МЕНЮ
НОВИНИ
УСЛУГИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ФОРМУЛЯРИ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
СТРАТЕГИИ
ОТЧЕТИ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ЗЕМЕДЕЛИЕ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
БАНКОВИ СМЕТКИ
Бюлетини на Община
      Кърджали

Културен календар 2016
Спортен календар 2016
Телефонен указател
Работно време
Побратимени градове
Полезни връзки
6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41
Община Кърджали

Горещ телефон:
(0361) 6-73-19
кмет: (0361) 6-73-02
факс: (0361) 6-29-68
municipality@kardjali.bg
mayor@kardjali.bg

Общински съвет телефони:
(0361)6-74-01
(0361)6-74-02
факс: (0361) 6-15-39
obstinski_savet_kj@mail.bg
Page Rank
eXTReMe Tracker
Посл. актуализация:
24 Март 2017
Site ver. 3.0


Untitled Document

Разрешителни за водоползване

Описание
Дата
Изтегли
1.
Разрешително № 32170501/10.03.2015 г., за ползване на повърхностен воден обект - река Перперешка, в землището на с. Горна крепост, община Кърджали, област Кърджали, с цел на ползването - изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект (праг). 2015-03-16
2.
Разрешително № 32170502/10.03.2015 г., за ползване на повърхностен воден обект - река Перперешка, в землището на с. Мургово, община Кърджали, област Кърджали, с цел на ползването - изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект (праг). 2015-03-16
3.
Разрешително № 32170503/10.03.2015 г., за ползване на повърхностен воден обект - река Перперешка, в землището на с. Чифлик, община Кърджали, област Кърджали, с цел на ползването - изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект (праг). 2015-03-16
4.
Решение№25/13.02.2015 г. на Министъра на околната среда и водите за изменение и продължаване срока на Разрешително №003389/13.09.2004 г. за ползване на повърхностен воден обект - акватория от язовир "Студен кладенец" с цел аквакултури и свързаните с тях дейности, издадено на ЕТ "Александър Кафалов - Алекс". 2015-02-20
5.
Разрешително № 32170491/19.01.2015 г., за ползване на повърхностен воден обект - река Перперек, в землището на с. Стремци, община Кърджали, област Кърджали. 2015-02-02
6.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е за открита процедура, за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект с цел производство на електроенергия посредством МВЕЦ "Кърджали" от язовир Кърджали. 2014-01-17
7.
Решение № 1499/17.05.2012 г. на Директора на БДУВИБР- Пловдив, за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект- яз. "Звиница" 2012-05-30
8.
Разрешително № 33710088/17.05.2012 г., за ползване на воден обект- дере, в землището на с. Зелениково, за заустване на отпадъчни води, издадено от Директора на БДУВИБР- Пловдив 2012-05-30
9.
Разрешително № 33740118/15.05.2012 г., за ползване на воден обект- облицовано дере, поречие- р. Арда, за заустване на отпадъчни води от съществуващ обект в експлоатация: 2012-05-29
10.
Решение № 69/09.03.2012 г. на Министъра на околната среда и водите за продължаване срока на действие на Разрешително за водовземане № 003918/25.10.2006 г., за охлаждане и други цели, с титуляр "Пневматика- Серта" АД 2012-03-16
11.
Разрешително № 6/01.02.2012 г. за водовземане от повърхностен воден обект- микроязовир с пл.сн. №№ 000166 и 000169, с цел напояване на Сдружение за напояване "Рудина", издадено от Кмета на Община Кърджали 2012-02-09
12.
Разрешително № 31530224/21.11.2011г. за водовземане от подземни води от 1 брой тръбен кладенец, намиращ се в имот 025033, землище на с. Мост, община Кърджали, издадено от Директора на БДУВ ИБР- Пловдив 2011-12-14
13.
Решение №357/23.11.2011г. на Министъра на околната среда и водите за продължаване срока на действие на Разрешително за водовземане №003806/27.01.2006г. 2011-12-07
14.
Решение № 324/ 28.10.2011г. на Министъра на околната среда и водите за изменение на Разрешително № 02460006/21.01.2008г., за ползване на повърхностен воден обект- акватория на яз. "Кърджали", с цел аквакултури и свързаните с тях дейности, издадено на "АКВАМАШ" ЕООД 2011-11-04
