МЕНЮ
НОВИНИ
УСЛУГИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ФОРМУЛЯРИ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
СТРАТЕГИИ
ОТЧЕТИ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ЗЕМЕДЕЛИЕ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Декларации за конфликт
      на интереси

Бюлетини на Община
      Кърджали

Културен календар 2016
Спортен календар 2017
Телефонен указател
Работно време
Банкови сметки
Побратимени градове
Полезни връзки
6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41
Община Кърджали

Горещ телефон:
(0361) 6-73-19
кмет: (0361) 6-73-02
факс: (0361) 6-29-68
municipality@kardjali.bg
mayor@kardjali.bg

Общински съвет телефони:
(0361)6-74-01
(0361)6-74-02
факс: (0361) 6-15-39
obstinski_savet_kj@mail.bg
Page Rank
eXTReMe Tracker
Посл. актуализация:
29 Април 2017
Site ver. 3.0


Untitled Document

Заявления за издаване на Разрешително за водоползване

Описание
Дата
Изтегли
1.
Съобщение за публично обявяване за изменение на параметрите в Разрешително за ползване на повърхностен воден обект – язовир Студен Кладенец, с цел аквакултури и свързаните с тях дейности. 2014-03-14
2.
Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения на обект: "ЗАВОД ЗА БЕНТОНИТ", в имот с идентификатор 40909.23.91, в землището на гр.Кърджали, цел на заявеното водовземане: за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване. 2013-09-03
3.
СЪОБЩЕНИЕ за откриване на процедура за изменение на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир Кърджали, с цел изграждане на плаващо съоръжение. 2013-07-05
4.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е за откриване на процедура за водовземане от повърхностен воден обект- микроязовир с № 000166 и 000169, находящ се в землище с. Рудина с ЕКАТТЕ: 63170, Община Кърджали, с цел напояване 2011-12-20
5.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект- микроязовир с пл. сн. № 000011, в землището на с. Мъдрец с ЕКАТТЕ: 49 521, Община Кърджали, Област Кърджали, с цел рибовъдство 2011-08-18
6.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е за издаване на разрешително за ползване на воден обект- микроязовир с пл. сн. № 000433, в землището на с. Бели пласт с ЕКАТТЕ: 03 499, Община Кърджали, Област Кърджали с цел рибовъдство 2011-08-18
7.
СЪОБЩЕНИЕ за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект- микроязовир с пл.сн. № 012046, в землището на с. Жинзифово с EKATTE:29407, Община Кърджали, Област Кърджали, с цел рибовъдство 2011-06-14
8.
СЪОБЩЕНИЕ за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект- микроязовир с пл.сн. №000133, №000818 и №000027, в землищата на с.Невестино с EKATTE:35136, с.Рани лист с EKATTE:62195 и с.Иванци с EKATTE:32161, Община Кърджали, Област Кърджали, с цел рибовъдство 2011-06-09
9.
СЪОБЩЕНИЕ за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект- микроязовир с пл.сн. №000014 в землище с. Миладиново с ЕКАТТЕ-48074 и №000174 в землище с.Рудина, с ЕКАТТЕ-63170, с цел рибовъдство. 2011-05-05
10.
Заявление за изменение на Разрешително за водоползване от повърхностен воден обект - язовир "Боровица", с цел на ползването питейно-битово водоснабдяване на гр.Кърджали, гр.Момчилград и населените места на общините Кърджали, Момчилград и Черноочене 2009-09-02
11.
Заявление за издаване на Разрешително за ползване на воден обект - язовир Кърджали, в местността "Тополчане", в землището на с.Каменарци, с ЕКАТТЕ 35732, с цел на ползването - аквакултури и свързаните с тях дейности 2009-06-22
12.
СЪОБЩЕНИЕ за откриване на процедура за издаване на разрешителното за ползване на акватория от воден обект язовир "Кърджали", публична държавна собственост в землището на с. Брош с ЕКАТТЕ 06567, община Кърджали, област Кърджали, с цел на ползването аквакултури и свързаните с тях дейности, разширение на садковата база в зона за аквакултури 2009-05-21
13.
СЪОБЩЕНИЕ за откриване на процедура за издаване на разрешителното за ползване на акватория от воден обект язовир "Кърджали", публична държавна собственост в землището на с. Главатарци, с ЕКАТТЕ 15000, община Кърджали, област Кърджали, с цел на ползването аквакултури и свързаните с тях дейности, изграждане на садковата база 2009-05-21
14.
Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект: - река Циганско дере, в землището на гр.Кърджали, ЕКАТТЕ 90909, с цел на ползването - корекция с дължина 1 181 км. 2009-04-23
15.
Заявление за издаване на Разрешително за ползване на воден обект р. Боровица, ляв приток на р. Арда с цел възстановяване и укрепване на десен бряг на реката, в землището на с. Ненково, община Кърджали 2009-04-01
16.
Обява: Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект - река Върбица, в землището на с.Глухар, община Кърджали, с цел изземване на инертни материали от речното легло. 2009-01-20
17.
Съобщение за открита процедура за изменение на Разрешително № 003389/13.09.2004г. за риборазвъждане в садки и стопански риболов за намаляване предоставената за ползване площ от 2000 дка на 500 дка - яз."Студен кладенец", в землището на с.Калоянци, ЕКАТТЕ 35540, община Кърджали 2008-07-21
18.
Заявление за издаване на Разрешително за ползване на воден обект – река Арда в регулационните граници на град Кърджали, с цел довършване корекцията на реката. 2008-02-29
19.
Заявление за издаване на Разрешително за ползване на воден обект – язовир Кърджали, кораб - ресторант "Емона" 2008-01-25
20.
Заявление за издаване на Разрешително за ползване на воден обект – язовир Глухар, в имот №016008, ЕКАТТЕ 15216, в землището на с.Глухар, община Кърджали. Заявлението е подадено от Ерджан Исмет Емин, с цел риборазвъждане. 2007-12-17
21.
Заявление за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект – яз."Студен кладенец", в землището на с.Глухар, община Кърджали, с цел изземване на наносни отложения. Заявлението е подадено от "Туфи Строй" ООД, гр.Кърджали. 2007-10-24
22.
Заявление за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир Висока поляна, в имот №000001, ЕКАТТЕ 11243, в землището на с.Висока поляна, община Кърджали, с цел риборазвъждане. 2007-08-17
23.
Заявление за издаване на Разрешително за ползване на воден обект – язовир в имот № 012046, ЕКАТТЕ 29407, в землището на с.Жинзифово, община Кърджали, с цел риборазвъждане. 2007-07-25
24.
Заявление за издаване на Разрешително за ползване на воден обект – язовир в имот № 011037, в землището на с.Мургово, община Кърджали, с цел риборазвъждане. 2007-07-25
25.
Заявление за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - микроязовир, в имоти №№ 000271, 000228 и 000036, съответно в землищата на с.Чеганци, с.Крушевска и с.Божак, община Кърджали. Заявлението е подадено от сдружение "Ловно-рибарско дружество" - гр. Кърджали 2007-06-01
26.
Заявление за издаване на Разрешително за ползване на воден обект – река Арда в регулационните граници на град Кърджали, с цел почистване на речното легло. 2007-03-26
27.
Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовир - имот с пл. № 000011, в землището на с.Мъдрец, община Кърджали, с цел риборазвъждане 2006-11-22
28.
Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовир, имот №000080, в землището на с.Бели пласт, община Кърджали, с цел риборазвъждане 2006-09-05
29.
Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовир, имот № 000494 в землището на с.Рани лист, община Кърджали, с цел риборазвъждане 2006-08-16
30.
Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовир, имот №016008, ЕКНМ 15216 в землището на с.Глухар, община Кърджали, с цел риборазвъждане 2006-08-16
31.
Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект - язовир “Рудина”, с кад.№ 000166, в землището на с.Рудина 2006-06-30
32.
Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект - язовир “Рудина”, с кад.№ 000096, в землището на с.Рудина 2006-06-30
33.
Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект - “микроязовир - имоти с пл. № 012045, № 000045, № 000146”, в землище на с.Бойно, с.Каменарци, с.Кокошане 2006-06-30
34.
Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект - микроязовир, в имот № 018008, в землището на с.Глухар 2006-06-30
35.
Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект - язовир, в имот №000174, в землището на с.Рудина и имот № 000014, в землището на с.Миладиново 2006-06-30

    << Назад
ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

ИЗБОРИ

АНКЕТИ


[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Семеен хотел Олимпия Минерални бани Семеен хотел Роксана Минерални бани