МЕНЮ
НОВИНИ
УСЛУГИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ФОРМУЛЯРИ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
СТРАТЕГИИ
ОТЧЕТИ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ЗЕМЕДЕЛИЕ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Декларации за конфликт
      на интереси

Бюлетини на Община
      Кърджали

Културен календар 2016
Спортен календар 2017
Телефонен указател
Работно време
Банкови сметки
Побратимени градове
Полезни връзки
6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41
Община Кърджали

Горещ телефон:
(0361) 6-73-19
кмет: (0361) 6-73-02
факс: (0361) 6-29-68
municipality@kardjali.bg
mayor@kardjali.bg

Общински съвет телефони:
(0361)6-74-01
(0361)6-74-02
факс: (0361) 6-15-39
obstinski_savet_kj@mail.bg
Page Rank
eXTReMe Tracker
Посл. актуализация:
24 Май 2017
Site ver. 3.0


   ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
« Назад

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

№92-00-607/2017 - ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: Извършване на обследване за техническите характеристики и изготвяне на технически паспорт на сградата на Професионална гимназия по селско и горско стопанство в град Кърджали по Договор за БФП № BG016RFOP001-3.022-0033-C01, проект: Професионална гимназия по селско и горско стопанство в град Кърджали-привлекателен образователен център за младите хора", по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие" -2017-05-05
№92-00-608/2017 - - ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: Доставка на хигиенни, санитарни, перилни, дезинфекционни и медицински материали за нуждите на Центрове за настаняване от семеен тип, Домашен социален патронаж, ЦСРИ "Орфей", ДЦДВУ"Надежда", Защитено жилище и Общинските детски градини на територията Община Кърджали по две обособени позиции -2017-05-05
№92-00-566/2017 - ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: Доставка на дезинфекционни материали за нуждите на Открит плувен басейн «Арпезос» гр.Кърджали -2017-04-28
№92-00-529/2017 - ОБЯВА С ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ "ХОРО-ХАРМОНИЯ В ОБЩУВАНЕТО, РАВНОПРАВИЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО", ДОГОВОР № BG05M20P001-3.001-0114-С01, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020 Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД” -2017-04-24
“Организиране и провеждане на заключително събитие-хепънинг като част от Национална инициатива „Продължаваме ДА създаваме ЗАЕДНО“ на мрежата от 27-те Областни информационни центрове по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-4.001-0027, проект с регистрационен номер BG05SFOP001-4.001-0027 „Областен информационен център Кърджали – в подкрепа на гражданите”, финансиран по Оперативна програма “Добро управление”2014-2020 г.”
„Доставка на автомобилно гориво за автомобилите, собственост на община Кърджали”
№92-00-360/2017 - ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на автомобилно гориво за автомобилите, собственост на община Кърджали” -2017-03-15
№92-00-344/2017 - ОБЯВА С ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ "ХОРО-ХАРМОНИЯ В ОБЩУВАНЕТО, РАВНОПРАВИЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО", ДОГОВОР № BG05M20P001-3.001-0114-С01, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020 Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД” -2017-03-10
“ДОСТАВКА НА САНИТАРНИ И ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ И ПРЕПАРАТИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ГР. КЪРДЖАЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG05SFOP001-4.001-0027-C01, ПРОЕКТ „ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР КЪРДЖАЛИ – В ПОДКРЕПА НА ГРАЖДАНИТЕ”, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”2014-2020 Г., ”
№92-00-321 - ОБЯВА С ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ "ХОРО-ХАРМОНИЯ В ОБЩУВАНЕТО, РАВНОПРАВИЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО", ДОГОВОР № BG05M20P001-3.001-0114-С01, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020 Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД” -2017-03-08 ОТТЕГЛЕНА
№92-00-300/02.03.2017г. - “Строително-монтажни работи по изграждане на малки инфраструктурни обекти” -2017-03-02
