МЕНЮ
НОВИНИ
УСЛУГИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ФОРМУЛЯРИ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
СТРАТЕГИИ
ОТЧЕТИ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ЗЕМЕДЕЛИЕ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
БАНКОВИ СМЕТКИ
Бюлетини на Община
      Кърджали

Културен календар 2016
Спортен календар 2016
Телефонен указател
Работно време
Побратимени градове
Полезни връзки
6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41
Община Кърджали

Горещ телефон:
(0361) 6-73-19
кмет: (0361) 6-73-02
факс: (0361) 6-29-68
municipality@kardjali.bg
mayor@kardjali.bg

Общински съвет телефони:
(0361)6-74-01
(0361)6-74-02
факс: (0361) 6-15-39
obstinski_savet_kj@mail.bg
Page Rank
eXTReMe Tracker
Посл. актуализация:
24 Март 2017
Site ver. 3.0


Untitled Document

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Описание
Дата
Изтегли
1.
Решение № ХА-19ПР/2015г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Изграждане на кравеферма за свободно отглеждане в индивидуални боксове на 50 броя крави за мляко и техните приплоди в имот №012079 в землището на с. Глухар, общ. Кърджали, с възложител Тунджай Мехмед Раиф. 2015-03-25
2.
Решение № ХА-16ПР/2015г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Изграждане на кравеферма за 50 крави, кланица и обслужваща сграда" в имот с № 013073 в землището на с. Чифлик, общ. Кърджали, обл. Кърджали, с възложител Ферхад Сеидахмед Салим. 2015-03-13
3.
Решение № ХА-17ПР/2015г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Изграждане на кравеферма за 30 крави" в имот с №033021 в землището на с. Долна крепост, общ. Кърджали, обл. Кърджали, с възложител Аднан Айдън Джафер. 2015-03-13
4.
Решение №ХА-15-ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Изграждане на стопанска сграда за отглеждане на животни - кравеферма до 50 броя животни", в имот с №012043, землище на с. Бяла Поляна, общ. Кърджали, с възложител Мелят Мехмедин Али. 2015-03-11
5.
Решение №ХА-13-ПР/2015г.за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Изграждане на сгради за производствена дейност, производство на матрици за части на автомобили" в ПИ №022063 и ПИ № 022064, в землище на село Пепелище, общ. Кърджали, с възложител "К-КЪРДЖЪ" ЕООД. 2015-03-09
6.
РЕШЕНИЕ № ХА-1- ПР/2015г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Разширяване производствената площ на садкова база с. Брош и увеличаване броя на садките от 42 на 98 за отглеждане на есетрови риби, разположено в акваторията на язовир "Кърджали", обл.Кърджали, с възложител "Есетра" ЕООД, гр. Пловдив. 2015-01-12
7.
РЕШЕНИЕ № ХА-58 ПР/2014г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Разработване и проектиране на кариера за добив на бентонит и зеолит от находище "Ралица", разположена в землището на село Седловина, община Кърджали, обл. Кърджали", с възложител "Евробент" ЕООД, гр. София. 2014-11-21
8.
РЕШЕНИЕ № ХА-7 ПР/2014г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение: "Обособяване на автосервиз и площадка за събиране, временно съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и търговия с авточасти" в община Кърджали, с възложител ТРИ ГРУП - 2013 2014-02-10
9.
РЕШЕНИЕ № ХА-30 ПР/2013г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение: "Сватбен салон с кухненски бокс, в поземлен имот 40909.18.34 по КККР на гр.Кърджали. Възложител: "Балканстрой инженеринг" ООД, гр.Кърджали 2013-03-22
10.
РЕШЕНИЕ № ХА-26 ПР/2013г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение: "Смяна на предназначението на масивна сграда във Фабрика за пране, сушене и багрене на конфекция в имот с идентификатор 40909.12.117 по КК на гр.Кърджали, Промишлена зона-Юг". Възложител: "ВЕ КА ЕС БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр.Ботевград 2013-03-18
11.
РЕШЕНИЕ №ХА-18ПР/2013г. на инвестиционно предложение "Изграждане на едроплощен хипермаркет "Кауфланд", с паркинг, трафопост и прилежаща техническа инфраструктура", в поземлен имот с идентификатор 40909.119.264 по КККР на гр.Кърджали" 2013-03-11
