МЕНЮ
НОВИНИ
УСЛУГИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ФОРМУЛЯРИ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
СТРАТЕГИИ
ОТЧЕТИ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ЗЕМЕДЕЛИЕ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
БАНКОВИ СМЕТКИ
Бюлетини на Община
      Кърджали

Културен календар 2016
Спортен календар 2016
Телефонен указател
Работно време
Побратимени градове
Полезни връзки
6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41
Община Кърджали

Горещ телефон:
(0361) 6-73-19
кмет: (0361) 6-73-02
факс: (0361) 6-29-68
municipality@kardjali.bg
mayor@kardjali.bg

Общински съвет телефони:
(0361)6-74-01
(0361)6-74-02
факс: (0361) 6-15-39
obstinski_savet_kj@mail.bg
Page Rank
eXTReMe Tracker
Посл. актуализация:
24 Март 2017
Site ver. 3.0


Untitled Document

Заявления за издаване на Разрешително за водоползване

Описание
Дата
Изтегли
1.
Съобщение за публично обявяване за изменение на параметрите в Разрешително за ползване на повърхностен воден обект – язовир Студен Кладенец, с цел аквакултури и свързаните с тях дейности. 2014-03-14
2.
Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения на обект: "ЗАВОД ЗА БЕНТОНИТ", в имот с идентификатор 40909.23.91, в землището на гр.Кърджали, цел на заявеното водовземане: за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване. 2013-09-03
3.
СЪОБЩЕНИЕ за откриване на процедура за изменение на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир Кърджали, с цел изграждане на плаващо съоръжение. 2013-07-05
4.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е за откриване на процедура за водовземане от повърхностен воден обект- микроязовир с № 000166 и 000169, находящ се в землище с. Рудина с ЕКАТТЕ: 63170, Община Кърджали, с цел напояване 2011-12-20
5.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект- микроязовир с пл. сн. № 000011, в землището на с. Мъдрец с ЕКАТТЕ: 49 521, Община Кърджали, Област Кърджали, с цел рибовъдство 2011-08-18
6.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е за издаване на разрешително за ползване на воден обект- микроязовир с пл. сн. № 000433, в землището на с. Бели пласт с ЕКАТТЕ: 03 499, Община Кърджали, Област Кърджали с цел рибовъдство 2011-08-18
7.
СЪОБЩЕНИЕ за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект- микроязовир с пл.сн. № 012046, в землището на с. Жинзифово с EKATTE:29407, Община Кърджали, Област Кърджали, с цел рибовъдство 2011-06-14
8.
СЪОБЩЕНИЕ за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект- микроязовир с пл.сн. №000133, №000818 и №000027, в землищата на с.Невестино с EKATTE:35136, с.Рани лист с EKATTE:62195 и с.Иванци с EKATTE:32161, Община Кърджали, Област Кърджали, с цел рибовъдство 2011-06-09
9.
СЪОБЩЕНИЕ за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект- микроязовир с пл.сн. №000014 в землище с. Миладиново с ЕКАТТЕ-48074 и №000174 в землище с.Рудина, с ЕКАТТЕ-63170, с цел рибовъдство. 2011-05-05
10.
Заявление за изменение на Разрешително за водоползване от повърхностен воден обект - язовир "Боровица", с цел на ползването питейно-битово водоснабдяване на гр.Кърджали, гр.Момчилград и населените места на общините Кърджали, Момчилград и Черноочене 2009-09-02
11.
Заявление за издаване на Разрешително за ползване на воден обект - язовир Кърджали, в местността "Тополчане", в землището на с.Каменарци, с ЕКАТТЕ 35732, с цел на ползването - аквакултури и свързаните с тях дейности 2009-06-22
12.
СЪОБЩЕНИЕ за откриване на процедура за издаване на разрешителното за ползване на акватория от воден обект язовир "Кърджали", публична държавна собственост в землището на с. Брош с ЕКАТТЕ 06567, община Кърджали, област Кърджали, с цел на ползването аквакултури и свързаните с тях дейности, разширение на садковата база в зона за аквакултури 2009-05-21
13.
СЪОБЩЕНИЕ за откриване на процедура за издаване на разрешителното за ползване на акватория от воден обект язовир "Кърджали", публична държавна собственост в землището на с. Главатарци, с ЕКАТТЕ 15000, община Кърджали, област Кърджали, с цел на ползването аквакултури и свързаните с тях дейности, изграждане на садковата база 2009-05-21
14.
Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект: - река Циганско дере, в землището на гр.Кърджали, ЕКАТТЕ 90909, с цел на ползването - корекция с дължина 1 181 км. 2009-04-23
15.
Заявление за издаване на Разрешително за ползване на воден обект р. Боровица, ляв приток на р. Арда с цел възстановяване и укрепване на десен бряг на реката, в землището на с. Ненково, община Кърджали 2009-04-01
16.
Обява: Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект - река Върбица, в землището на с.Глухар, община Кърджали, с цел изземване на инертни материали от речното легло. 2009-01-20
17.
Съобщение за открита процедура за изменение на Разрешително № 003389/13.09.2004г. за риборазвъждане в садки и стопански риболов за намаляване предоставената за ползване площ от 2000 дка на 500 дка - яз."Студен кладенец", в землището на с.Калоянци, ЕКАТТЕ 35540, община Кърджали 2008-07-21
18.
Заявление за издаване на Разрешително за ползване на воден обект – река Арда в регулационните граници на град Кърджали, с цел довършване корекцията на реката. 2008-02-29
19.
Заявление за издаване на Разрешително за ползване на воден обект – язовир Кърджали, кораб - ресторант "Емона" 2008-01-25
20.
Заявление за издаване на Разрешително за ползване на воден обект – язовир Глухар, в имот №016008, ЕКАТТЕ 15216, в землището на с.Глухар, община Кърджали. Заявлението е подадено от Ерджан Исмет Емин, с цел риборазвъждане. 2007-12-17
21.
Заявление за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект – яз."Студен кладенец", в землището на с.Глухар, община Кърджали, с цел изземване на наносни отложения. Заявлението е подадено от "Туфи Строй" ООД, гр.Кърджали. 2007-10-24
22.
Заявление за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир Висока поляна, в имот №000001, ЕКАТТЕ 11243, в землището на с.Висока поляна, община Кърджали, с цел риборазвъждане. 2007-08-17
23.
Заявление за издаване на Разрешително за ползване на воден обект – язовир в имот № 012046, ЕКАТТЕ 29407, в землището на с.Жинзифово, община Кърджали, с цел риборазвъждане. 2007-07-25
24.
Заявление за издаване на Разрешително за ползване на воден обект – язовир в имот № 011037, в землището на с.Мургово, община Кърджали, с цел риборазвъждане. 2007-07-25
25.
Заявление за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - микроязовир, в имоти №№ 000271, 000228 и 000036, съответно в землищата на с.Чеганци, с.Крушевска и с.Божак, община Кърджали. Заявлението е подадено от сдружение "Ловно-рибарско дружество" - гр. Кърджали 2007-06-01
26.
Заявление за издаване на Разрешително за ползване на воден обект – река Арда в регулационните граници на град Кърджали, с цел почистване на речното легло. 2007-03-26
27.
Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовир - имот с пл. № 000011, в землището на с.Мъдрец, община Кърджали, с цел риборазвъждане 2006-11-22
28.
Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовир, имот №000080, в землището на с.Бели пласт, община Кърджали, с цел риборазвъждане 2006-09-05
29.
Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовир, имот № 000494 в землището на с.Рани лист, община Кърджали, с цел риборазвъждане 2006-08-16
30.
Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовир, имот №016008, ЕКНМ 15216 в землището на с.Глухар, община Кърджали, с цел риборазвъждане 2006-08-16
31.
Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект - язовир “Рудина”, с кад.№ 000166, в землището на с.Рудина 2006-06-30
32.
Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект - язовир “Рудина”, с кад.№ 000096, в землището на с.Рудина 2006-06-30
33.
Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект - “микроязовир - имоти с пл. № 012045, № 000045, № 000146”, в землище на с.Бойно, с.Каменарци, с.Кокошане 2006-06-30
34.
Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект - микроязовир, в имот № 018008, в землището на с.Глухар 2006-06-30
35.
Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект - язовир, в имот №000174, в землището на с.Рудина и имот № 000014, в землището на с.Миладиново 2006-06-30

    << Назад
ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

ИЗБОРИ

ИЗБОРИ

АНКЕТИ


[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Семеен хотел Олимпия Минерални бани Семеен хотел Роксана Минерални бани