МЕНЮ
НОВИНИ
УСЛУГИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ФОРМУЛЯРИ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
СТРАТЕГИИ
ОТЧЕТИ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ЗЕМЕДЕЛИЕ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
БАНКОВИ СМЕТКИ
Бюлетини на Община
      Кърджали

Културен календар 2016
Спортен календар 2016
Телефонен указател
Работно време
Побратимени градове
Полезни връзки
6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41
Община Кърджали

Горещ телефон:
(0361) 6-73-19
кмет: (0361) 6-73-02
факс: (0361) 6-29-68
municipality@kardjali.bg
mayor@kardjali.bg

Общински съвет телефони:
(0361)6-74-01
(0361)6-74-02
факс: (0361) 6-15-39
obstinski_savet_kj@mail.bg
Page Rank
eXTReMe Tracker
Посл. актуализация:
29 Март 2017
Site ver. 3.0


Untitled Document

ОБЯВИ

Описание
Дата
Изтегли
1.
СПИСЪК на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността : Началник отдел „ИКС” 2017-03-16
2.
Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси“, Процедурата: BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“, Проект „Грижа за независим живот, Договор № BG05M9OP001-2.002-0274-C001 обявява приев на документи за следниге дръжности: 2017-03-15
3.
Ръководството на община Кърджали съобщава на гражданите, че предварителния списък на картотекираните семейства за 2017г. е изнесен на входа на общината на 06.03.2017г. 2017-03-07
4.
Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на Златка Стоева Тодорова и Стойчо Руменов Павлов с последен известен адрес: 2017-03-07
5.
Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на Апостол Николов Маринов с последен известен адрес: 2017-03-07
6.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на всички собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/ на територията на Община Кърджали, че в срок от 01.03.2017 г. до 10.03.2017 г. започва приемане на заявления за наемане без търг или конкурс на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на Община Кърджали през стопанската 2017/2018 г. 2017-02-28
7.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВA На заинтересованите, че в ДВ. бр.14 от 10.02.2017 г. са обнародвани проекти: ... 2017-02-10
8.
Съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители, кандидати за подпомагане по схемите за директни плащания могат да бъдат само земеделските стопани, регистрирани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. и извършили регистрация на правно основание на използваните от тях площи. Сроковете за регистрация са както следва: - регистрация на правно основание на използваните площи в Общинските служби по земеделие по местонахождение на имота - краен срок 15.02.2017 г. - пререгистрация на земеделските стопани по реда на Наредба №3/1999 г. -краен срок 28.02.2017 г. 2017-02-08
9.
ЗАПОВЕД № 81/19.01.2017г. относно прекратяване на аренда 2017-01-19
10.
ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: Радко Иванов Мавродиев и Стойчо Иванов Мавродиев с последен известен адрес: ... 2017-01-17
11.
ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали , на основание чл.128 , ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: Таня Петрова Кирова с последен известен адрес: ... 2017-01-17
12.
Обявление на МРРБ за отчуждаване на части от имоти село Седловина, община Кърджали 2017-01-12
13.
На основание чл.30, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона законцесиите, в изпълнение на чл.43, ал.1 от Закона за концесиите във връзка с Обявление за концесия, публикувано в електронната страница на Държавен вестник на 03.01.2017 г. под № 1 и в Националния концесионен регистър под № А-000841 от 03.01.2017 г., Община Кърджали обявява: 2017-01-09
14.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ съобщава за обществено обсъждане на проект ” Изменение на Общ устройствен план в частта на УПИ VІІІ-514 отреден за производствено и складова дейност в кв.23 по плана на ж.к.” Възрожденци ”, гр.Кърджали. ” Датата на провеждане на общественото обсъждане - 09.01.2017г. /понеделник/ от 14.00 часа. 2017-01-03
15.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ. бр.102 от 23.12.2016 г. е обнародван проект приет с: 2016-12-27
16.
Община Кърджали съобщава на заинтересуваните,че в ДВ бр.97/06.12.2016г. е обнародвано обявление за одобрени планове на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ за зони за земеделско ползване както следва: 2016-12-19
17.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с обява за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 28.12.2016 г. във в-к „Арда нюз” бр. 146 (366) от 30.11.2016 г. и във в-к Родопи 24x7 бр. 1329 от 30.11.2016 г., съобщаваме Ви, че ... 2016-12-12
18.
ЗАПОВЕД № 1262/05.12.2016г. 2016-12-06
19.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: Найме Мехмед Мурад, с последен известен адрес: с.Зелениково, като собственик на неурегулиран поземлен имот № 000135, Назиле Фейзула Мехмед с последен известен адрес: ... 2016-12-05
20.
Кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис и Общинска администрация- Кърджали удължават срока за набиране на предложения по проектобюджета на община Кърджали за 2017 година до края на месец декември 2016 г. 2016-11-28
21.
Заповед относно изземване на общински имот 2016-11-24
22.
Във връзка с обява за публичен търг с тайно наддаване за продажба на 14.12.2016г. във в-к „Арда нюз” бр.№139 от 15.11.2016г. и във в-к Родопи 24X7 бр.№1322 от 15.11.2016г., съобщаваме ви, че ... 2016-11-18
23.
Покана за доброволно изпълнение 2016-11-16
24.
Уведомление за прекратяване на Договор №12698-02/15.10.2015г. за отдаване под наем на общински имот представляващ: Част от паркинг, находящ се зад читалище "Обединение", гр. Кърджали 2016-11-11
25.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на Димо Митков Кръстев като собственик на поземлен имот № 72, кв.17а по плана на с.Долно Зелениково, с последен известен адрес: 2016-11-08
26.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали , на основание чл.128 , ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице. Мария Тодорова Христова с последен известен адрес: 2016-11-08
27.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице: Али Мустафов Насуфов с последен известен адрес: 2016-11-01
28.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: ” МЗ ИНВЕСТ ” ООД с последен известен адрес: 2016-11-01
29.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: Найме Мехмед Мурад, с последен известен адрес: 2016-11-01
30.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ. бр.83 от 21.10.2016г. е обнародван одобрен проект приет с :РЕШЕНИЕ № 233 от 13 септември 2016г. 2016-10-25
31.
ЗАПОВЕД относно отменяне на ЗАПОВЕД № 57/30.06.2016г. 2016-10-19
32.
Заповед относно сметосъбиране и сметоизвозване 2016-10-18
33.
Уведомление до НЮ АДВЕРТАЙЗИНГ ЕООД, на основание чл. 61, ал.3 от АПК 2016-10-12
34.
ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: ” МЗ ИНВЕСТ ” ООД с последен известен адрес:... 2016-10-03
35.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА – „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”, „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ” И „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК” 2016-09-19
36.
Община Кърджали съобщава на заинтересуваните,че в ДВ бр.71/13.09.20016г. е обнародвано обявление за изработени помощни планове и планове на новообразуваните имоти по §4к,ал.1 от ЗСПЗЗ за зони за земеделско ползване както следва: 2016-09-19
37.
ЗАПОВЕД относно: Откриване на процедура за предоставяне под наем без търг или конкурс за една стопанска година на маломерни имоти /под 10 дка/ от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на територията на община Кърджали 2016-09-09
38.
СЪОБЩЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице: Петър Димитров Милев ... 2016-09-08
39.
ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61 , ал.3 от Административно-процесуален кодекс , обявява на : Баар Мюмюн Кахраман, 2016-09-08
40.
ЗАПОВЕД за отчуждаване на поземлен имот, находящ се в гр.Кърджали, ул.”Стефан Караджа”, собственост на физически лица 2016-08-26
41.
ЗАПОВЕД относно откриване на процедура за предоставяне под наем без търг или конкурс на следните имоти от ОПФ: 2016-08-26
42.
Извадка от протокола от работата на Комисията за провеждане на конкус за избор на Експерт „Информационно обслужване и услуги” в Областен информационен център ... 2016-08-02
43.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, ОБЯВЯВА на следните заинтересовани лица: 2016-07-28
44.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Публични търгове с тайно наддаване за продажба: На 30.08.2016 г. в стая 508, ет. V в сградата на Общинска администрация гр.Кърджали, бул.„България” №41 на следните имоти - общинска собственост: 2016-07-28
45.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ С Ъ О Б Щ А В А На заинтересованите, че в ДВ. бр.57 от 22.07.2016 г. е обнародван проект приет с: РЕШЕНИЕ № 165 от 23 юни 2016г. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет - Кърджали реши: 1. ОДОБРЯВА Подробен устройствен план - парцеларен план за Обект: „Довеждащ водопровод от напорен резервоар 200 куб.м с.Орешница до с.Болярци, общ. Кърджали, област Кърджали”; 2016-07-27
46.
Кметът на община Кърджали организира публично обсъждане на Плана за финансово оздравяване на община Кърджали за периода 2016 г. - 2019 г. на 10.08.2016 г. /сряда/ от 17.30 часа в заседателната зала на „Бизнес инкубатора”. 2016-07-27
47.
О Б Я В Л Е Н И Е относно: съобщаване на Заповед № РД-6 от 26.05.2016г. на Кмета на Община Кърджали на заинтересованото лице – Боян Василев Бечев 2016-07-25
48.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройството на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс обявява на Баар Мюмюн Кахраман, като собственик на ... 2016-07-22
49.