12.
РЕШЕНИЕ №ХА-16ПР/2013г. за инвестиционно предложение "Изграждане на площадка за събиране, транспортиране и съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали, включително скрап от излезли от употреба моторни превозни средства, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, както и събиране и съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори и други вторични суровини" 2013-03-11
13.
Решение №ХА-9ЕО/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО на Проект за Подробен устройствен план - План за застрояване за изграждане на двадесет жилищни сгради в имот с №40909.19.266 и имот с №40909.19.267, местност "Плачи мост"." 2012-11-27
14.
РЕШЕНИЕ №ХА-71 ПР/2012г. за инвестиционно предложение "Изграждане на автоморга, в поземлен имот №000143, в местността "Коджа тале", в землището на с.Кьосево, община Кърджали" 2012-11-08
15.
Решение № ХА-60ПР/2012 г., на Директора на РИОСВ- Хасково, за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Строителство на две сградиза обществено обсъждане”в УПИ ІІ-6490 и УПИ ІІІ-6489 кв. 213 по ПУП-ПР на гр. Кърджали 2012-09-27
16.
Решение № ХА-50 ПР/2012 г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за "Изграждане на дънни прагове и почистване коритото на р. Перперешка в зоната на съществуващите водоснабдителни станции, при селата Горна Крепост, Мургово, Чифлик и Перперек"" 2012-08-17
17.
Решение № ХА-44ПР/2012 г., на Директора на РИОСВ- Хасково, зa преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Пристройка и реконструкция на съществуваща кланица” в имоти с №№ 000233 и 000234, в землище с. Енец, община Кърджали 2012-07-16
18.
Решение № ХА-41ПР/2012 г., на Директора на РИОСВ- Хасково, за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "Обособяване на площадка за събиране, временно съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС, в ПИ 40909. 2012-07-09
19.
Решение № ХА-30-ПР/2012 г., на Директора на РИОСВ- Хасково, за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Разширение на кариера за добив на активна минерална добавка- Трас /строителен материал/" 2012-05-23
20.
Решение № ХА-18-ПР/2012 г., на Директора на РИОСВ- Хасково, за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „ Корекция на дере в кв. Байкал, град Кърджали" 2012-03-27
21.
Решение № ХА-4-ЕО/2012 г., на Директора на РИОСВ- Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО на: „ Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Кърджали” 2012-03-16
22.
Решение № XA-03-П/2012 г. на Директора на РИОСВ- Хасково, постановено за инвестиционно предложение "База за изкупуване, разкомплектоване на стари автомобили и продажба на резервни части втора употреба", в поземлен имот № 000204, местност "Чаир Ери", землище на с. Опълченско, община Кърджали 2012-01-30
23.
Решение № XA-4-ПР/2012 г., на Директора на РИОСВ- Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на ваканционно селище" в имот № 000076, в землището на с. Главатарци, община Кърджали 2012-01-17
24.
Решение № ХА-78 ПР/2011 г. на Директора на РИОСВ- Хасково, за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: "Изграждане на площадка за декомпенсиране на природен газ за захранване на газоразпределителната мрежа на град Кърджали в поземлен имот № 000311, с площ 3.501 дка, в землището на с. Седловина, общ. Кърджали и подземен газопровод от газорегулаторен пункт" 2011-12-27
25.
Решение № ХА-76-ПР/2011г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение:" Преустройство на производствен цех в кравеферма за 130 лактиращи крави в имот № 014069, в землище на с. Бяла поляна, община Кърджали" 2011-12-16
26.
Решение № ХА-58-ПР/2011г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение:" Изграждане на ваканционно селище в имот №00040, местност "ТЮЛБЕ ЮМЕР", в землището на с. Старо място, община Кърджали" 2011-09-13
27.
Решение № ХА-47-ПР/2011г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение:" Изграждане на кравеферма за вързано отглеждане на 30 броя крави за мляко в имот № 015073, в землището на с. Калоянци, община Кърджали" 2011-08-19
