Проекти на община Кърджали
 Реализиращи се проекти:
Оперативна програма
      “Регионално развитие”
      2007-2013

Оперативна програма
      “Околна среда”
      2007-2013 г.

Оперативна програма
      “Развитие на човешките
      ресурси” 2007-2013 г.


 Реализирани проекти:
2000 - 2003 г.
2003 - 2008 г.

Проекти съфинансирани
      от Община Кърджали

Правила за
      съфинансиране

Презентации

  Оперативни програми
"Регионално развитие"
      2007-2013 г.

"Конкурентноспособност"
      2007-2013 г.

"Околна среда"
      2007-2013 г.

"Транспорт" 2007-2013 г.
"Развитие на човешките
      ресурси" 2007-2013 г.

"Административен
      капацитет" 2007-2013 г.

"Техническа помощ"
      2007-2013 г.


  Европа и ЕС
Европа
Какво е ЕС?
История на ЕС
Институции на ЕС
Европейско гражданство

Предприсъединителни инструменти на ЕС
Въведение в програмите
      на ЕС

Програма ФАР - ТГС и ИСС
Програма ИСПА
Програма САПАРД
Общностни програми

  Структурни фондове на ЕС
Европейски фонд за
      регионално развитие - ЕФРР

Европейски социален
      фонд - ЕСФ

Кохезионeн фонд
Фонд за ориентиране и
      гарантиране на селското
      стопанство - секция
      "Ориентиране" - ЕФОГСС

Финансовият инструмент за
      ориентиране на рибарството
      - ФИОР

Инициативи на Общността
6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41, Община Кърджали, стая 604
инж. Александра Римпопова, Гюлюзар Мустафа - Исмаил, Надежда Цветкова

Tелефон:
(0361) 6-73-91
тел/факс: (0361) 6-15-31
ip_kj@mail.bg
Best view in 1024x768+
with IE6+ or Mozzila Firefox


Проекти,
  Реализиращи се проекти

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

КОХЕЗИОНЕН ФОНД

Инвестираме във вашето бъдеще        

 

 

 

Оперативна програма “Околна среда  2007 – 2013 г.”

                  

 

 

 

1. Проект: “Техническа помощ за проектиране на канализационна мрежа, ПСОВ и нова водопроводна мрежа в с. Чифлик”

Номер на договор: Договор № 58-131-СО36/12.01.2009 г., Рег. № 58-131-36-36

Бенефициент: Община Кърджали

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез  Оперативна програма “Околна среда 2007 -2013г.”, процедура

BG161PO005/08/1.10/01/02 Подобряване и изграждане на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”

Обща стойност на проекта: 73 700 лв.

Период на изпълнение:  12 месеца от януари 2009 до януари 2010 г.

Основни  дейности:

·          Изготвяне на Прединвестиционно проучване, ПУП – ПЗ, Парцеларен план и Технически проект по Наредба №4:

·          Изготвяне на финансови и икономически анализи, попълване  на формуляр за кандидатстване за финансиране и подготовка на тръжна документация за възлагане на строителство, строителен надзор и инвеститорски контрол.

 

2. Проект: “Техническа помощ за проектиране на канализационна мрежа, ПСОВ и нова водопроводна мрежа в с. Главатарци”

Номер на договор: Договор № 58-131-СО37/12.01.2009 г., Рег. № 58-131-37-37

Бенефициент: Община Кърджали

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез  Оперативна програма “Околна среда 2007 -2013г.”, процедура

BG161PO005/08/1.10/01/02 Подобряване и изграждане на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”

Обща стойност на проекта: 87 700 лв.

Период на изпълнение:  12 месеца от януари 2009 до януари 2010 г.

Основни  дейности:

·          Изготвяне на Прединвестиционно проучване, ПУП – ПЗ, Парцеларен план и Технически проект по Наредба №4:

·          Изготвяне на финансови и икономически анализи, попълване  на формуляр за кандидатстване за финансиране и подготовка на тръжна документация за възлагане на строителство, строителен надзор и инвеститорски контрол.

 

3. Проект: “Техническа помощ за проектиране на канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа в с. Миладиново”

Номер на договор: Договор № 58-131-СО38/12.01.2009 г., Рег. № 58-131-38-38

Бенефициент: Община Кърджали

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез  Оперативна програма “Околна среда 2007 -2013г.”, процедура

BG161PO005/08/1.10/01/02 Подобряване и изграждане на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”

Обща стойност на проекта: 92 700 лв.

Период на изпълнение:  12 месеца от януари 2009 до януари 2010 г.

Основни  дейности:

·          Изготвяне на Прединвестиционно проучване, ПУП – ПЗ, Парцеларен план и Технически проект по Наредба №4:

·          Изготвяне на финансови и икономически анализи, попълване  на формуляр за кандидатстване за финансиране и подготовка на тръжна документация за възлагане на строителство, строителен надзор и инвеститорски контрол

 

4. Проект: “Техническа помощ за проектиране на канализационна мрежа, ПСОВ и нова водопроводна мрежа в с. Брош”

Номер на договор: Договор № 58-131-СО39/12.01.2009 г., Рег. № 58-131-39-39

Бенефициент: Община Кърджали

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез  Оперативна програма “Околна среда 2007 -2013г.”, процедура

BG161PO005/08/1.10/01/02 Подобряване и изграждане на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”

Обща стойност на проекта: 67 700 лв.

Период на изпълнение:  12 месеца от януари 2009 до януари 2010 г.

Основни  дейности:

·          Изготвяне на Прединвестиционно проучване, ПУП – ПЗ, Парцеларен план и Технически проект по Наредба №4:

·          Изготвяне на финансови и икономически анализи, попълване  на формуляр за кандидатстване за финансиране и подготовка на тръжна документация за възлагане на строителство, строителен надзор и инвеститорски контрол

 

5. Проект: “Техническа помощ за проектиране на канализационна мрежа и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа на група крайградски села”

Номер на договор: Договор № 58-131-СО40/12.01.2009 г., Рег. № 58-131-40-40

Бенефициент: Община Кърджали

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез  Оперативна програма “Околна среда 2007 -2013г.”, процедура

BG161PO005/08/1.10/01/02 Подобряване и изграждане на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”

Обща стойност на проекта: 343 400 лв.

Период на изпълнение:  15 месеца от януари 2009 до април 2010 г.

Основни  дейности:

·          Изготвяне на Прединвестиционно проучване, ПУП – ПЗ, Парцеларен план и Технически проект по Наредба №4:

·          Изготвяне на финансови и икономически анализи, попълване  на формуляр за кандидатстване за финансиране и подготовка на тръжна документация за възлагане на строителство, строителен надзор и инвеститорски контрол

 

6. Проект: „Изграждане на канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводната мрежа на с. Бойно, община Кърджали”

Номер на договор: Договор № 58111-С051-242/29.12.2008 г.

Бенефициент: Община Кърджали

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез  Оперативна програма “Околна среда 2007 -2013г.”,

процедура  BG161PO005/08/1.10/01/02 “Подобряване и изграждане на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”

Обща стойност на проекта: 1 568 459 лв.

Период на изпълнение: 22 месеца от януари 2009 до октомври 2010 г.

Основни  дейности: Изграждане на канализационна мрежа, реконструкция на водопроводната мрежа и изграждане на една пречиствателна станция в с. Бойно, община Кърджали

 

 

“Проектите се финансират от Кохезионният фонд на Европейския съюз и от държавният бюджет на Република България.”

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

АНКЕТИ


[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Вили Болярка