"ДОСТАВКА НА ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ ЗА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ УЧАСТВАЩИ ПО ПМС №308 ОТ 20.12.2010 Г.НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ"-01.03.2017г.
„Изпълнение на дейности по доставка на хляб и основни хранителни продукти в малките селища на община Кърджали, по обособени позиции“
„Упражняване на строителен надзор строително-монтажни работи (СМР) съгласно чл.168 ЗУТ на обект: “Възстановяване и укрепване на участък от път в с. Глухар, община Кърджали” и „Възстановяване на стена от габиони на дере в кв. ,,Веселчане" в град Кърджали”, финансирани по проект „Възстановяване на инфраструктура в Община Кърджали, Договор за ПБФП № 2015BG16SPO001-014, който се осъществява с финансовата подкрепа на фонд „Солидарност” на Европейския съюз по Заявление 2015BG16SPO001 за щетите от природните бедствията от 30.01-04.02.2015 г.”
„Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол върху строително-монтажни работи (СМР) съгласно чл.168 ЗУТ върху изграждане на довеждащ водопровод от Напорен резервоар с. Царевец /т.28/ до ПС с. Охльовец, община Кърджали”
„Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителство на обекти: „Възстановяване и укрепване на участък от път в с. Глухар, община Кърджали” и „Възстановяване на стена от габиони на дере в кв. ,,Веселчане" в град Кърджали”, финансирани по проект „Възстановяване на инфраструктура в Община Кърджали, Договор за ПБФП № 2015BG16SPO001-014, който се осъществява с финансовата подкрепа на фонд „Солидарност” на Европейския съюз по Заявление 2015BG16SPO001 за щетите от природните бедствията от 30.01-04.02.2015 г. по обособени позиции"
№92-00-20/2017 - „ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ BG16RFOP001-8.001-0034 "ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ" ПО ОПРР 2014-2020” -2017-01-10
№92-00-8/2016 - „ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ BG16RFOP001-8.001-0034 "ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ" ПО ОПРР 2014-2020” -2017-01-05
№92-00-1497/2016 - „ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.002-274 „ГРИЖА ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” ПО ОПРЧР 2014-2020” -2016-12-20
№92-00-1466/2016 - "Извършване на обследване за енергийна ефективност на съществуващата система за улично осветление на територията на община Кърджали" -2016-12-13
№92-00-1463/2016 - Извършване на обследване и съставяне на технически паспорти на микроязовири и съоръженията към тях за установяване на техническите характеристики, съгласно Наредба №5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите по обособени позиции -2016-12-12
№92-00-1439/2016 - „Извършване на дейности и манипулации за ограничаване популацията на скитащи и безстопанствени кучета на територията на община Кърджали” -2016-12-07
№92-00-1373/2016 - „Поддържане, ремонт и ново строителство на уличните осветителни уредби на Община Кърджали” -2016-11-16
№92-00-1363/2016 - “Изработване и доставка на информационни материали за Областен информационен център в гр. Кърджали във връзка с изпълнението на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-4.001-0027, проект с регистрационен номер BG05SFOP001-4.001-0027 „Областен информационен център Кърджали – в подкрепа на гражданите”, финансиран по Оперативна програма “Добро управление”2014-2020 -2016-11-15
“Доставка на автомобили за нуждите на Областен информационен център–Кърджали и Домашен социален патронаж в град Кърджали, по обособени позиции”
П О К А Н А за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.191, ал.1, т.3 от ЗОП с предмет: "ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ПОКРИВ И ЧАСТИЧНА ПОДМЯНА НА ДОГРАМА НА СОУ "ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ - МАЙСТОРА", ГР. КЪРДЖАЛИ" -2016-10-17
„Осигуряване на материали, консумативи, работно облекло и лични предпазни средства на персонала на Центъра за предоставяне на почасови услуги в общността и в домашна среда по проект BG05M9OP001-2.002-274 „Грижа за независим живот” по ОПРЧР 2014-2020”
“Доставка на автомобили за нуждите на Областен информационен център–Кърджали и Домашен социален патронаж в град Кърджали, по обособени позиции”