15.
Разрешително №4/10.10.2011г. за ползване на воден обект- микроязовир с пл.сн. № 000011, с цел рибовъдство на ЕТ"КЪНАЛЪ- ЮСЕИН ЕМИН", издадено от ВрИД Кмет на Община Кърджали 2011-10-14
16.
Разрешително №5/07.10.2011г. за ползване на воден обект- микроязовир с пл.сн. № 000433, с цел рибовъдство на "ОКСИД- СПОРТ" ЕООД, издадено от ВрИД Кмет на Община Кърджали 2011-10-14
17.
Решение № 275/08.09.2011г., за прекратяване действието на Разрешително за ползване на воден обект № 02480009/23.05.2008г. от яз."Кърджали", с цел отдих и воден спорт, с титуляр "АКВАСПОРТ" ЕООД, издадено от Министъра на околната среда и водите 2011-09-14
18.
Решение № 252/ 17.08.2011 година, за отнемане на Разрешително за ползване на воден обект № 02450003/ 10.12.2007 година от яз. "Студен кладенец" за изземване на наносни отложения, с титуляр "ТУФИ СТРОЙ" ООД, издадено от Министъра на околната среда и водите 2011-08-24
19.
Разрешително №2/01.08.2011г. за ползване на воден обект- микроязовир с пл.сн. №№№ 000133, 000818, 000027, с цел рибовъдство и риболовен туризъм на "МОНСТЕРЛЕЙК- БГ" ЕООД, издадено от Кмета на Община Кърджали 2011-08-18
20.
Разрешително №3/03.08.2011г. за ползване на воден обект- микроязовир с пл.сн. № 012046, с цел рибовъдство на СНЦ "СДРУЖЕНИЕ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ КЪРДЖАЛИ", издадено от Кмета на Община Кърджали 2011-08-18
21.
Разрешително №1/01.07.2011г. за ползване на воден обект- микроязовир с пл.сн. №№ 000014, 000174, с цел рибовъдство на "Рема- 02" ЕООД, издадено от Кмета на Община Кърджали 2011-07-19
22.
Разрешително за ползване на повърхностен воден обект- акватория от яз."Кърджали" № 02460048/28.04.2011г. с цел аквакултури и свързаните с тях дейности "ЕСЕТРА"ЕООД, издадено от Министъра на околната среда и водите 2011-05-26
23.
Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект яз."Кърджали" № 01430024/30.03.2011г. за промишлено водоснабдяване на "ОЦК"АД, издадено от Министъра на околната среда и водите 2011-04-19
24.
Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир Кърджали, с цел на ползване за аквакултури и свързаните с тях дейности. 2011-03-25
25.
Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - язовир Кърджали на "ОЦК"АД за промишлено водоснабдяване 2011-02-28
26.
Решение за прекратяване на Разрешително за ползване на воден обект - яз. Кърджали с цел аквакултури и свързаните с тях дайности 2011-01-27
27.
Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - акватория на язовир "Кърджали" №02460046 от 03.11.2010 година 2010-11-25
28.
Решение за прекратяване на Разрешително за ползване на воден обект - яз. Кърджали 2010-08-31
29.
Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир Кърджали, с цел на ползване за аквакултури и свързаните с тях дейности. 2010-01-20
30.
Разрешително 02460039 за ползване на воден обект на титуляр - язовир "Кърджали", в землището на с. Главатарци, община Кърджали с цел на ползването - аквакултури и свързаните с тях дейности - садкова база "Аквабелуга", ЕКАТТЕ 15000 2009-08-11
31.
Разрешително 32170165 за ползване на повърхностен воден обект - р. Циганско дере (приток на р. Арда) с цел на ползването - защита от вредното въздействие на водите- възстановяване и укрепване на десен бряг на реката, ЕКАТТЕ 90909 2009-05-22
32.
РЕШЕНИЕ за изменение на разрешително (№02460006/21.01.2008 г.) за ползване на 30 дка площ, от акваторията на язовир "Кърджали", публична държавна собственост, в землището на с. Главатарци, община Кърджали, с цел на ползването аквакултури и свързаните с тях дейности - садкова база "Аквамаш" 2009-05-22
33.
Разрешително за ползване на повърхностен воден обект 32170153 - р. Боровица (ляв приток на р. Арда), на територията на с. Ненково, община Кърджали, ЕКАТТЕ 51442, с цел на ползване - защита от вредното въздействие на водите - възстановяване и укрепване на десен бряг на реката 2009-05-15
34.