28.
Решение № ХА-44-ПР/2011г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение:„Създаване на трайни насъждения- сливи, изграждане на капково напоителна система, закупуване на механизация- косачка и пръскачка, изграждане на ограда за защита от диви животни за имоти №№№ 010086, 010130 и 010131, в землището на с. Бяла поляна, община Кърджали и изграждане на система за капково напояване върху съществуваща овощна градина с трайни насаждения- сливи върху имоти №№ 012080 и 012081, в землището на с. Конево, община Кърджали” 2011-08-11
29.
Решение № ХА-36-ПР/2011г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение:" Изграждане на ваканционно селище в имот №№000033 и 000041, в землището на с. Старо място, община Кърджали" 2011-07-20
30.
Решение № ХА-33-ПР/2011г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение:"Изграждане на площадка за търговия с черни и цветни метали, разкомплектоване на излезли от употреба МПС, изкупуване на хартия от пластмаса, стъкло, електронно и електрическо оборудване”, в имот № 40909.122.205, Парцел I, кв.118а, по плана на град Кърджали, община Кърджали, област Кърджали 2011-07-13
31.
Решение № ХА-35-ПР/2011г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение:" Изграждане на площадка за събиране, временно съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства”, в имот № 40909.19.223, град Кърджали, община Кърджали, област Кърджали. 2011-07-13
32.
Решение № ХА-28-ПР/2011г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение:" Изграждане на кравеферма за 50 крави с торище в имот №13004, в землището на с. Бойно, община Кърджали" 2011-07-11
33.
Решение № ХА-19-ПР/2011г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение:" Изграждане на автоморга в гаражна площ и сервизно помещение с площ 100 кв.м. от сервизно хале и площадка с площ 1.500 дка в имот №40909.122.174, гр. Кърджали, община Кърджали" 2011-05-25
34.
Решение № ХА-16-ПР/2011г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение:" Изграждане на нискоетажни жилищни сгради в имот № 010167, в землището на с. Прилепци, община Кърджали" 2011-05-11
35.
Решение № ХА-17-ПР/2011г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение:" Електропровод 20 kV и нов мачтов трафопост, землище на с. Три могили, община Кърджали" 2011-05-11
36.
Решение № ХА-15-ПP/2011г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение:" Изграждане на стопанска сграда в имот №012043, в землището на с. Бяла Поляна, община Кърджали" 2011-05-09
37.
Решение № ХА-14-ПР/2011г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение:" Изграждане на жилищна сграда и стопанска постройка за отглеждане на животни- кравеферма до 100 броя крави в поземлен имот №000080, в землището на с. Невестино, община Кърджали" 2011-05-05
38.
Решение № ХА-7-П/2011г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение:" Изграждане на жилищни сгради в имот №3, в землището на с. Сипей, община Кърджали" 2011-04-13
39.
Решение № ХА-11-ПР/2011г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение: "Сграда за волиерно отглеждане на кокошки носачки до 40 000 броя в имот с № 010033, землище с. Глухар, общ. Кърджали" 2011-04-06
40.
Решение №ХА - 6-ПР/2011 за инвестиционни предложения "Изгражадане на вятърно-енергийна инсталация - 13 броя в имоти в землищата на с. Иванци и с. Рани лист 2011-03-10
41.
Автосервиз, площадка за разкомплектоване на излезли от употреба МПС и търговия с авточасти в имот с идентификатор 40909.126.131.1.6, в землище та на гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали 2011-01-27
42.
Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС - "Изграждане на хотелска част, бензиностанция и газстанция", поземлен имот 000366, местност "Айджи Елмаз", землище с. Стремци, общ. Кърджали, обл.Кърджали 2009-10-05
43.
Решение № ХА-45-ПР/2009г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: "Изграждане на садкова база в язовир Кърджали" 2009-05-15
44.