З А Я В Л Е Н И Е за ползване на социални услуги, предлагани от „Център за предоставяне на почасови услуги в общността и в домашна среда” по проект BG05M9OP001-2.002-0274 „Грижа за независим живот” 2016-07-18
50.
ОБЯВА Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси“, Процедурата: BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“, Проект „Грижа за независим живот, Договор № BG05M9OP001-2.002-0274-C001 обявява ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА – „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”, „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ” И „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК” 2016-07-18
51.
З А Я В Л Е Н И Е за кандидатстване за работа в „Център за предоставяне на почасови услуги в общността и в домашна среда” към Община Кърджали по проект BG05M9OP001-2.002-0274 „Грижа за независим живот” 2016-07-18
52.
Д Е К Л А Р А Ц И Я З А С Ъ Г Л А С И Е 2016-07-18
53.
Декларация 2016-07-18
54.
ОБЯВА Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси“, Процедурата: BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“, Проект „Грижа за независим живот, Договор № BG05M9OP001-2.002-0274-C001 обявява ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ 1.„ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”;2. „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ”;3 „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК” 2016-07-18
55.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ относно: Откриване на процедура по принудително отчуждаване на недвижим имот, собственост на физически лица.Кметът на Община Кърджали уведомява, че открива процедура по принудително отчуждаване на поземления имот, находящ се в гр.Кърджали, ул.”Стефан Караджа”, както следва: 2016-07-15
56.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс , обявява на следните заинтересовани лица: Анше Юсуф Юмер с последен известен адрес: 2016-06-21
57.
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на Никола Георгиев Павлов с последен известен адрес: ... 2016-06-01
58.
ЗАПОВЕД №457/25.05.2016г. ЗАПОВЯДВАМ: ДА СЕ ИЗЗЕМЕ ОБЩИНСКИ ИМОТ, представляващ: Помещение №1 в клуб кв. "Гледка", гр. Кърджали, с полезна площ 11,00 кв.м., актуван с АЧОС №846/22.04.2002г. от Джелил Юсеин Исмаил... 2016-05-31
59.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ № РД-6 гр.Кърджали 26.05.2016 год. З А П О В Я Д В А М: ОТЧУЖДАВАМ части от поземлени имоти, находящи се в землището на с.Крайно село, с ЕКАТТЕ 39342, община Кърджали, собственост на физически и юридически лица, попадащи в трасето на новопроектиран път и мост на р.Арда, гр.Кърджали, както следва: 2016-05-26
60.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ На 22.06.2016 год. в стая №508 в сградата на Общинска администрация-Кърджали на бул."България" №41, за отдаване под наем на имоти – общинска собственост,находящи се в сградата на Битов комбинат с.Мост, община Кърджали, за срок от 5 /пет/ години, както следва: 2016-05-25
61.
Общинска администрация - Кърджали уведомява лицето Ганиме Бекир Фейзи от гр. Кърджали, че в отдел „ГРАОН” е постъпила декларация с вх. № 65-66/20.11.2015 г. от Ергин Мехмедали Али за припознаване на децата: Гамзе Ганиме Бекир и Хазиме Ганиме Бекир 2016-05-13
62.
На основание чл.124б, ал.3 във връзка с чл. 2 от ЗУТ, Дирекция „АСУТ” при Общинска администрация Кърджали, съобщава че е издадена Заповед РД-02-15-34 /25.05.2006 г. на Заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройство на Република България за разрешаване за изработване на ПУП-ПП /Подробен устройствен план-парцеларен план/, прадставляващ елемент на тихническата инфраструсктура извън границите на урбанизираните територии за обект: “Междусистемна въздушна линия ВЛ 400 kV п/ст „Марица изток” /Република България/ - п/ст „Неа Санта” /Република Гърция/ 2016-05-11
63.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ , ЧЕ В ДВ. БР.35 ОТ 10.05.2016 Г. Е ОБНАРОДВАН ПРОЕКТ 2016-05-11
64.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На основание чл.124б, ал.3 във връзка с чл. 2 от ЗУТ, Дирекция „АСУТ” при Общинска администрация Кърджали, съобщава че е издадена Заповед РД-02-15-34 /25.05.2006 г. на Заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройство на Република България за... 2016-05-11
65.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61 , ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на : 2016-04-26
66.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересаваните, че в ДВ. бр.32 от 22.04.2016г. са обнародвани одобрени проекти приети с : 2016-04-25
67.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ относно: Откриване на процедура по принудително отчуждаване на части от недвижими имоти, собственост на физически и юридически лица 2016-04-19
68.
Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройството на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс обявява на следното заинтересовано лице ... 2016-04-18
69.
Община Кърджали, на основание §5, ал.8 от ПЗР на Наредба №3 от 28.04.2005г. за съдържанието,създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице: 2016-04-05
70.
На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Кърджали уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че е организирано обществено обсъждане на предварителен проект на Общ устройствен план на Община Кърджали и екологична оценка към него 2016-03-21
71.
Уведомление за прекратяване на Договор№8842-02/27.07.2012год. за отдаване под наем на общински имот представляващ:Паркинг пред спортен комплекс "Арпезос", гр. Кърджали, ул. "Републиканска" 2016-03-17
72.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на Белгин Шериф Мурад... 2016-03-14
73.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройството на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс обявява на следните заинтересовани лица: ... 2016-03-09
74.
О Б Щ И Н А К Ъ Р Д Ж А Л И на основание чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и Решение № 34 от 25 февруари 2016 г. на Общински съвет – Кърджали С Ъ О Б Щ А В А: на всички собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни 2016-03-02
75.
ПРЕДИЗВЕСТИЕ ДО ДЖЕЛИЛ ЮСЕИН ИСМАИЛ 2016-02-29
76.
Община Кърджали, на основание чл.148, ал.2 във връзка с чл.150 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересовани лица: 2016-02-11
77.
Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересовано лице: 2016-02-08
78.
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следното заинтересовано лице: ... 2016-01-12
79.
Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс , обявява ... 2016-01-11
80.
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройството на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс обявява на следните заинтересовани лица: ... 2015-12-17
81.
Заповядвам:Да се отпише от актовите книги за общинска собственост недвижим имот представляващ: Незастроен УПИ V-132, кв.186 по ПУП на гр.Кърджали, кв.”Възрожденци-ІІІ част”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.114.132 с площ 695 кв.м.и начин на трайно ползване: ниско застрояване / до 10 м/ по кадастрална карта на гр.Кърджали, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3869 от 05.06.2014 год., вписан в Службата по вписванията при Районен съд Кърджали с ДВ. Вх. № 1578/11.06.2014 г., парт. 31931, Акт № 31, том 6, дело 1034/2014 год. 2015-12-14
82.
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройството на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс обявява на следните заинтересовани лица: 2015-12-09
83.
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „директор” на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания –кв. Пазара, ул. „Средец” 2015-11-12
84.
ПОКАНА ОТНОСНО: Избор на представители на стопанския и нестопанския сектор за създаване на публично-частно партньорство за подаване на Заявление за подпомагане по Под-мярка 19.1. Помощ за подготвителни дейности към Мярка 19. Водено от общностите местно развитие (ВОМР)/ ЛИДЕР по ПРСР на територията на община Стамболово и 54 от селата на община Кърджали 2015-11-12
85.
Община Кърджали, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица:... 2015-11-06
86.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ , ЧЕ В ДВ. БР.77 ОТ 06.10.2015 Г. Е ОБНАРОДВАН ПРОЕКТ... 2015-10-09
87.
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на заинтересуваните: 2015-10-09
88.
Обявление относно: Одобряване на ПУП-ПП за обект: "Укрепване на свлачище в кв. Веселчане"..." 2015-10-08
89.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „директор” на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания – кв. Пазара, ул. „Средец” 2015-10-05
90.
Заповед относно: Откриване на процедура за предоставяне под наем без търг или конкурс за една стопанска година на маломерни имоти /под 10 дка/ от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на територията на община Кърджали 2015-09-17
91.
Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройството на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс обявява на Даниел Кирилов Русков като собственик на поземлин имот №015008 2015-08-18
92.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересаваните, че в ДВ. бр.59 от 04.08.2015г. са обнародвани одобрени проекти приети с : 2015-08-05
93.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на Даниел Кирилов Русков... 2015-07-30
94.
О Б Я В Л Е Н И Е ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Съобщава за обществено обсъждане на проект „Изменение на Общ устройствен план в частта на УПИ І кв.66, отреден за ... 2015-06-16
95.
Заповед относно: извършване на строително-монтажни работи /СМР/ на обект: „Ремонт на ВЛ 110kv „Осетия Моняк” 2015-05-14
96.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА І. Списък на спортни обекти и съоръжения общинска собственост за отдаване под наем на лицензирани спортни организации или спортни клубове, както следва: 2015-05-12
97.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересаваните, че в ДВ. бр.32 от 05.05.2015г. е обнародван одобрен проект приет с : РЕШЕНИЕ № 80 от 26 март 2015г. 2015-05-07
98.