Разрешително 32170052 за ползване на воден обект - коритото на река Арда от ЖП моста срещу течението до вливане на Циганско дере, с цел на ползването - довършване корекцията на р. Арда в района на гр.Кърджали - укрепване бреговете в средния участък на реката с изграждане на долен яз, ЕКАТТЕ 40909 2009-04-30
35.
Разрешително за ползване на повърхностен воден обект 32190003 - р. Арда, на територията на Кърджали, ЕКАТТЕ 40909, с цел на ползване - почистване речното легло с цел възстановяване нормалната му проводимост - II етап 2009-04-30
36.
Решение №122/07.07.2008г. за изменение и продължаване срока на действие на Разрешително за водоползване №1124/13.08.2002г. от яз."Студен кладенец" за производство на електроенергия посредством ВЕЦ "Студен кладенец" на НЕК ЕАД - Клон "ВЕЦ ГРУПА РОДОПИ", гр.Пловдив 2008-07-21
37.
Решение №123/07.07.2008г. за изменение и продължаване срока на действие на Разрешително за водоползване №1125/13.08.2002г. от яз."Кърджали" за производство на електроенергия посредством ВЕЦ "Кърджали" на НЕК ЕАД - Клон "ВЕЦ ГРУПА РОДОПИ", гр.Пловдив 2008-07-21
38.
Разрешително за ползване на воден обект - река Арда на територията на гр.Кърджали, с цел на ползването - довършване корекцията и укрепване бреговете в средния участък на реката с изграждане долен яз. 2008-03-27
39.
Решение за изменение на Разрешително за ползване на воден обект - язовир "Кърджали", в землището на с.Брош, ЕКАТТЕ 06567, община Кърджали. 2008-02-20
40.
Разрешително за ползване на воден обект - акваторията на язовир "Кърджали", в землището на с.Главатарци, община Кърджали, ЕКАТТЕ 15000, с цел на ползването - аквакултури и свързаните с тях дейности 2008-01-31
41.
Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир в имот №016008, в землището на с.Глухар, община Кърджали, с цел риборазвъждане. 2008-01-31
42.
Решение за продължаване срока на разрешително №003109/08.10.2003г. за ползване на воден обект - акватория от язовир "Кърджали", в землището на с.Брош, община Кърджали. Цел на ползване - отдих и воден спорт с несамоходен понтон "Пристан" 2008-01-15
43.
Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - участък от язовир "Студен кладенец", в най-южната част на опашката на язовира, при вливането на р.Върбица - 227,40м., в землището на с.Глухар, община Кърджали, с цел изземване на наносни отложения до 30 000 м3/год. с багер драглайн. Разрешителното е издадено на "ТУФИ СТРОЙ" ООД, гр.Кърджали" 2007-12-19
44.
Разрешително за ползване на воден обект - 3 дка водна площ от акваторията на язовир "Кърджали", в землището на с.Брош, на левия бряг на язовира, с цел на ползването - отдих и воден спорт с несамоходен понтон "Моби Дик" 2007-10-09
45.
Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - микроязовир в имот №012046, в землището на с.Жинзифово, община Кърджали, с цел риборазвъждане. 2007-08-21
46.
Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - микроязовир в землището на с.Мургово, община Кърджали, с цел риборазвъждане. 2007-08-21
47.
Paзрешително за ползване на повърхностен воден обект - микроязовир в землищата на с.Чеганци, с.Крушевска, с.Божак, община Кърджали. Разрешителното е издадено на Сдружение "Ловно-рибарско дружество", гр.Кърджали 2007-07-23
48.
Разрешително №301485 за водоползване - язовир, имот №000096, в землището на с.Рудина, общ. Кърджали 2006-08-28
49.
Разрешително №301486 за водоползване - язовир, имот №000166, в землището на с.Рудина, общ. Кърджали 2006-08-28
50.
Разрешително №301245 за водоползване - язовир "Звиница", имот №000003, в землището на с.Звиница 2006-07-17
51.
Разрешително №301263 за водоползване - р.Върбица, в землището на с.Глухар 2006-02-22
52.
Разрешително №301245 за водоползване - язовир, имот №011037, в землището на с.Мургово 2006-01-28

    << Назад
ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

ИЗБОРИ

ИЗБОРИ

АНКЕТИ


[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Семеен хотел Олимпия Минерални бани Семеен хотел Роксана Минерални бани