МЕНЮ
Председател: Раиф
      Мустафа

Зам.председател: Юсеин
      Ахмед

Зам.председател: Кадир
      Мустафов

Приемни дни
Общински съветници
Етичен кодекс
Наредби
Решения
Правилници
График на предстоящите
      комисии

Докладни за предстоящо
      заседание

Доклади и отчети
Проекти на нормативни
      документи


  АРХИВ
Председател на ОбС
      2011:Ниязи Шакир

Председател на ОбС
      1996-2011:Сейфи Неджиб

Общински съветници
      мандат 2011-15

Решения
      мандат 2011-15

Общински съветници
      мандат 2007-11

Решения
      мандат 2007-11

Общински съветници
      мандат 2003-07

Решения
      мандат 2003-07

6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41
Община Кърджали

Общински съвет телефони:
(0361)6-74-01
(0361)6-74-02
факс: (0361) 6-15-39
obstinski_savet_kj@mail.bg
Best view in 1024x768+
with IE6+ or Mozzila Firefox


Untitled Document

Проекти на нормативни документи

Наименование Дата на публикуване
Изтегли
1.
Проект! Правилник за устройството и дейността на Обществения съвет към Общински съвет Кърджали
2017-02-24
2.
Допълнение и изменение в Наредбата за упражняване правата на собственост на община Кърджали върху общинската част от капитала на търговските дружества, граждански дружества и сдружения с нестопанска цел
2017-02-23
3.
Проект на допълнение и изменение в Наредбата за упражняване правата на собственост на община Кърджали върху общинската част от капитала на търговските дружества, граждански дружества и сдружения с нестопанска цел
2017-01-16
4.
Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали
2016-12-29
5.
Проект на наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в община Кърджали
2016-12-16
6.
Проект на правилник за организацията и дейността на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта
2016-11-28
7.
Приемане на промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Кърджали
2016-11-28
8.
Мотиви и проект на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа на личностното развитие - Общински детски комплекс Кърджали
2016-11-23
9.
Проект на Наредба за условията и реда за записване,преместване на децата в общинските детски градини и в подготвителните групи в училищата на територията на община Кърджали
2016-10-31
10.
Изменение и допълнение на Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред в община Кърджали
2016-10-17
11.
Предложение относно приемане на промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Кърджали
2016-08-30
12.
Предложение относно изменение на маршрутни разписания от общинската транспортна схема.
2016-06-28
13.
Предложение относно изменение и допълнение на Наредбата за организация на транспортната дейност и безопасността на движението на територията на община Кърджали
2016-06-28
14.
Предложение относно изменение и допълнение в Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред в Община Кърджали.
2016-06-16
15.
Проект на изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Кърджали
2016-06-02
16.
Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали
2016-05-26
17.
Предложение относно приемане на нова Наредба за рекламната и информационната дейност на територията на община Кърджали
2016-05-25
18.
Предложение относно изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали
2016-05-04
19.
Промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали
2015-11-30
20.
Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общински жилища
2015-03-24
21.
Проект на Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Кърджали.
2015-03-19
22.
Проект на Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Кърджали
2015-03-19
23.
Проект на Наредба за управление и реда за ползване на гробищните паркове в град Кърджали и кметствата на община Кърджали
2015-03-10
24.
Предложение относно: Определяне на минималните и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Кърджали
2015-03-05
25.
Предложение относно: Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци и цени на услуги на територията на община Кърджали.
2015-03-05
26.
Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Кърджали
2015-02-11
27.
Проект за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали
2015-01-09
28.
Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето на местните данъци на територията на община Кърджали
2015-01-09
29.
Проект за допълнение и изменение на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Кърджали
2014-11-05
30.
Проект за допълнение и изменение на Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Кърджали
2014-11-05
31.
Изменение и допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали
2014-10-13
32.
Проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Кърджали и издаване на сертификати клас В
2014-06-09
33.
Проект на Наредба за принудително премахване на незаконни строежи
2014-05-28
34.
Преложение относно: Изменение и допълнение в Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред в Община Кърджали
2014-05-12
35.
Проект на правилник за наградите и отличията на Община Кърджали
2014-04-07
36.
Предложение относно приемане на промени в Наредбата за определяне на местните данъци на територията на община Кърджали
2014-04-07
37.
Предложение относно приемане на промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали
2014-04-07
38.
Проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Кърджали и издаване на сертификати клас В
2014-04-07
39.
Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Кърджали
2014-01-13
40.
Проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Кърджали
2014-01-10
41.
Изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на община Кърджали
2013-11-28
42.
Изменения и допълнения на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали
2013-11-21
43.
Проект на Наредба за пожарната безопасност и защита на населението на територията на община Кърджали
2013-09-09
44.
Проект за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Кърджали
2013-09-04
45.
Допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали
2013-08-01
46.
Проект на наредба за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с увреждания, на територията на Община Кърджали
2013-01-09
47.
Изменение и допълнение на Наредбата за организация на транспортната дейност и безопасността на движението на територията на община Кърджали.
2013-01-08
48.
Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Кърджали
2012-11-22
49.
Предложение за приемане на изменение и дополнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали
2012-11-22
50.
Проект на наредба за управление и реда за ползване на гробищните паркове в град Кърджали и кметствата на Община Кърджали
2012-08-23
51.
Предложение за допълнение и поправки в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Кърджали
2012-07-17
52.
Изменение и допълнение в Наредбата за поддържане и опазване наобществения ред в Община Кърджали
2012-07-16
53.
Правилник за дейността на общинско предприятие „Туристически дейности и управление на спортни имоти" - Кърджали
2012-06-20
54.
Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Кърджали
2012-05-03
55.
Допълнение в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Кърджали
2012-03-02
56.
Проект на наредба за придобиване, притежание и стопанисване на кучетата
2012-03-02
57.
Проект на правилник за реда, начина и условията за отпускане на еднократна помощ на лица и семейства от Община Кърджали
2012-02-23
58.
Проект на Правилник за дейности по асистирана репродукция
2012-02-23
59.
Проект на Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионера и хората с увреждания в община Кърджали
2012-02-23
60.
Проект за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Кърджали
2012-02-04
61.
Проект на правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Кърджали, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2011-2015 г.
2012-01-10
62.
Проекто-наредби
2011-08-18
63.
Проекто-наредби
2011-07-19
64.
Проекто-наредби
2011-07-19
65.
Проекто-наредби
2011-07-19
66.
Проекто-наредба
2011-06-09
67.
Проекто-наредби
2011-05-04
68.
Проекто-наредби
2011-04-14

 

* Вашите становища и предложения изпращайте на s.rizza@abv.bg

ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

ИЗБОРИ

АНКЕТИ


[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Семеен хотел Олимпия Минерални бани Семеен хотел Роксана Минерални бани