Обявление Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61 , ал.3 от Административно-процесуален кодекс , обявява на следното заинтересовано лице: 2015-05-04
99.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА І. Списък на спортни обекти и съоръжения общинска собственост за отдаване под наем на лицензирани спортни организации или спортни клубове, както следва: 2015-04-17
100.
ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали , на основание чл.128 , ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице. 2015-04-07
101.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ е партньор на Агенцията за социално подпомагане при реализирането на проект “Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020г., бюджетна линия 2014BG05М9ОР001-2.2015.001”Нови алтернативи”. 2015-03-27
102.
О Б Я В Л Е Н И Е относно: Откриване на процедура по принудително отчуждаване на части от недвижими имоти, собственост на физически лица 2015-03-26
103.
О Б Я В Л Е Н И Е относно: Откриване на процедура по принудително отчуждаване на части от недвижими имоти, собственост на физически лица 2015-03-26
104.
Списък на спортни обекти и съоръжения общинска собственост за отдаване под наем на лицензирани спортни организации или спортни клубове 2015-03-17
105.
Заповед № РД-14/09.03.2015 год. ОТЧУЖДАВАМ относно предстоящо прилагане на улична регулация за прокарване на улица с ос.т. 2851-2852 /ул.”Плачи мост”/ по ПУП на кв.”Байкал”, гр.Кърджали, част от поземлен имот, находящ се в гр.Кърджали, кв.”Байкал” 2015-03-12
106.
Община Кърджали, на основание чл.149, ал. 1 и 2 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61 , ал.3 от Административно-процесуален кодекс , обявява 2015-03-06
107.
Община Кърджали , на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс , обявява на Бекир Юсеин Юмер ... 2015-02-26
108.
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица 2015-02-16
109.
На основание Заповед № 14 / 08.01.2015г. на Кмета на Община Кърджали, във връзка с чл.90 и чл.93 от Кодекса на труда, в изпълнение на Проект BG051PO001-5.2.12-0031-C0001 „Дом за всяко дете-2”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Бюджетна линия BG051PO001-5.2.12, „Разкриване на социални услуги в общността” и Протокол № 1 от конкурсна комисия, се допускат до втори етап – събеседване, следните кандидати: 2015-02-13
110.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Обявява конкурс за избор на здравни медиатори, които ще работят за подобряване на здравния статус на ромските общности и други уязвими групи в община Кърджали. 2015-02-03
111.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че в ДВ. бр.9 от 03.02.2015 г. е обнародван проект ... 2015-02-03
112.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ. бр.8 от 30.01.2015г. са обнародвани одобрени проекти приети с : 2015-01-30
113.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Подбор по документи за обучение на специалисти, необходими за експлоатация на ПСОВ – гр. Кърджали за следните длъжности: 2015-01-30
114.
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на Бекир Юсеин Юмер като собственик на поземлин имот №018223 с последен известен адрес: 2015-01-29
115.
О Б Я В Л Е Н И Е относно: Откриване на процедура по принудително отчуждаване на част от недвижим имот, собственост на физическо лице 2015-01-28
116.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че в ДВ. бр.5 от 20.01.2015 г. е обнародван проект... 2015-01-20
117.
О Б Я В А Във връзка с изпълнението на проект BG051PO001-5.2.12-0031-C0001 „Дом за всяко дете-2”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Бюджетна линия BG051PO001-5.2.12, „РАЗКРИВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА 2015-01-12
118.
ОБЯВЛЕНИЕ Относно:Откриване на процедура по принудително отчуждаване на части от недвижими имоти собственост на физически и юридически лица 2014-12-24
119.
Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на Димчо Петков Недялков с последен известен адрес ... 2014-12-09
120.
Заповед №1142 гр.Кърджали 01.12.2014 год. Заповядвам: 1. ОТЧУЖДАВАМ за прилагане на улична регулация за прокарване на улица с ос.т.24-25, кв.8 по ПУП на с.Енчец, община Кърджали, части от поземлен имот с пл.сн.№109, кв.8 по ПУП на с.Енчец, община Кърджали, собственост на физически лица, както следва: 2014-12-02
121.
О Б Я В Л Е Н И Е Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс обявява на следните заинтересовани лица:... 2014-11-26
122.
Общинска администрация-Кърджали, на основание чл.13а, ал.6, т.2 от ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен помощен план във връзка с чл.10, ал.7 от ЗСПЗЗ, на имоти в землището на с.Широко поле, община Кърджали в местността”Ямач”-3.779дка и 0.300дка, попадащи в част от кв.35 по ПУП на с.Широко поле 2014-11-19
123.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересуваните собственици, че със Заповед № РД-02-15-143 / 05.11.2014г. на Заместник-министъра на регионалното развитие на Република България се разрешава изработването на ПУП - ПП / Подробен устройствен план - Парцеларен план/ за обект... 2014-11-13
124.
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: 2014-11-10
125.
РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА за подбор на персонал на ЦНСТМУ- Кърджали 2014-11-07
126.
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройството на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс обявява на следните заинтересовани лица: 2014-10-27
127.
Обявление относно: Откриване на процедура по принудително отчуждаване на част от недвижим имот, собственост на физически лица 2014-10-27
128.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересаваните, че в ДВ. бр.68 от 15.08.2014г. са обнародвани одобрени проекти приети с : 2014-09-08
129.
Заповед относно: Изграждане на водопровод за водоснабдяване на с. Страхил Войвода и с. Бяла поляна, общ. Кърджали 2014-07-17
130.
Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61 , ал.3 от Административно-процесуален кодекс , обявява на : Станка Георгиева Иванова с последен известен адрес:... 2014-07-09
131.
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: Сема Ваджип Абрахам с последен известен адрес:... 2014-07-02
132.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ съобщава на заинтересованите, че в ДВ. бр.52 от 24.06.2014г. са обнародвани проекти,приети с: ... 2014-06-24
133.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГОТВАЧ В ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП 2014-06-19
134.
ЗАПОВЕД ЗА ИЗЗЕМВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ИМОТ, представляващ ап. 107 в бл.23, вх. Д, ет.5, кв.”Възрожденци”, Кърджали състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения - собственост на Община Кърджали с АЧОС №.2419 от 25.02.2009г. предоставен от Община Кърджали за ползване под наем на СТЕФКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА 2014-06-10
135.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ съобщава на заинтересованите, за получени Заповеди №РД 02-15-62/21.05.2014г. и №РД 02-15-78/04.06.2014г. на министъра на регионалното развитие, издадени на Агенция „Пътна инфраструктура”, за изработване на проект за подробен устройствен план - парцеларен план за обект: Път І-5” Обходен път на гр.Кърджали”... 2014-06-10
136.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ съобщава на заинтересованите, че в ДВ. бр. 43 от 23.05.2014г. са обнародвани проекти:... 2014-06-10
137.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че в ДВ. бр.46 от 03.06.2014г. е обнародван проект ПУП – ПП / Подробен устройствен план -парцеларен план / към обект: Водоснабдяване на село Орешница, общ.Кърджали. 2014-06-03
138.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ съобщава На заинтересованите, че в ДВ. бр. 43 от 23.05.2014г. са обнародвани проекти:.. 2014-05-26
139.
Съобщение ДО г-жа ВЕНЕТА МЛАДЕНОВА НЕЙКОВА:На основание чл.65, ал.2 от Семейния кодекс Ви уведомяваме, че на 24.02.2014 г. в Община Кърджали, отдел “ГРАОН” е подадена декларация за припознаване на Вашето дете Зюлейха Венетова Нейкова 2014-05-22
140.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересаваните, че в ДВ. бр.41 от 16.05.2014г. е обнародван одобрен проект приет с : Р Е Ш Е Н И Е №81 от 27 март 2014г. 2014-05-16
141.
З А П О В Е Д № 452 гр.Кърджали, 15.05.2014 г. ЗАПОВЯДВАМ: 1.ЗАБРАНЯВАМ продажбата и употребата на спиртни напитки в магазините, заведенията за хранене и развлечения и други обществени места от 00.00 ч. на 25.05.2014 г. до 19.00 ч. на 25.05.2014 г.... 2014-05-16
142.
Обява от "АЙ СИ ДЖИ БИ"АД за организирана среща за обществено обсъждане 2014-05-07
143.
Заповед относно премахване на преместваем обект /павилион/ 2014-04-30
144.
Със заповед № РД-08-82/29.04.2014г. на директора на РИМ Кърджали се отменя Заповед за провеждане на конкурс за заемане на длъжностите: ... 2014-04-29
145.
Община Кърджали, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: наследници на Расим Бекиров Алиев с последен известен адрес: ... 2014-04-28
146.
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройството на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс обявява на следните заинтересовани лица: 2014-04-23
147.
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на заинтересования: Йълмаз Яшар Мюмюн, ... 2014-04-23
148.
ОБЯВА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Удължава срока за подаване на документи до 30.04.2014г., от датата на публикуване на обявлението, за кандидатстване за длъжността „медицински сестри” в ЦНСТ . 2014-04-23
149.
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройството на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс обявява на следните заинтересовани лица: 2014-04-14
150.
