МЕНЮ
НОВИНИ
УСЛУГИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ФОРМУЛЯРИ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
СТРАТЕГИИ
ОТЧЕТИ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ЗЕМЕДЕЛИЕ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Декларации за конфликт
      на интереси

Бюлетини на Община
      Кърджали

Културен календар 2016
Спортен календар 2017
Телефонен указател
Работно време
Банкови сметки
Побратимени градове
Полезни връзки
6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41
Община Кърджали

Горещ телефон:
(0361) 6-73-19
кмет: (0361) 6-73-02
факс: (0361) 6-29-68
municipality@kardjali.bg
mayor@kardjali.bg

Общински съвет телефони:
(0361)6-74-01
(0361)6-74-02
факс: (0361) 6-15-39
obstinski_savet_kj@mail.bg
Page Rank
eXTReMe Tracker
Посл. актуализация:
29 Април 2017
Site ver. 3.0Докладни за разглеждане на предстоящо заседание на
Общински съвет - Кърджали

Описание
Изтегли
1.
Даване на предварително съгласие за преминаване на трасето на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура на обект:„Изграждане на водопровод за „ТЕКЛАС БЪЛГАРИЯ“ АД от магистрален водопровод Кърджали-Момчилград” през имоти от о
2.
Приемане на Общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците на община Кърджали (2017 – 2018 г.) и Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие за 2017г.
3.
ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ (2017-2018)
4.
ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗА ПЕРИОДА 2017-2018 ГОДИНА.
5.
Приемане на отчет за изпълнение на Годишния план за развитие на социалните услуги за 2016г., заложени в Стратегията на община Кърджали и Годишен план за развитие на социалните услуги за 2018г.
6.
Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица
7.
Приемане на доклади за осъществените дейности на читалищата за 2016 г.
8.
Приемане на отчета за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2016 г.
9.
Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 год.
10.
Съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на имоти общинска собственост на Професионална гимназия по селско и горско стопанство – гр.Кърджали
11.
Даване съгласие за предоставяне под наем на част от имот - публична общинска собственост
12.
Прекратяване на открита процедура за предоставяне на концесия върху имот, публична общинска собственост Микроязовир с кадастрални номера №000133, №000027 и №000818 по картата на възстановената собственост на землищата на с.Невестино, с.Иванци и с.Рани лис
13.
Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и Мата Саракинова Султанова, Виктор Стефанов Султанов и Мария Стефанова Каменова, на съсобствения поземлен имот с №56054.501.568 по Плана на новообразуваните имоти по § 4 от ЗСПЗЗ,
14.
Даване на съгласие за продажба на имоти от общинския поземлен фонд – частна общинска собственост, определяне на пазарните оценки и начина на продажба на имотите
15.
Допълнение на списъка на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за индивидуално ползване през стопанската 2017/2018 г.
16.
Даване съгласие за продажба на застроен поземлен имот с идентификатор 40909.106.612, находящ се в гр.Кърджали, ул.”Отец Паисий” на собственика на два броя законно построени гаража Георги Димитров Стоянов и определяне на пазарна цена на имота.
17.
Даване на съгласие за продажба на общински поземлен имот с пл.сн.№ 211, кв.18 по ПУП на с.Резбарци, придаващ се от улична регулация към поземлен имот с пл.сн.№ 249 кв.18, за който е отреден УПИ VІ-249, кв.18 по ПУП на с.Резбарци Община Кърджали, собствено
18.
Даване на съгласие за продажба на общински поземлен имот с пл.сн.№ 210, кв.18 по ПУП на с.Резбарци, придаващ се от улична регулация към поземлен имот с пл.сн.№ 249 кв.18, за който е отреден УПИ V-249, кв.18 по ПУП на с.Резбарци Община Кърджали, собственос
19.
Даване съгласие за изработване на ПУП-ПР /план за регулация/ за общински път от ос.т.33 до ос.т.47, кв.22 по ПУП на с.Пепелище, община Кърджали и промяна статута му от публична общинска собственост в частна общинска собственост
20.
Актуализация на капиталовата програма за 2017 година
21.
Приложение към Актуализация на капиталовата програма за 2017 година
22.
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план и право на прокарване на водопровод през полски път с №000061 попадащ в землището на с.Ридово, общ.Кърджали на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ /Закон за устройство на терито
23.
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Оптична кабелна мрежа гр.Кърджали, отклонения от кабелни шахти на БТК” на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
24.
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план и право на прокарване на водопровод през полски път с №000075 попадащ в землището на с.Ридово, общ.Кърджали на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ /Закон за устройство на терито
25.
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНИЯ ПЛАН за развитие на социалните услуги, заложени в Стратегията на община Кърджали за 2016 година
26.
ГОДИШЕН ПЛАН за развитие на социалните услуги, заложени в Стратегията на община Кърджали за 2018 година
27.
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за изграждане на канализация в землището на гр.Кърджали, общ.Кърджали на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
28.
Рехабилитация и реконструкция на „Път ІІІ-507 Кърджали-Мост-Манастир от км 0+055 до км 26+109, с обща дължина 26,054 км, област Кърджали”
29.
График за заседанията на ПК през месец април 2017 г.
30.
Дневен ред за заседанието на Общинския съвет през месец април
31.
Даване на съгласие за отпускане на допълнителни средства за сдружение ,,МИГ- Стамболово -Кърджали 54”
32.
Даване на съгласие за продажба на общински имоти- УПИ І-502 и УПИ ІІ-501 кв. 245 и УПИ І-499 в кв. 246 по ПУП – ПР на Парк „Арпезос – север”, ул. „Републиканска”, гр. Кърджали, определяне на пазарната цена на имотите и определяне на тръжните условия за п
33.
Даване на съгласие за продажба на имоти-частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017 година, определяне на пазарните оценки и начина на продажба на имотите
34.
Допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2017 г
ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

ИЗБОРИ

АНКЕТИ


[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Семеен хотел Олимпия Минерални бани Семеен хотел Роксана Минерални бани