№92-00-1021/2016 - Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП с предмет:“Осъществяване на дейности по информация и публичност по проект „Да бъдем активни - нови възможности за младежите от община Кърджали“, Договор BG05M9OP001-1.002-0177- С01, финансиран по приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост“ -2016-08-17
“Доставка на автомобили за нуждите на Областен информационен център–Кърджали и Домашен социален патронаж в град Кърджали, по обособени позиции”
№92-00-938/2016 - Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Поддържане, ремонт и ново строителство на уличните осветителни уредби на Община Кърджали през 2016г.” -2016-07-21
“Поддръжка на светофарни уредби и светлинни предупредителни уредби „Бягащ пешеходец" на територията на гр.Кърджали за период от 24 месеца”
„Разнос на хранителни продукти до общински детски градини”
№92-00-613/2016 - Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Поддържане, ремонт и ново строителство на уличните осветителни уредби на Община Кърджали през 2016г.” -2016-05-09
“Доставка на консумативи и материали във връзка с изпълнението на проект „Перперикон – минало за бъдеще”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финасова помощ 24-10М1-28 от 23.04.2015г., финансиран по Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство” на Програма БГ08 “Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансов механизъм на Европейско Икономическо Пространство 2009 – 2014”
“Доставка на консумативи и материали за дейността на Областен информационен център в гр. Кърджали във връзка с изпълнението на проект с регистрационен номер BG05SFOP001-4.001-0027 „Областен информационен център Кърджали – в подкрепа на гражданите”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-4.001-0027, финансиран по Оперативна програма “Добро управление”2014-2020 г.”
№92-00-443/2016 - ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Организиране и провеждане на пътуваща изложба и заключително събитие-бизнес форум като част от Национална инициатива „УСПЕШНИ ЗАЕДНО“ на мрежата от 27 Областни информационни центрове по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-4.001-0027, проект с регистрационен номер BG05SFOP001-4.001-0027 „Областен информационен център Кърджали – в подкрепа на гражданите”, финансиран по Оперативна програма “Добро управление”2014-2020 г. -2016-04-08
№ 92-00-296/2016 - Доставка на хигиенни, санитарни, перилни, дезинфекционни и медицински материали за нуждите на Центрове за настаняване от семеен тип, Домашен социален патронаж, ЦСРИ "Орфей", ДЦДВУ"Надежда", Защитено жилище и Общинските детски градини на територията Община Кърджали, по две обособени позиции -2016-03-16
Публична покана за определяне на изпълнител за обществена поръчка с предмет:“Oрганизиране на доставка на хранителни продукти до общински детски градини”
№92-00-129/2016 - Счетоводно отчитане и доставяне на хранителни продукти до общински детски градини -2016-02-01
№ 92-00-19/2016 - Oбществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4 от ЗОП с предмет:„Доставка на гориво за автомобилите, собственост на община Кърджали и на Домашен социален патронаж за 2016 г.” -2016-01-08
№92-00-1172/2015 - "Извършване на дейности и манипулации за ограничаване популацията на скитащи кучета в община Кърджали” -2015-11-25
№ 92-00-1096/2015 - ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:“Доставка на консумативи и материали за дейността на Областен информационен център в гр. Кърджали във връзка с изпълнението на Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161PO002-3.3.02-00012-С0001, проект с регистрационен номер 0066-ОКЖ-3.3 „Създаване на областен информационен център в град Кърджали”, финансиран по Оперативна програма “Техническа помощ” -2015-11-05
№92-00-969/2015 - Обществена поръчка за доставка по реда на глава осем „А” от Закона за обществените поръчки с предмет: Доставка на пресят пясък за зимно поддържане на улична мрежа в гр.Кърджали и четвъртокласни пътища на територията на Община Кърджали за оперативен сезон 2015/2016г.-2015-10-07
Публично съобщение за ценови предложения за услуга с предмет: „Извършване на мониторинг на използването на компостерите, доставени по проект „Пилотно функциониране на общинска интегрирана система за управление на отпадъци”/„Pilot Operation of the Municipal Integrated Solid waste management system”/ с акроним „POMIS”, Договор № B2.11.07/01.10.2013 г., финансиран от Програмата за европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007-2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националните бюджети на страните, участващи в програмата”. -2015-09-04