Общинска администрация-гр.Кърджали, на основание чл.13а, ал.6 от ППЗСПЗЗ, съобщава на всички заинтересовани лица, че е изработен и приет помощен план по чл.13а, ал.1 от ППЗСПЗЗ на бивш имот/нива/ в урбанизираната територия на гр.Кърджали-кв.”Възрожденци”-ІІІчаст в местността “Дана кору”-1.500дка, 2014-04-07
151.
На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава ... 2014-04-02
152.
На основание чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждането на конкурсите за държавни служители и във връзка със Заповед 283/26.03. 2014 г. на кмета на община Кърджали обявява конкурс за длъжността : Инспектор в дирекция „ Местни приходи„ 2014-04-01
153.
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ГРАД КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА КОНКУPС ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ: УПРАВИТЕЛ, ЕКСКУРЗОВОД, БИЛЕТОПРОДАВАЧ, ПАЗАЧ... ... 2014-03-31
154.
Заповед на кмета на община Кърджали относно премахване на преместваем обект 2014-03-25
155.
Заповед на кмета на община Кърджали относно премахване на преместваем обект 2014-03-25
156.
Заповед на кмета на община Кърджали относно премахване на преместваем обект 2014-03-25
157.
Заповед на кмета на община Кърджали относно премахване на преместваем обект 2014-03-25
158.
Заповед на кмета на община Кърджали относно премахване на преместваем обект 2014-03-25
159.
Заповед на кмета на община Кърджали относно премахване на преместваеми обекти 2014-03-25
160.
Заповед на кмета на община Кърджали относно премахване на преместваем обект 2014-03-25
161.
Заповед на кмета на община Кърджали относно премахване на преместваем обект 2014-03-25
162.
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройството на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс обявява на следните заинтересовани лица:Н-ци на Расим Мустафов Юсуфов с последен известен адрес ... 2014-03-24
163.
Общинска администрация-Кърджали, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, приканва собственика на незаконно поставената върху общински терен метална конструкция /павилион/ да премахне съоръжението и освободи общинския терен, в срок до 07.04.2014г. 2014-03-24
164.
Във връзка с изпълнението на проект BG051PO001-5.2.12-0031-C0001 „Дом за всяко дете-2”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Бюджетна линия BG051PO001-5.2.12, „РАЗКРИВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЕКСПЕРТНИ ДЛЪЖНОСТИ за Център за настаняване от семеен тип – 3 броя и Защитено жилище – 1 брой 2014-03-17
165.
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с 235 и 241 от Закона за горите и чл. 11 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии държавна и общинска собственост Н А Р Е Ж Д А М... 2014-03-13
166.
Във връзка с изпълнението на проект BG051PO001-5.2.12-0031-C0001 „Дом за всяко дете-2”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Бюджетна линия BG051PO001-5.2.12, „РАЗКРИВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ на Център за настаняване от семеен тип – 3 броя и Защитено жилище – 1 брой 2014-03-06
167.
Община Кърджали, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: 2014-03-05
168.
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересовани лица 2014-02-25
169.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересаваните, че в ДВ. бр.14 от 18.02.2014г. са обнародвани одобрени проекти приети с ... 2014-02-18
170.
На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава ... 2014-02-13
171.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че в ДВ. бр.11 от 07.02.2014 г. е обнародван проект приет с: РЕШЕНИЕ № 215 от 11 декември 2013г. 2014-02-10
172.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА I.Ограничен конкурс за изготвяне на анализ на правното състояние на общински нежилищни имоти, невключени в състава на общински предприятия, които се използват за стопански цели, находящи се на първия етаж на магазин ГУМ /„Девети септември”/, /сега магазин „Родопея”/ бул.”България” №33, гр.Кърджали,както следва: 2014-02-07
173.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА I.Ограничен конкурс за изготвяне на пазарни оценки на общински нежилищни имоти, невключени в състава на общински предприятия, които се използват за стопански цели, находящи се на първия етаж на магазин ГУМ /„Девети септември”/, /сега магазин „Родопея”/ бул.”България” №33, гр.Кърджали, както следва: 2014-02-07
174.
На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите... 2014-02-03
175.
Заповед №80/28.01.2014г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Откривам втора процедура за стопанската 2013/2014 г. за предоставяне под наем без търг или конкурс за една стопанска година на маломерни имоти с площ под 10 дка от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на територията на община Кърджали при следните условия:... 2014-01-31
176.
Община Кърджали,обявява на следните заинтересувани лица: н-ци на Расим Хасанов Османов с последен известен адрес: с.Бели пласт, общ.Кърджали, като собственици на неурегулиран поземлен имот №033021 в землището на с. Бели пласт, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПЗ 2014-01-29
177.
Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61 , ал.3 от Административно-процесуален кодекс , обявява на : Невен Маринов Боянов с последен известен адрес: ... 2014-01-15
178.
Община Кърджали , на основание чл.128 , ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: н-ци на Емин Юзеиров Исмаилов с последен известен адрес:... 2014-01-13
179.
Община Кърджали, на основание чл.128, ал3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: н-ци на Мехмед Насуф Ахмед ... 2013-12-19
180.
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали СЪОБЩАВА, че че със заповед № 1187 от 02.12.2013г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на поземлен имот... 2013-12-05
181.
Общински съвет - Кърджали РАЗРЕШАВА на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, изработването на Подробен устройствен план за следните имоти:... 2013-12-05
182.
На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите... 2013-11-20
183.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Конкурс за избор на здравен медиатор, който ще работи за подобряване на здравния статус на ромските общности в община Кърджали 2013-11-18
184.
Община Кърджали обявява конкурс за длъжността „директор с група” на следните общински детски градини на територията на община Кърджали:... 2013-11-18
185.
Община Кърджали обявява конкурс за длъжността „директор” на следните общински детски градини на територията на община Кърджали:... 2013-11-18
186.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ. бр.95 от 01.11.2013г. е обнародван проект... 2013-11-04
187.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Обявление Община Кърджали , на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на ... 2013-10-31
188.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Списък на спортни обекти и съоръжения общинска собственост за отдаване под наем на лицензирани спортни организации, както следва:... 2013-10-02
189.
Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на “ЗЕТА ГРУП“ ЕООД като собствиник на имоти №000200 и №000260 с последен известен адрес: гр.София, район “Средец”, ул.”Аксаков” №13, че със Заповед №923/23.09.2013г. на Кмета на Община Кърджали ... 2013-10-01
190.
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 768 от 15.08.2013г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на поземлени имоти... 2013-09-25
191.
РЕШЕНИЕ № 163 ПРОТОКОЛ № 7 от 04.09.2013 г. на Общински съвет - Кърджали 2013-09-25
192.
Заповед №879/9.09.2013г. З А П О В Я Д В А М: 1. Откривам процедура за предоставяне под наем без търг или конкурс за една стопанска година на маломерни имоти /под 10 дка/ от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на територията на община Кърджали при следните условия: 2013-09-10
193.
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали СЪОБЩАВА На заинтересованите собственици, че със заповед № 697 от 22.07.2013г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на поземлен имот... 2013-08-13
194.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересаваните, че в ДВ. бр.69 от 06.08.2013г. са обнародвани одобрени проекти приети с : РЕШЕНИЕ № 121 от 11 юли 2013г.;РЕШЕНИЕ № 122 от 11 юли 2013г.; РЕШЕНИЕ № 123 от 11 юли 2013г.;РЕШЕНИЕ № 124 от 11 юли 2013г. 2013-08-06
195.
Община Кърджали обявява на следните заинтересовани лица: 1.Наследници на Велика Андреева Авренлиева; 2. Наследници на Адиле Мехмедова Ахмедова 2013-07-22
196.
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице Рефика Сали Емин ... 2013-07-02
197.
Община Кърджали съобщава на заинтересованите, че в ДВ. бр.53 от 18.06.2013г. са обнародвани одобрени проекти приети с Решения №94,№95 и №96 2013-06-18
198.
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 , ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице:Рамадан Касим Мехмед ... 2013-06-18
199.
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 , ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице:... 2013-06-13
200.
На вниманието на наследниците на Ана Борянова Михайлова, Коста Сандев Георгиев и Юсеинов Юсуфов 2013-06-12
201.
На вниманието на Петер Вилат и Станимир Георгиев управители на "Монстерлейк-БГ" ООД 2013-06-11
202.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА: Публични търгове с тайно наддаване за продажба : На 10.07.2013г. в стая 409, ет.ІV в сградата на Общинска Администрация гр.Кърджали, бул.” България” № 41 на следните общински имоти:... 2013-06-11
203.
Община Кърджали обявява... 2013-06-10
204.
Община Кърджали съобщава Решение№93/23.05.2013г. 2013-06-05
205.
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 473 от 18.05.2013г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на поземлени имоти 2013-05-30
206.
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали СЪОБЩАВА На заинтересованите собственици, че със заповед № 389 от 23.04.2013г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПРЗ на поземлени имоти... 2013-05-20
207.
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересовани лица. 2013-04-29
208.
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересовани лица. 2013-04-29
209.
На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 360 от 19.04.2013г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ... 2013-04-23
210.
З А П О В Е Д № 387 гр.Кърджали, 23.04.2013 г. 2013-04-23
211.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ На 14.05.2013год. в стая №409, ІV етаж, в сградата на Общинска администрация - Кърджали на бул."България" №41, за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, както следва... 2013-04-15
212.
