Проекти на община Кърджали
 Реализиращи се проекти:
Оперативна програма
      “Регионално развитие”
      2007-2013

Оперативна програма
      “Околна среда”
      2007-2013 г.

Оперативна програма
      “Развитие на човешките
      ресурси” 2007-2013 г.


 Реализирани проекти:
2000 - 2003 г.
2003 - 2008 г.

Проекти съфинансирани
      от Община Кърджали

Правила за
      съфинансиране

Презентации

  Оперативни програми
"Регионално развитие"
      2007-2013 г.

"Конкурентноспособност"
      2007-2013 г.

"Околна среда"
      2007-2013 г.

"Транспорт" 2007-2013 г.
"Развитие на човешките
      ресурси" 2007-2013 г.

"Административен
      капацитет" 2007-2013 г.

"Техническа помощ"
      2007-2013 г.


  Европа и ЕС
Европа
Какво е ЕС?
История на ЕС
Институции на ЕС
Европейско гражданство

Предприсъединителни инструменти на ЕС
Въведение в програмите
      на ЕС

Програма ФАР - ТГС и ИСС
Програма ИСПА
Програма САПАРД
Общностни програми

  Структурни фондове на ЕС
Европейски фонд за
      регионално развитие - ЕФРР

Европейски социален
      фонд - ЕСФ

Кохезионeн фонд
Фонд за ориентиране и
      гарантиране на селското
      стопанство - секция
      "Ориентиране" - ЕФОГСС

Финансовият инструмент за
      ориентиране на рибарството
      - ФИОР

Инициативи на Общността
6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41, Община Кърджали, стая 604
инж. Александра Римпопова, Гюлюзар Мустафа - Исмаил, Надежда Цветкова

Tелефон:
(0361) 6-73-91
тел/факс: (0361) 6-15-31
ip_kj@mail.bg
Best view in 1024x768+
with IE6+ or Mozzila Firefox


Проекти,
  Реализиращи се проекти

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

 www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

 

 

1. Проект: “Рехабилитация на пътни отсечки: (ІV – 50078 Кърджали – Опълченско) – Дъждино – Пепелище - /І-5/от км. 0+000 до км. 2+289,87;(ІV – 50069 Кърджали – Зимзелен ) – Повет – Панчево от км. 0+000 до км. 3+791.88;(ІV – 50074 Севдалина ) – Костино – Върбенци – Крушка – Голяма бара от км. 4+500 до км. 13+500 и  ІV – 50718  /ІІІ-507/ Мост – Крин – Звиница- граница с община Стамболово”

Номер на договор: BG 161РО001/2.1-02/2007/005

Бенефициент:  Община Кърджали

Финансиращ орган: Оперативна програма “Регионално развитие 2007 -2013” , Бюджетна линия: BG 161 PO 001/2.1.-02/2007 Схема за безвъзмездна финансова помощ ”Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа” 

Обща стойност на проекта: 4 693290.40 лв.

Период на изпълнение:  19 месеца от юни 2008 до януари 2010г.

Основни  дейности:

       Рехабилитация на пътните отсечки:

          (ІV – 50078 Кърджали – Опълченско ) – Дъждино – Пепелище - /І-5/от км. 0+000 до км. 2+289,87;

          (ІV – 50069 Кърджали – Зимзелен ) – Повет – Панчево от км. 0+000 до км. 3+791.88;

           (ІV – 50074 Севдалина ) – Костино – Върбенци – Крушка – Голяма бара от км. 4+500 до км. 13+500;

           ІV – 50718  /ІІІ-507/ Мост – Крин – Звиница- граница с община Стамболово”.

 

 

2. Проект: “Основен ремонт и оборудване на помещенията на “Домашен социален патронаж” и част от сграда на Дневен център “Надежда” в гр. Кърджали”

Номер на договор: BG161РО001/1.1-01/2007/061

Бенефициент: Община Кърджали

Финансиращ орган: Оперативна програма “Регионално развитие 2007 - 2013” , Бюджетна линия: Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:   BG161РО001/1.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”

Обща стойност на проекта: 1 125 982,59 лв.

Период на изпълнение:  22 месеца от май 2009 г.  до март 2011 г.

Основни  дейности: Основен ремонт и оборудване на помещенията на “Домашен социален патронаж” и част от сграда на Дневен център “Надежда” в гр. Кърджали.

 

3. Проект: “Укрепване на свлачище на път KRZ1285 /І-5/ Кърджали – Енчец – Бленика – Дъждовница – Пъдарци при км. 2+300 до 2+600, кв. Боровец, гр. Кърджали

Номер на договор: BG161PO001/1.4-03/2008/012

Бенефициент: Община Кърджали

Финансиращ орган: Оперативна програма “Регионално развитие 2007 - 2013” , Бюджетна линия: BG161PO001/1.4-03/2008/ Схема за безвъзмездна финансова помощ «Подкрепа за изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации пътна мрежа»

Обща стойност на проекта:  999 672,34 лв.

Период на изпълнение:  12 месеца

Основни  дейности: Укрепване на свлачище на път KRZ1285 /І-5/ Кърджали – Енчец – Бленика – Дъждовница – Пъдарци при км. 2+300 до 2+600, кв. Боровец, гр. Кърджали.

 

 

Проектите се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

АНКЕТИ


[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Семеен хотел Олимпия Минерални бани Семеен хотел Роксана Минерални бани