Решение № ХА-46-ПР/2009г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: "Изкупуване и разкомплектоване на употребявани автомобили, сортиране и продажба на авточасти втора употреба" 2009-05-15
45.
Решение № ХА-35-ПР/2009г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: "Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води на гр.Кърджали" 2009-04-03
46.
Решение № ХА-24-ПР/2009г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение: "Разкриване на пункт за изкупуване на вторични суровини и разкомплектоване на автомобили в поземлен имот №40909.17.198.1 по кадастралната карта на град Кърджали" 2009-02-26
47.
Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "Канализация, водоснабдяване и пречиствателна станция за отпадъчни води на с. Костино, Община Кърджали" 2009-02-11
48.
Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "Канализация, водоснабдяване и пречиствателна станция за отпадъчни води на с. Рани лист, Община Кърджали" 2009-02-10
49.
Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "Канализация, водоснабдяване и пречиствателна станция за отпадъчни води на с. Панчево, Община Кърджали" 2009-02-10
50.
Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "Канализация, водоснабдяване и пречиствателна станция за отпадъчни води на с. Повет, Община Кърджали" 2009-02-10
51.
Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "Канализация, водоснабдяване и пречиствателна станция за отпадъчни води на с. Рани лист, махала "Меденик", Община Кърджали" 2009-02-10
52.
Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "Канализация, водоснабдяване и пречиствателна станция за отпадъчни води на с. Зимзелен, Община Кърджали" 2009-02-10
53.
Решение № ХА-5-ПР/2009г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение: "Изграждане на садки в микроязовир - имоти №012045, №000045 и №000146, в землищата на с.Бойно, с.Каменарци и с.Кокошане, община Кърджали" 2009-01-29
54.
Решение № ХА-2-ПР/2009г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение: "Изграждане на 9 броя индивидуални вилни сгради, в поземлен имот № 013037, в землището на с.Гняздово, община Кърджали" 2009-01-28
55.
РЕШЕНИЕ ОВОС: "Изграждане на 13 броя индивидуални вилни сгради, в землището на с.Гняздово, община Кърджали 2009-01-12
56.
РЕШЕНИЕ ОВОС: "Разширяване на кариера за добив на трас в находище "Железни врата" в имот № 000244, землище на с.Седловина, община Кърджали" 2008-08-18
57.
РЕШЕНИЕ ОВОС: "Изграждане на складове за негорими материали - поземлен имот № 000004, местността "Държавата", землище на с.Калинка, община Кърджали" 2008-08-18
58.
РЕШЕНИЕ ОВОС: "Строителство на сервиз за автомобили, магазин за автомобили и складови помещения - поземлен имот с № 40909.21.65, местността "Язла", землище на гр.Кърджали" 2008-07-21
59.
РЕШЕНИЕ ОВОС: "Изграждане на хотелски комплекс и пет двустайни бунгала - имот с № 000472, землище на с.Царевец, община Кърджали" 2008-07-21
60.
РЕШЕНИЕ ОВОС: "Изграждане на вилно селище - поземлен имот № 40909.27.448, в местността "Таш авлуджа" по кадастралната карта на гр.Кърджали 2008-07-18
61.
РЕШЕНИЕ ОВОС: "Изграждане на фотоволтаични генератори в землището на с.Иванци, община Кърджали" 2008-07-09
62.
РЕШЕНИЕ ОВОС: "Изграждане на фотоволтаични генератори в землището на с.Рани лист, община Кърджали" 2008-07-08
63.
РЕШЕНИЕ ОВОС: "Засаждане на овощна градина на площ от 24,995 дка. и изграждане на система за капково напояване на трайни прасковени насаждения в местността "Дахтарлъ", в землището на с.Рудина, община Кърджали" 2008-05-26
64.
РЕШЕНИЕ ОВОС: "Изграждане на обект "Път - хижа ОЦК - Гребна база "Воинтех", на западния бряг на яз.Кърджали, с дължина на участъка 0,5 км., в землището на с.Брош, община Кърджали" 2008-05-19
65.
РЕШЕНИЕ ОВОС: "Разкриване на площадка за изкупуване на вторични суровини от черни и цветни метали, в поземлен имот №40909.103.308, гр.Кърджали" 2008-04-07
66.