На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 310 от 03.04.2013г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ ... 2013-04-10
213.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ съобщава на заинтересаваните, че в ДВ. бр.32 от 02.04.2013г. са обнародвани одобрени проекти приети с : 2013-04-03
214.
Заповед №293/29.03.2013 год. 2013-03-29
215.
Община Кърджали на основание чл.130 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, дирекция “АСУТ” при Общинска администрация - Кърджали, съобщава на заинтересованите собственици, че... 2013-03-28
216.
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 201 от 11.03.2013г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ... 2013-03-28
217.
КМЕТЪТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗПОВЯДВА 1. Откривам процедура за предоставяне под наем без търг или конкурс за една стопанска година на маломерни имоти /под 10 дка/... 2013-03-22
218.
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали СЪОБЩАВА на заинтересованите собственици... 2013-03-20
219.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ. бр.28 от 19.03.2013 г. са обнародвани проекти приети с РЕШЕНИЯ... 2013-03-20
220.
Община Кърджали на основание чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед № 211 от 13.03.2013г. на Кмета на Община Кърджали, обявява конкурс за избор на Координатор на Звеното за управление на проект ”Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”
Приложения:
1. Автобиография;
2. Декларация;
2013-03-19
221.
Община Кърджали основание чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед № 211 от 13.03.2013 на Кмета на Община Кърджали, обявява конкурс за избор на Ръководител на Звеното за изпълнение на проект ”Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”.
Приложения:
1. Автобиография;
2. Декларация;
2013-03-19
222.
Резултати от проведения ТЕСТ за длъжността: н-к сектор “Бюджет, приходи и счетоводно обслужване„ 2013-03-13
223.
Заповед за забрана на паша на селскостопански животни в горски територии – държавна собственост 2013-03-06
224.
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали СЪОБЩАВА На заинтересованите собственици, че със заповед № 186 от 26.02.2013г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на неурегулиран поземлен имот № 016023 попадащ в землището на с.Глухар, община Кърджали. 2013-03-04
225.
Община Кърджали на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект на ПУП-ПП и специализирана ел.схема преминаваща през имоти № 202, 203, 206, 208, 271, и 273 в землище на с.Зимзелен за обект: ”Реконструкция на “Ветрилото” 2013-02-26
226.
С цел предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, на основание чл. 41 от Закона за защита при бедствия/ЗЗБ/ и Решение № 274 от 13.12.2013 г. на Общинския съвет, кмета на Община Кърджали набира кандидати за сформиране на доброволни формирования на територията на общината. 2013-02-26
227.
Община Кърджали напомня, че крайния срок за годишната такса за притежание на кучета е в размер на 4.00 лева и се заплаща в срок до 31 март на текущата година или ... 2013-02-26
228.
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността : Началник сектор „БПСО" 2013-02-25
229.
На вниманието на собствениците на имот с идентификатор № 40909.122.145 по КК на гр.Кърджали Весела Милкова Точева и Яким Милков Якимов 2013-02-25
230.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ съобщава на заинтересованите, че в ДВ., бр.14 от 12.02.2013 г. е обнародван проект приет с : РЕШЕНИЕ № 248 от 12 октомври 2012г. 2013-02-12
231.
На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед ... 2013-02-11
232.
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността: директор на дирекция „Местни приходи” 2013-02-04
233.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ съобщава на заинтересованите, че в ДВ. бр.9 от 01.02.2013г. са обнародвани одобрени проекти на подробни устройствени планове - планове за застрояване. 2013-02-01
234.
На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 33 от 17.01.2013г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПРЗ на поземлени имоти с идентификатор ... 2013-02-01
235.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че в ДВ. бр.8 от 29.01.2013г. е обнародван проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план... 2013-01-31
236.
На вниманието на наследниците на Халибрям Османов Юсеинов и наследниците на Салибрям Мюмюнов Сюлейманов 2013-01-24
237.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ съобщава на заинтересованите, че в ДВ. бр.6 от 22.01.2013г. е обнародван одобрен проект на подробен устройствен план-парцеларн план с РЕШЕНИЕ № 267 от 13 декември 2012г. 2013-01-22
238.
Кметът на Община Кърджали, На основание чл.44, ал.1, т.4 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с осигуряване на нормална обстановка за произвеждане на национален референдум на 27.01.2013 г. заповядва: 1.ЗАБРАНЯВАМ продажбата и употребата на спиртни напитки; 2.ЗАБРАНЯВАМ всякакви масови прояви на открито;3.ЗАДЪЛЖАВАМ директора на ОП „Обредни дейности”... 2013-01-17
239.
С П И С Ъ К на допуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността : Директор на дирекция „Местни приходи „ 2013-01-15
240.
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали СЪОБЩАВА На заинтересованите собственици, че със заповед № 1223 от 28.12.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ ... 2013-01-07
241.
На основание чл.25, ал.4 от Закона за общинската собственост, Община Кърджали обявява на собствениците на следните имоти подлежащи на отчуждаване:... 2012-12-14
242.
Община Кърджали обявява конкурс за длъжността: Директор на дирекция „Местни приходи „ 2012-12-12
243.
На основание чл.25, ал.4 от Закона за общинската собственост, Община Кърджали обявява на собствениците на следните имоти подлежащи на отчуждаване 2012-12-12
244.
На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава назаинтересованите собственици, че със заповед № 1078 от 19.11.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на УПИ VI-2635 и VII-2636 в кв.171... 2012-12-11
245.
ЗАПОВЕД за отчуждаването на имоти за изграждането на обект „Ново трасе на пътя до Регионалното депо за управление на отпадъци в гр.Кърджали, Община Кърджали 2012-11-27
246.
Община Кърджали, на основание чл.130 от Закона за устройството на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс обявява на следните заинтересовани лица:... 2012-11-27
247.
ОБЯВЛЕНИЕ Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали СЪОБЩАВА На заинтересованите собственици, че със заповед № 1061 от 13.11.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на неурегулиран поземлен имот ... 2012-11-14
248.
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 975 от 19.10.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ... 2012-11-02
249.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ бр.80 от 19.10.2012г. са обнародвани проекти приети с:РЕШЕНИЕ № 233 от 14 септември 2012г.; РЕШЕНИЕ № 234 от 14 септември 2012г.; РЕШЕНИЕ № 235 от 14 септември 2012г. 2012-10-23
250.
На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 966 от 19.10.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ... 2012-10-23
251.
На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 924 от 24.09.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на неурегулирани поземлени имоти № 40909.15.37 и 40909.15.38 ... 2012-10-11
252.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Откриване на процедура по принудително отчуждаване на части от недвижими имоти собственост на физически лица 2012-10-03
253.
На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 877 от 14.09.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПР на УПИ V-376, VI-375 и VII-374 в кв.36 ... 2012-09-26
254.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че в ДВ. бр.73 от 25.09.2012 г. на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ е обнародван проект за изменение на ПУП / Подробен устройствен план / - избор на трасе към обект... 2012-09-25
255.
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройството на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс обявява на следните заинтересовани лица: 2012-09-24
256.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Съобщава на заинтересованите, че в ДВ бр.70 от 14.09.2012г. са обнародвани проекти приети с: РЕШЕНИЕ № 213 от 31 юли 2012г.,РЕШЕНИЕ № 214 от 31 юли 2012г. РЕШЕНИЕ № 215 от 31 юли 2012г.РЕШЕНИЕ № 216 от 31 юли 2012г. 2012-09-18
257.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройството на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс обявява на заинтересованите лица, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПЗ / Подробен устройствен план - план за застрояване / на поземлен имот №40909.7.3 по КК на гр.Кърджали. 2012-09-12
258.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА На заинтересованите собственици, че със заповед № 782 от 03.08.2012г.се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на поземлени имоти по плана на кв.”Байкал” 2012-08-28
259.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА На заинтересованите собственици, че със заповед № 831 от 23.08.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на поземлен имот в землището на с.Пъдарци 2012-08-28
260.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ПОКРИВНА ЛАМАРИНА ПОЦИНКОВАНА 2012-08-24
261.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА на заинтересованите, че в ДВ бр.59 от 03.08.2012г. са обнародвани проекти ... 2012-08-03
262.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА На заинтересованите собственици, че със заповед № 750 от 24.07.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на неурегулиран поземлен имот № 252 2012-08-01
263.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА На заинтересованите собственици, че със заповед № 654 от 04.07.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на неурегулиран поземлен имот... 2012-07-26
264.
ПРОТОКОЛ № 11 от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 28.06.2012 г. РЕШЕНИЕ № 170 2012-07-23
265.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ 1.Търговско помещение, находящо се на ул.”Марица” №5 гр. Кърджали 2. Помещение за търговска дейност в бл.”Славей”3, І етаж, гр.Кърджали ... 2012-07-23
266.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД ДА СЕ ИЗЗЕМЕ ИМОТ, представляващ терен общинска собственост, върху който е поставен преместваем обект /тип ЛОК/ за търговска дейност, находящ се в гр. Кърджали, кв.122, ул.”Брацигово"... 2012-07-19
267.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На обществеността, че в изпълнение на чл. 20, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, ще проведе консултации по изготвената Екологична оценка на общ устройствен план на град Кърджали... 2012-07-19
268.