ПУБЛИЧНА ПОКАНА по реда на Постановление №118 на МС от 20.05.2014г. с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и публичност и организиране и провеждане на публични събития по проект „ПОМИС”, Договор № B2.11.07/01.10.2013г. финансиран по Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013, съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие” -2015-08-06
№ 92-00-621/2015 - Публична покана с предмет: "Изграждане на канализационен колектор на с.Прилепци, общ. Кърджали" -2015-06-30
№92-00-614/2015 - ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Строителни и ремонтни работи на детски градини в община Кърджали през 2015 година -2015-06-25
№92-00-604/2015 - ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Строителни и ремонтни работи на детски градини в община Кърджали през 2015 година -2015-06-24 - ОТТЕГЛЕНА
№92-00-555/2015 - „ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА СЕЛО БОЛЯРЦИ” -2015-06-09
№92-00-474/2015 - ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:“Строително-монтажни работи по изграждане на малки инфраструктурни обекти" -2015-05-11
№92-00-463/2015 ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„Ремонт и поддържане на хоризонталната маркировка и уличната мрежа в гр.Кърджали”. -2015-05-08
№92-00-346/2015 - Публична покана с предмет: “Изграждане на външно електрозахранване на Регионален център за управление на отпадъци – Кърджали” във връзка с изпълнението на проект "Пилотно функциониране на общинска интегрирана система за управление на отпадъците" (ПОМИС), финансиран по Програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция - България 2007-2013” съгласно сключен Договор № В2.11.07. -2015-04-06
№92-00-320/2015 - Публична покана с предмет:Доставка на пресни плодове и зеленчуци за детските градини участващи по ПМС №308 от 20.12.2010 г. на Министерски съвет за осигуряване и разпределение на средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини. -2015-03-30
№92-00-280/2015 - Публична покана с предмет: “Изграждане на външно електрозахранване на Регионален център за управление на отпадъци – Кърджали” във връзка с изпълнението на проект "Пилотно функциониране на общинска интегрирана система за управление на отпадъците" (ПОМИС), финансиран по Програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция - България 2007-2013” съгласно сключен Договор № В2.11.07. -2015-03-13
№53-00-435/2015 Покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14,ал.5, т.2 от ЗОП с предмет: „Изготвяне на обосновка на концесия, включително изготвяне на технически, финансово-икономически и правен анализ, изготвяне на проект на документация за участие в процедурата за предоставяне на концесия и изготвяне на проект на концесионен договор на микроязовири, одобрени с Решение №21/29.01.2015г. на Общински Съвет Кърджали” -2015-03-10
№92-00253/2015 - Публична покана с предмет:“Организиране и провеждане на информационни събития сред различни групи бенефициенти като част от Национална инициатива „Да създадем ЗАЕДНО България 2020“ на мрежата от 28 Областни информационни центрове по Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161PO002-3.3.02-00012-С0001, проект с регистрационен номер 0066-ОКЖ-3.3 „Създаване на областен информационен център в град Кърджали”, финансиран по Оперативна програма “Техническа помощ”” -2015-03-09
№92-00-165/2015 - Публична покана с предмет:„Доставка на гориво за автомобилите, собственост на община Кърджали и на Домашен социален патронаж” -2015-02-09
№92-00-144/2015 - Публична покана с предмет:„Поддържане, ремонт и ново строителство на уличните осветителни уредби на Община Кърджали през 2015г." -2015-02-04
№92-00-29/2015 - Доставка на хигиенни, санитарни, перилни, дезинфекционни и медицински материали за нуждите на Центрове за настаняване от семеен тип, Домашен социален патронаж, ЦСРИ "Орфей", ДЦДВУ"Надежда", Защитено жилище и Общинските детски градини на територията Община Кърджали - 2015-01-13
