
: Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Кърджали
9.
Упълномощаване на представител на Община Кърджали в Общото събрание на “ВиК” ООД гр. Кърджали.
10.
Упълномощаване на представител на Община Кърджали в Общото събрание на “ДКЦ №1” ООД гр. Кърджали.
11.
Упълномощаване на представител на Община Кърджали в Общото събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение “д-р Атанас Дафовски” АД гр. Кърджали.
12.
Даване на съгласие за учредяване възмездно право на пристрояване-допълващо застрояване по одобрен архитектурен проект на Февзи Хасан Осман в общински застроен УПИ ХІІ-106, кв.21 по ПУП на с.Глухар, община Кърджали и определяне на пазарна цена за учредява
13.
Даване на съгласие за продажба на имоти-частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017 година, определяне на пазарните оценки и начина на продажба на имотите.
14.
Даване съгласие за продажба на застроен поземлен имот, находящ се в гр.Кърджали с идентификатор 40909.27.114 на собственика на законно построените в него сграда-помпена станция с идентификатор 40909.27.114.1 и обслужващ трафопост с идентификатор 40909.27.
15.
Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет за първото полугодие на 2017 г.
16.
Приложение 1 към отчета за изпълнение на решенията
17.
Приложение 2 към отчета за изпълнение на решенията
18.
Приложение 3 към отчета за изпълнение на решенията
19.
Приложение 4 към отчета за изпълнение на решенията
20.
Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 год.
21.
Отписване от постоянен адрес на вписани лица – „фантоми”.
22.
Даване на съгласие за гарантиране на устойчивостта на проект „Ремонт и рехабилитации на улици и тротоари в град Кърджали” от Инвестиционната програма на община Кърджали, кандидатстващ за финансиране по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско раз
23.
Даване на съгласие за гарантиране на устойчивостта на проект „Изграждане на социални жилища в град Кърджали” от Инвестиционната програма на община Кърджали, кандидатстващ за финансиране по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП
24.
финансов анализ
25.
Предложение за актуализиране Списъка на защитени детски градини училища на територията на Община Кърджали за 2017/ 2018 г.
26.
Оптимизиране на мрежата от детски заведения на територията на община Кърджали за учебната 2017 / 2018 година
27.
РАЗШИРЕНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕ №3 на отчета за изпълнение на решенията на ОбС за първото полугодие на 2017 г.
28.
Даване на съгласие за кандидатстване на "Озеленяване, чистота и благоустройство" ЕООД с проектно предложение по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-1.00.5 „Разработване на продукт
29.
Даване на съгласие за кандидатстване на "Пазар на производителите – Кърджали" ЕАД с проектно предложение по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-1.00.5 „Разработване на продуктови
30.
График за заседанията на ПК през месец юли 2017 г.
31.
Даване на съгласие за кандидатстване с проект по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” по Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
32.
Определяне на срок за предоставяне на услугата „Социални жилища” и наемна цена за социалните жилища, изградени по проекта „Изграждане на социални жилища в град Кърджали” от Инвестиционната програма на община Кърджали, кандидатстващ за финансиране по Приор
33.
Дневен ред за заседанието на Общинския съвет през месец юли 2017 г.
34.
Даване на съгласие за изпълнение на проекти с участието на Община Кърджали по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 – 2020 г.
35.
Даване на съгласие за подписване на споразумения за партньорство по проекти с участието на Община Кърджали по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 – 2020 г.
36.
Предложение за актуализиране Списъка на средищните детски градини и училища на територията на Община Кърджали за 2017/ 2018 учебна година
37.
Даване на съгласие за закупуване на поземлен имот горска територия –частна държавна собственост от МСГХ в полза на Община Кърджали
38.
Учредяване на сервитут върху поземлени имоти в горски територии-частна държавна собственост и сключване на Договор с изпълнителния Директор на Изпълнителната агенция по горите
39.
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на прокарване на електро захаранване за обект: “Кабелна линия 20 кV от ст.15 на ВЛ 20 “Язовира” до нов БКТП 20/0.4-800 кVA в ПИ 010339 по КВС на земл. на с.Прилепци” на
ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

АНКЕТИ


[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Вили Болярка