Мерки за осигуряване на пожарната безопасност при житните култури, зърното и фуражите на територията на община Кърджали 2012-07-04
269.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ бр.49 от 29.06.2012г. са обнародвани проекти приети с:Р Е Ш Е Н И Е №150 от18 май 2012г.; Р Е Ш Е Н И Е №151 от18 май 2012г.; Р Е Ш Е Н И Е №152 от18 май 2012г.; Р Е Ш Е Н И Е №153 от18 май 2012г. 2012-07-02
270.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ бр.46 от 19.06.2012г. са обнародвани проекти приети с РЕШЕНИЕ № 118 от 26април 2012г.; РЕШЕНИЕ № 119 от 26 април 2012г.; РЕШЕНИЕ № 120 от 26 април 2012г. ... 2012-06-19
271.
Община Кърджали, на основание чл.11, ал.4 от ППЗСПЗЗ и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: Красимир Боянов Костадинов и Николай Минчев Маринов... 2012-06-13
272.
На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 497 от 29.05.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПР на урегулиран поземлен имот... 2012-06-01
273.
На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 467 от 19.05.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ... 2012-05-29
274.
УКАЗАНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ за участие в Модулно обучение: „Формиране на общински политики” и РЕГИСТРАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР - Проект “Ефективно взаимодействие между заинтересованите страни в Община Кърджали за формиране, изпълнение и мониторинг на общински политики” Договор № A 10-13-22/06.12.2011 г. 2012-05-22
275.
Община Кърджали уведомява заинтересованите лица и обществеността, че има инвестиционно намерение за: „Преустройство на ученическо общежитие в многофамилна жилищна сграда- УПИ VIII, квартал 113, град Кърджали”. 2012-05-22
276.
Община Кърджали уведомява заинтересованите лица и обществеността, че има инвестиционно намерение за: 2012-05-18
277.
Община Кърджали, на основание чл.130 от Закона за устройство на територията, обявява на заинтересувани лица, че със заповед №395/03.05.2012г. на Кмета на Община Кърджали е одобрен проект за изменение на ПУП-ПЗ /Подробен устройствен план - план за застрояване/ на урегулирани позенлени имоти № 1, 2 и 3 по плана на на с.Каменарци, общ.Кърджали. 2012-05-18
278.
Решения за предоставяне право на совственост върху земи 2012-05-16
279.
На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 407 от 03.05.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на неурегулиран поземлен имот № 40909.19.266 по Кадастралната карта на гр.Кърджали, общ.Кърджали... 2012-05-14
280.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите собственици, че в ДВ. бр.35 от 08.05.2012 г. е обнародван проект за Изменение на ПУП-ПРЗ... 2012-05-09
281.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че в ДВ. бр.33 от 27.04.2012г. са обнародвани проекти за ПУП-Парцеларен план за обекти:... 2012-05-02
282.
Община Кърджали , на основание чл.128 , ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61 , ал.3 от Административно-процесуален кодекс , обявява на следното заинтересувано лице Лютви Юсеин Мехмедали... 2012-04-24
283.
На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 345 от 18.04.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на ... 2012-04-23
284.
Процедура за предоставяне под наем без търг или конкурс за една стопанска година на маломерни имоти /под 10 дка/ от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на територията на община Кърджали 2012-04-20
285.
Окончателни резултати от конкурса за длъжността: “Началник отдел ГРАОН“ 2012-04-18
286.
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 310 от 04.04.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПРЗ на поземлен имот УПИ V ... 2012-04-10
287.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че в ДВ. бр.27 от 03.04.2012 г. е обнародван проект за изменение на ПУП - ПП /подробен устройствен план - парцеларен план / за Обект: Въздушно отклонение 20кV от съществуваща ВЛ 20кV “Пчеларова” отклонение “Три могили” и нов мачтов трафопост,... 2012-04-06
288.
ЗАПОВЕДИ 2012-03-23
289.
На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 214 от 14.03.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ... 2012-03-21
290.
На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 195 от 08.03.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ... 2012-03-20
291.
На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 173 от 28.02.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ... 2012-03-19
292.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ. бр.22 от 16.03.2012 г. е обнародван проект приет с : РЕШЕНИЕ № 11 от 29 декември 2011г. 2012-03-16
293.
Община Кърджали обявява конкурс за длъжността: началник отдел “ ГРАОН “ 2012-02-29
294.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността : младши юрисконсулт в отдел “ Правен “ 2012-02-28
295.
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 132 от 09.02.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на неурегулиран поземлен имот № 767... 2012-02-13
296.
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 100 от 02.02.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПР на урегулиран поземлен имот УПИ XVII-320 и XVIII-158 в кв.80 по плана на „Складова зона-юг”, гр.Кърджали, общ.Кърджали. 2012-02-07
297.
Община Кърджали, на основание чл.128 , ал.3 от Закона за устройство на територията, обявява на заинтересованите лица, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПР /Подробен устройствен план - план за регулация/ на кв. 16 и кв.12 по плана на с.Седловина, общ.Кърджали. 2012-02-03
298.
Община Кърджали , на основание чл.130 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61 , ал.3 от Административно-процесуален кодекс , обявява на н-ци на Гюлшен Али Шакир... 2012-01-31
299.
Община Кърджали,обявява на н-ци на Хакъ Халимов Сюлейманов, като собственици на имот с идинтификатор 40909.122.201 по Кадастралната карта на гр.Кърджали, че със Заповед №1218/30.12.2011г. на Кмета на Община Кърджали е одобрен Подробен устройствен план - план за регулациа на поземлен имот. 2012-01-24
300.
На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 27 от 12.01.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПРЗ на урегулиран поземлен имот УПИ XI-145, XII-143 и X-146,162 в кв.11 по плана на с.Бащино, общ.Кърджали. 2012-01-24
301.
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 26 от 12.01.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПРЗ на урегулиран поземлен имот УПИ III-164,165 в кв.22 по плана на с.Айрово, община Кърджали... 2012-01-19
302.
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 20 от 09.01.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на неурегулиран поземлен имот № 17, кадастрален район 10 по плана на новообразуваните имоти в землището на с.Солище, община Кърджали... 2012-01-13
303.
Резултати от проведен конкурс за длъжността "социален работник" по проект "И аз имам семейство" 2012-01-12
304.
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 1208 от 30.12.2011г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – План схема /подробен устройствен план-план схема/ за обект: Отклонение на трасе на мрежа НН”... 2012-01-09
305.
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността "социален работник" по проект "И аз имам семейство" 2012-01-04
306.
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 1174 от 20.12.2011г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на неурегулиран поземлен имот № 8, кадастрален район 126 по плана на ... 2011-12-22
307.
ОБЯВЛЕНИЕ: Oбщина Кърджали в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „И аз имам семейство” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”, бюджетна линия BG051РО001-5.2.11, ще осъществи подбор на двама социални работници, предоставящи услугата „Приемна грижа” в община Кърджали 2011-12-20
308.
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали СЪОБЩАВА - На заинтересованите собственици, че със заповед № 1122 от 28.11.2011г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПРЗ на урегулиран поземлен имот УПИ VI-429, кв.23... 2011-12-09
309.
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали СЪОБЩАВА На заинтересованите собственици, че със заповед № 1141 от 05.12.2011г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПП 2011-12-09
310.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ съобщава, че е отменен обявеният търг на 14.12.2011г., от 9,30 часа в стая 409, ет.ІV в сградата на общинска администрация, за продажба на поземлен имот №000600, находящ се в землището на с. Ненково, Община Кърджали, ... 2011-12-08
311.
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали СЪОБЩАВА - На заинтересованите собственици, че със заповед № 1111 от 24.11.2011г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ... 2011-12-01
312.
РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ЕКСПЕРТ „КОМУНИКАЦИЯ, ИНФОРМАЦИЯ И ЛОГИСТИКА” В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ГР. КЪРДЖАЛИ 2011-11-17
313.
РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ЕКСПЕРТ „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ” В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ГР. КЪРДЖАЛИ 2011-11-17
314.
РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ГР. КЪРДЖАЛИ... 2011-11-11
315.
Общинска администрация – Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и при условията на чл. 61, ал.3 от Административно - процесуалния кодекс, обявява на Шюкрю Юсеин Ариф, като собственик на поземлен имот... 2011-11-10
316.
Общинска администрация – Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуалния кодекс, обявява на наследниците на Мурад Алиев Мурадов, като собственици на имот ... 2011-11-10
317.
Общинска администрация – Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуалния кодекс, обявява на наследниците на Хасан Мехмедов Юсеинов, като собственици на имот ... 2011-11-10
318.
Списък на лицата, допуснати до явяване на тест и интервю за експерт „Комуникация, информация и логистика” в Областен информационен център –гр. Кърджали 2011-11-01
319.
Списък на лицата, недопуснати до явяване на тест и интервю за експерт „Комуникация, информация и логистика” в Областен информационен център –гр. Кърджали 2011-11-01
320.