№ 92-00-27/2015 - "Ремонтни работи по потенциално опасни микроязовири стопанисвани от Община Кърджали" -2015-01-12
№92-00-1370/2014 - “Доставка на консумативи и материали за дейността на Областен информационен център в гр. Кърджали във връзка с изпълнението на Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161PO002-3.3.02-00012-С0001, проект с регистрационен номер 0066-ОКЖ-3.3 „Създаване на областен информационен център в град Кърджали”, финансиран по Оперативна програма “Техническа помощ” -2014-12-29
№92-00-1359/2014 - “Счетоводно отчитане и доставяне на хранителни продукти до общински детски градини” -2014-12-19
№ 92-00-1292/2014 - “Изработване и доставка на рекламни материали за Областен информационен център в гр. Кърджали във връзка с изпълнението на Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161PO002-3.3.02-00012-С0001, проект с регистрационен номер 0066-ОКЖ-3.3 „Създаване на областен информационен център в град Кърджали”, финансиран по Оперативна програма “Техническа помощ”” -2014-11-25
№ 92-00-1291/2014 - „Организиране на пресконференции и публикуване на информационни страници и обяви в местни вестници във връзка с дейността на Областен информационен център в гр. Кърджали част от изпълнението на Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161PO002-3.3.02-00012-С0001, проект с регистрационен номер 0066-ОКЖ-3.3 „Създаване на областен информационен център в град Кърджали”, финансиран по Оперативна програма “Техническа помощ”” -2014-11-25
№ 92-00-1235/2014 - Доставка на хигиенни, санитарни, перилни, дезинфекционни и медицински материали за нуждите на Центрове за настаняване от семеен тип,Домашен социален патронаж, ЦСРИ "Орфей", ДЦДВУ"Надежда", Защитено жилище и Общинските детски градини на територията Община Кърджали -2014-11-07
№ 92-00-1207/2014 - „Извършване на дейности и манипулации за ограничаване популацията на скитащи кучета в община Кърджали” -2014-10-31
№92-00-1196/2014 - ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ОП:“Организиране на пътуваща изложба в област Кърджали, като част от национална инициатива на мрежата от 28 Областни информационни центрове по Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161PO002-3.3.02-00012-С0001, проект с регистрационен номер 0066-ОКЖ-3.3 „Създаване на областен информационен център в град Кърджали”, финансиран по Оперативна програма “Техническа помощ”” - 2014-10-30
ПУБЛИЧНА ПОКАНА за ОП: “Организиране и провеждане на спортен празник в гр. Кърджали, като част от националната инициатива „Да спортуваме заедно” на мрежата от 28 Областни информационни центрове по Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161PO002-3.3.02-00012-С0001, проект с регистрационен номер 0066-ОКЖ-3.3 „Създаване на областен информационен център в град Кърджали”, финансиран по Оперативна програма “Техническа помощ”” -2014-09-23
ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:Доставка на пресят пясък за зимно поддържане на улична мрежа в гр.Кърджали и четвъртокласни пътища на територията на Община Кърджали за оперативен сезон 2014/2015г. -2014-08-25
ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:“Асфалтиране на ул.Вела Пискова”-2014-08-25
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на компостери и монтаж на навес”, изпълняван по Договор № B2.11.07/01.10.2013г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2007-2013, съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие -2014-08-20
ПРОТОКОЛ на Комисия назначена със Заповед на Кмета на Община Кърджали за разглеждане,оценка и класиране на постъпилите предложения по публична покана за изпълнение на поръчка с предмет: „Наем на специализиран автомобил за спешна медицинска помощ (линейка) и специализирана апаратура по Договор №BG051PO001-5.2.12-0031-C0001, проект „Дом за всяко дете - 2”, схема BG051PO001-5.2.12, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставяме нито едно дете” Компоненет2 :Разкриване на социални услуги в общността, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - 2014-07-25
Публична покана - “Ремонт и рехабилитация на уличната мрежа на Община Кърджали - 2014г.”-2014-09-30
ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

АНКЕТИ


[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Семеен хотел Олимпия Минерални бани Семеен хотел Роксана Минерални бани