РЕШЕНИЕ ОВОС: "Изграждане на атракционен комплекс, включващ два броя басейни, водна пързалка, джакузи, сауна, фитнес зала, детски площадки и терени за тенис на маса и тенис на корт, ресторант с 150 места и паркинг" - в имот №40909.6.9, с площ 4,472 дка, местност "Чакъл тарла" и имот №40909.6.12, с площ 4,490 дка, местност "Чукур тарла", по кадастралната карта на гр.Кърджали 2008-01-31
67.
РЕШЕНИЕ ОВОС: "Изграждане на автосервизна база - имот №40909.116.317, УПИ ХІХ - 6246, кв.227, гр.Кърджали" 2008-01-30
68.
РЕШЕНИЕ ОВОС: "Разширение на птицеферма за отглеждане на кокошки-носачки от 5 000 бр. на 20 000 бр., в имот № 013072, в землището на с.Перперек, община Кърджали" 2007-11-14
69.
РЕШЕНИЕ ОВОС: "Изграждане на 5 броя ветрогенератори - в имоти №№ 000011, 000010, 000012, 000804, 000869, в землището на с.Рани лист, и имоти №№ 500052, 500055, в землището на с.Черна скала, община Кърджали" 2007-10-15
70.
РЕШЕНИЕ ОВОС: "Изграждане на 15 броя еднофамилни жилищни постройки за сезонно обитаване" - имот №000198 и №000077, в местността ", в землището на с.Брош, община Кърджали 2007-09-18
71.
РЕШЕНИЕ ОВОС: "Реконструкция на фирмена Локална пречиствателна станция за отпадни води", в урегулирани поземлени имоти на УПИ ІV, кв.153, 157 по плана на Стара складово-промишлена зона в гр.Кърджали 2007-06-12
72.
РЕШЕНИЕ ОВОС: на "Пневматика - Серта"АД, гр. Кърджали за "Реконструкция и препозициониране на действащи фирмени инсталации за повърхностна обработка на метали чрез химически методи", в урегулирани поземлени имоти на УПИ IV, кв.153, 157 по плана на Стара складово-промишлена зона в гр. Кърджали. 2007-06-12
73.
РЕШЕНИЕ ОВОС: на "Алти"ООД, гр.Хасково за "Изграждане на вятърно-енергиен парк" в имоти с номера 000138, 000164 в землището на с. Иванци, и имоти с номера 001010, 001013, в землището на с. Рани лист, община Кърджали 2007-06-12
74.
РЕШЕНИЕ ОВОС: на "К и А"ЕООД, гр. Хасково за "Изграждане на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали", в поземлен имот номер 40909.122.91 в гр. Кърджали 2007-06-12
75.
РЕШЕНИЕ ОВОС: "Комплекс за отглеждане на птици - кокошки носачки, разширение до 40000 броя места, поземлен имот №0106021, в землището на с.Глухар, община Кърджали" 2007-03-27
76.
РЕШЕНИЕ ОВОС: "Пункт за разкомплектоване на МПС, изкупуване на хартия, пластмаса и стъкло - парцел ІІ, кв. 146а, пл.№ 3303 по плана на складова зона гр.Кърджали" 2007-03-23
77.
РЕШЕНИЕ ОВОС: "Изграждане на семеен хотел "Св.Георги" - поземлен имот №000061, ЕКАТТЕ 15000, в местност "Байър", землището на с.Главатарци, община Кърджали" 2007-03-16
78.
РЕШЕНИЕ ОВОС: "Изграждане на крайпътен комплекс, състоящ се от хотелска част, ресторант и бунгала" - имот № 018269, в местността "Горичката", землище на гр.Кърджали 2007-03-02
79.
РЕШЕНИЕ ОВОС: "Разширение на завод (корпус 2), за производство на резервни части за автомобили (каучукови изделия)". Инвеститор: "Теклас - България" АД, гр.Кърджали 2007-03-02
80.
РЕШЕНИЕ ОВОС: "Почистване и корекция коритото на р.Арда в участъка на гр.Кърджали, с обща дължина 2877 м." 2007-01-17
81.
"Построяване на млекопреработвателно предприятие" - "Родопчанка" ООД 2007-01-10
82.
"Площадка за изкупуване, временно съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба МПС" 2006-12-28
83.
"Площадка за изкупуване, временно съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба МПС" 2006-12-28
84.
Изграждане на хотелски комплекс с тренировъчна база по водна топка и плуване 2006-12-08
85.
Изграждане на хотелски комплекс, състоящ се от два корпуса с ресторант, басейн, фитнес зала и еднофамилна къща за отдих 2006-11-22
86.
Площадка за събиране на отпадъци от черни и цветни метали 2006-09-05
87.
Крайпътен комплекс, състоящ се от хотел, ресторант и бунгала 2006-09-04
88.
Авторемонтна база с магазин за промишлени стоки 2006-07-11
89.
Изграждане на складова база 2006-02-24
90.
За изграждане на площадка за изкупуване на скрап от черни и цветни метали и център за разкомплектоване на МПС 2006-02-20

    << Назад
ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

ИЗБОРИ

ИЗБОРИ

АНКЕТИ


[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Семеен хотел Олимпия Минерални бани Семеен хотел Роксана Минерални бани