Списък на лицата, допуснати до явяване на тест и интервю за експерт „Информационно обслужване и услуги” в Областен информационен център-гр. Кърджали 2011-11-01
321.
Списък на лицата, недопуснати до явяване на тест и интервю за експерт „Информационно обслужване и услуги” в Областен информационен център-гр. Кърджали 2011-11-01
322.
Списък на лицата, допуснати до явяване на тест и интервю за управител на Областен информационен център –гр.Кърджали 2011-10-27
323.
Списък на лицата, недопуснати до явяване на тест и интервю за управител на Областен информационен център-гр. Кърджали 2011-10-27
324.
Общинска администрация – Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуалния кодекс, обявява на наследниците на Хакъ Халимов Сюлейманов, като собственици на поземлен имот ... 2011-10-26
325.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ. бр. 82 от 21.10.2011 г. е обнародван одобрен с Решение № 201 / 28.09.2011 год. на ОбС-Кърджали ПУП-ПЗ / подробен устройствен план – план за застрояване/ на поземлен имот № 40909.14.71, отреден за изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води на град Кърджали. 2011-10-25
326.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ. бр. 82 от 21.10.2011 г. е обнародван одобрен с Решение № 202 / 28.09.2011 год. на ОбС-Кърджали ПУП-ПЗ / подробен устройствен план – план за застрояване/ на поземлен имот № 40909.57.2 в м. Айрян дере по Кадастралната карта на гр.Кърджали, отреден за фотоволтаична централа. 2011-10-25
327.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ. бр. 82 от 21.10.2011 г. е обнародвано одобрено с Решение № 203 / 28.09.2011 год. на ОбС-Кърджали изменение на ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване/ на група квартали - кв.1, кв. 4, кв. 5, и кв. 6 по плана на с. Дъждино, Община Кърджали. 2011-10-25
328.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА КОНКУРС За избор на експерт „Комуникация, информация и логистика” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Кърджали, при следните условия: ... 2011-09-20
329.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА КОНКУРС За избор на управител в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Кърджали, при следните условия: ... 2011-09-20
330.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА КОНКУРС За избор на експерт „Информационно обслужване и услуги” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Кърджали, при следните условия: ... 2011-09-20
331.
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 859 от 08.09.2011г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на урегулиран поземлен имот УПИ XIII-76 ... 2011-09-13
332.
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 826 от 03.09.2011г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на УПИ IX-2795, кв.70 по плана на „Централна градска част”, гр.Кърджали, община Кърджали... 2011-09-09
333.
Съобщение по чл.32 по ДОПК за връчване на АУЗД на: „ТУНИ-79-ФАТМЕ УЗУН”ЕТ, АНГЕЛ ДЕЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ, МУСИН МУСА МУСА, „МОНИ”ЕТ, ДИМИТЪР ПЕТРОВ МИХАЙЛОВ, ЪРЗВАН МУСТАФА АХМЕД, МЮМЮН РАФЕТ ЮСЕИН и МАРИЯН АТАНАСОВ ПОПОВ 2011-09-03
334.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите,че в ДВ.бр.68 от 02.09.2011 г. е обнародван проект на ПУП-ПЗ /план за застрояване/ за имот №40909.57.2 в местността “Айрян дере” по кадастралната карта на гр.Кърджали - промяна предназначението на имота за изграждане на фотоволтаична централа. 2011-09-03
335.
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 760 от 18.08.2011г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на неурегулиран поземлен имот №40909.7.15 по кадастралната карта на гр.Кърджали,община Кърджали. 2011-08-19
336.
Община кърджали съобщава, че с че с Решение №175 от заседание на Общински съвет – Кърджали, предоставя на наследниците на Гроздан Христов Караджов с признато право на собственост, съгласно Решение № 6164/24.02.2011 г. на Общинска служба по земеделие гр. Кърджали за възстановяване правото на собственост на земи в съществуващи или възстановими стари реални граници в землището на гр. Кърджали 2011-08-18
337.
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 128, ал.1, от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали СЪОБЩАВА На заинтересованите собственици, че със заповед № 678 от 29.07.2011г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПП 2011-08-01
338.
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 128, ал.1, от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали СЪОБЩАВА На заинтересованите собственици, че със заповед № 661 от 25.07.2011г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПРЗ... 2011-07-28
339.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Обявление за отчуждаване на имот 2011-07-26
340.
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 128, ал.1, от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали СЪОБЩАВА - На заинтересованите собственици, че със заповед № 642 от 22.07.2011г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на неурегулиран поземлен имот № 54, кадастрален район 103 по плана на новообразуваните имоти в землището на с.Царевец, община Кърджали... 2011-07-26
341.
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 642 от 22.07.2011г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на неурегулиран поземлен имот № 54, кадастрален район 103... 2011-07-26
342.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че в ДВ. бр.55 от 19.07.2011 г. е обнародван проект за Изменение на ПУП –ПРЗ Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /на група квартали –кв.1,кв.4,кв.5 и кв.6,по плана на с.Дъждино ,община гр.Кърджали. 2011-07-20
343.
На основание чл. 128, ал.1, от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 611 от 14.07.2011г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на урегулиран поземлен имот УПИ IX-6323, кв.203 по плана на кв.”Възрожденци”, гр. Кърджали... 2011-07-20
344.
Община Кърджали съобщава, че с Решение №144 от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 30.06.2011 г. предоставя на наследниците на Хасан Османов Ахмедов с признато право на собственост, ... 2011-07-20
345.
Община Кърджали съобщава, че с Решение №145 от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 30.06.2011 г. предоставя на наследниците на Гроздан Христов Караджов с признато право на собственост, ... 2011-07-20
346.
На основание чл. 128, ал.1, от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 562 от 05.07.2011г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПР на урегулиран поземлен имот УПИ I-за училище, кв.78 по плана на ”Централна градска част”, гр. Кърджали... 2011-07-19
347.
З А П О В Я Д В Е Д: За предстоящото отчуждаване на имот- частна собственост за изграждане на обект-улица по действащия регулационен план на с. Бели пласт 2011-07-13
348.
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 510 от 14.06.2011г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПРЗ на урегулиран поземлен имот УПИ IX, кв.107 по плана на кв.”Студен кладенец”, гр. Кърджали... 2011-07-07
349.
На вниманието на наследниците на Емин Хашимов Юмеров и Йосиф Ангелов Ангелов 2011-06-20
350.
На основание чл. 128, ал.1, от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 465 от 30.05.2011г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на неурегулиран поземлен имот № 013004 в землището на с.Бойно, община Кърджали... 2011-06-06
351.
З А П О В Е Д: Собственика Мохамед Бейтула Мехмед доброволно да освободи неправомерно завладян терен част от улица одобрен подробно устройствен план с протокол № 34 от 15.03.2007 г. 2011-05-10
352.
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 411 от 05.05.2011г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПРна урегулиран поземлен имот УПИ VI в кв.7 по плана на с.Дъждино, община Кърджали. 2011-05-10
353.
О Б Я В Л Е Н И Е за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ на Идриз Юмеросман Осман 2011-05-04
354.
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на собственици, че със заповед № 400 от 28.04.2011г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПРЗ на урегулиран поземлен имот УПИ III ... 2011-05-04
355.
На основание чл. 128, ал.1, от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 361 от 15.04.2011г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПРЗ на урегулиран поземлен имот УПИ I-3660,3659,3645 в кв.191 по плана на ж.к.”Възрожденци”-част, гр.Кърджали, община Кърджали. 2011-04-19
356.
У В Е Д О М Л Е Н И Е за прекратяване на Договор за наем №412-02/02.12.2004г. 2011-04-07
357.
На основание чл. 128, ал.1, от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщаваНа заинтересованите собственици, че със заповед № 304 от 04.04.2011г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на неурегулирани поземлени имоти... 2011-04-05
358.
На основание чл. 128, ал.1, от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 273 от 21.03.2011г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПР на УПИ ХХІV, ХХХ,ХХІХ,ХХVІІІ, ХХVІІ, ХХVІ, ХХV и ХХVІ – 3299 отредени за обслужващо производствена зона и складове в кв. 120по плана на складово индустриална зона – район “Гарата” , община Кърджали”... 2011-03-28
359.
На основание чл. 128, ал.1, от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 234 от 14.03.2011г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПР за УПИ ІV и V, кв. 18 по плана на с. Широко поле , община Кърджали”... 2011-03-17
360.
На основание чл. 128, ал.1, от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 219 от 11.03.2011г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ за НПИ № 40909.27.288 по кадастралната карта на гр. Кърджали , община Кърджали”... 2011-03-16
361.
На основание чл. 128, ал.1, от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 98 от 01.02.2011г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на ПИ № 000099 в землището на с. Главатарци, общ. Кърджали.... 2011-03-09
362.
На основание чл. 128, ал.1, от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 812 от 20.07.2010г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на УПИ ХХVІІ, УПИ ХХVІ, УПИ ХХІІІ, кв. 227, ж.к.”Възрожденци”, гр. Кърджали”... 2011-03-09
363.
УВЕДОМЛЕНИЕ за прекратяване на Договор за наем №3306-02/09.11.2007г. 2011-02-17
364.
На основание чл. 128, ал.1, от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 1335 от 30.12.2010г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на УПИ ІІ – 530, кв. 256 по плана на гр. Кърджали... 2011-01-10
365.
На основание чл. 128, ал.1, от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 1196 от 18.11.2010г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на поземлени имоти № 40909.13.315 и № 40909.13.314 по кадастралната карта на гр. Кърджали... 2010-11-22
366.
На основание чл. 128, ал.1, от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 1182 от 11.11.2010г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПРЗ на УПИ ІІ и ІІІ, кв. 5 по плана на с. Опълченци, община Кърджали... 2010-11-17
367.
На основание чл. 128, ал.1, от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 1144 от 05.11.2010г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на ПИ № 000164 в землището на с. Главатарци, община Кърджали. 2010-11-09
368.
На основание чл. 128, ал.1, от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 1117 от 27.10.2010г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПР на УПИ ІІ – 34, кв. 265 промишлена зона – изток по кадастралната карта на гр. Кърджали... 2010-11-02
369.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА КОНКУРС За длъжността : Началник сектор “Опазване на околната среда “ в отдел “Строителство и екология “ “ при Общинска администрация – гр.Кърджали 2010-10-27
370.
На основание чл. 128, ал.1от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 86 от 01.02.2010г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ за ПИ № 000152 в землището на с. Седловина, община Кърджали.... 2010-10-20
371.
На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 1067 от 18.10.2010г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ за НПИ № 013007 в землището на с. Резбарци, община Кърджали... 2010-10-20
372.
На основание чл. 128, ал.1от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на На заинтересованите собственици, че със заповед № 1035 от 06.10.2010г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПРЗ за УПИ І- 94, ІІ – 6, ХІ – 4 и ХІІ - 7, кв. 4 по плана на с. Айрово, община Кърджали 2010-10-08
373.
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали СЪОБЩАВА На заинтересованите собственици, че със заповед № 617 от 02.06.2010г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава... 2010-08-03
374.
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 128, ал.1, от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали СЪОБЩАВА На заинтересованите собственици, че със заповед № 814 от 21.07.2010г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава... 2010-08-03
375.
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали СЪОБЩАВА На заинтересованите собственици, че със заповед № 841... 2010-08-03
376.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ 1. Помещения – 4 /четири/ броя за офис дейност във временна постройка до комплекс „Арпезос” 2. Помещение за търговска дейност /бивш „Електродом” 2010-07-28
377.
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 757 от 08.07.2010г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПРЗ за поземлени имоти УПИ III, УПИ IV и предвиденото обръщало в кв.160, ж.к.“Възрожденци”, гр.Кърджали. 2010-07-14
378.
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 707 от 21.06.2010г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПП за Обект: “Изработване на работен проект на път KRZ- 2284, Севдалина, Костино /Багра/, община Кърджали 2010-06-22
379.
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 708 от 21.06.2010г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ за ПИ № 33 и № 34 кадастрален район 18 по плана на новообразуваните имоти в землище с. Резбарци, община Кърджали... 2010-06-22
380.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите,че в ДВ бр.46 от 18.06.2010 г. е обнародван изработен ПУП - парцеларен план за обект: “Газоснабдяване на община Кърджали -план схема на газификация към ПУП” 2010-06-22
381.
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава На заинтересованите собственици, че със заповед № 446 от 14.04.2010г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПР за УПИ ХХVІІІ, отреден за озеленяване с квартален клуб, кв. 32, гр. Кърджали. 2010-06-10
382.
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 646 от 07.06.2010г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ за НПИ № 032014 и № 032013 в землището на с. Широко поле, община Кърджали. 2010-06-10
383.
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 1988/28.10.2009г. се разрешава изработването на ПУП – ПЗ за НПИ № 22, кадастрален район 102 по плана на новообразуваните имоти на с. Калинка, община Кърджали 2010-05-18
384.
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 547/17.05.2010г. се разрешава изработването на ПУП – ПЗ за НПИ № 000234 по КВС на с. Седловина, община Кърджали... 2010-05-18
385.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите,че в ДВ.бр.31 от 23.04.2010 г. са обнародвани изработени проекти на подробни устройствени планове – парцеларни планове 1.ПУП-ПП за обект: “Електрозахранване на туристически център ”ПЕРПЕРИКОН”, землище с.Горна Крепост,... 2010-04-29
386.
На основание чл. 128, ал.1, т. 1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 100 на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ за ПИ № 10, кадастрален район 18 по плана на новообразуваните имоти в землище с. Резбарци. 2010-04-29
387.
На основание чл. 128, ал.1, т. 1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 507 от 27.04.2010г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – специализирана план - схема за обект :”Телефонно захранване на две комплексни жилищни сгради ... 2010-04-29
388.
П О К А Н А за доброволно изпълнение: Уважаеми г-н Ставилеци, с договор с №147/05.06.2000г. Ви е предоставен под наем общински терен, върху който е поставена временна постройка /тип ЛОК/, находящи се в гр. Кърджали, кв.”Възрожденци”, /до блок №3/, срещу комплекс “Рожен”. Уведомяваме Ви, че по горепосочения договор, имате неизплатени наеми 2010-03-15
389.
О Б Я В Л Е Н И Е Община Кърджали, обявява на следните заинтересувани лица: Емин Мустафа Али... 2010-02-18
390.
О Б Я В Л Е Н И Е Община Кърджали, обявява на следните заинтересувани лица: Айше Мехмедали Хасан... 2010-02-18
391.
О Б Я В Л Е Н И Е Община Кърджали , обявява на следните заинтересувани лица: Севал Мехмед Керим... 2010-02-18
392.
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ ПРЕДПРИЯТИЯ, СОБСТВЕНИЦИ НА НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ 2010-01-26
393.
Банкови данни за плащане на местни данъци и такси 2010-01-26
394.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА:Публични търгове с тайно наддаване за продажба на следните обекти:1. УПИ V-788, кв.195 по ПУП на гр.Кърджали, ул.”Ген.Владимир Стойчев”, съставляващ поземлен имот с площ 237кв.м.;2. УПИ ІV, кв.195 по ПУП на гр.Кърджали, ул.”Ген.Владимир Стойчев”, съставляващ поземлен имотс площ 660 кв.м. 2010-01-18
395.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Конкурс за избор на управител на “Областен диспансер по пневмофтизиатрични заболявания със стационар д-р В. Власакев” ЕООД гр. Кърджали по документи и събеседване за възлагане управлението за срок от 3 /три/ години. 2009-11-16
396.
Съобшение на основание чл.61,ал.3 от АПК до КОСТАДИН АНАСТАСОВ КОСТАДИНОВ 2009-07-01
397.
публичен регистър 2008 2009-01-29
398.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем, на следните обекти - общинска собственост: 1. Павилион №1 за търговска дейност, находящ се на археологически разкопки “Перперикон”, общ. Кърджали; Павилион №2 за търговска дейност, находящ се на археологически разкопки “Перперикон”, общ. Кърджали; 3. Павилион №3 за търговска дейност, находящ се на археологически разкопки “Перперикон”, общ. Кърджали;4. Павилион №4 за търговска дейност, находящ се на археологически разкопки “Перперикон”, общ. Кърджали 2007-06-13
399.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА : Публично оповестен конкурс за продажба на следния обект предмет на настоящия конкурс: УПИ /ПАРЦЕЛ/ III,КВ.92 ПО ПУП НА ГРАД КЪРДЖАЛИ С ПЛОЩ 7402 М2 ОТРЕДЕН ЗА ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС/ТИП MALL/ С ИДЕНТИФИКАТОР №40909.117.5 ПО КАДАРСТРАЛНАТА КАРТА НА ГРАД КЪРДЖАЛИ 2007-06-13
400.
О Б Щ И Н А К Ъ Р Д Ж А Л И О Б Я В Я В А ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем, на следните обекти - общинска собственост:1. Кафе-сладкарница “Спортна среща” в района на открития плувен басейн в Спортен комплекс “Арпезос”, гр. Кърджали, 2. Маса №2 за продажба на плодове и зеленчуци до бл. "Рила"2, ул."Сан Стефано", гр. Кърджали 2007-05-18
401.
О Б Щ И Н А К Ъ Р Д Ж А Л И О Б Я В Я В А ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем, на следните обекти - общинска собственост: 1. Кафе-сладкарница “Спортна среща” в района на открития плувен басейн в Спортен комплекс “Арпезос”, гр. Кърджали, 2. Маса №2 за продажба на плодове и зеленчуци до бл. "Рила"2, ул."Сан Стефано", гр. Кърджали 2007-01-17
402.
Урбанизираната територия на гр.Кърджали, с.Кобиляне и за част от урбаниз. терит. на с.Стремово относно имотите, попадащи в кв.29 по частична регулация, справки, услуги и издаване на гражданите се извършват от Службата по кадастъра – гр.Кърджали 2006-12-26
403.
ПОКАНА - Имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в първото по своя мащаб международно изложение в Русия на български производители “Сделано в Болгарии” 2006-12-13

    << Назад
ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

ИЗБОРИ

ИЗБОРИ

АНКЕТИ


[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Семеен хотел Олимпия Минерални бани Семеен хотел Роксана Минерални бани