Проекти на община Кърджали
 Реализиращи се проекти:
Оперативна програма
      “Регионално развитие”
      2007-2013

Оперативна програма
      “Околна среда”
      2007-2013 г.

Оперативна програма
      “Развитие на човешките
      ресурси” 2007-2013 г.


 Реализирани проекти:
2000 - 2003 г.
2003 - 2008 г.

Проекти съфинансирани
      от Община Кърджали

Правила за
      съфинансиране

Презентации

  Оперативни програми
"Регионално развитие"
      2007-2013 г.

"Конкурентноспособност"
      2007-2013 г.

"Околна среда"
      2007-2013 г.

"Транспорт" 2007-2013 г.
"Развитие на човешките
      ресурси" 2007-2013 г.

"Административен
      капацитет" 2007-2013 г.

"Техническа помощ"
      2007-2013 г.


  Европа и ЕС
Европа
Какво е ЕС?
История на ЕС
Институции на ЕС
Европейско гражданство

Предприсъединителни инструменти на ЕС
Въведение в програмите
      на ЕС

Програма ФАР - ТГС и ИСС
Програма ИСПА
Програма САПАРД
Общностни програми

  Структурни фондове на ЕС
Европейски фонд за
      регионално развитие - ЕФРР

Европейски социален
      фонд - ЕСФ

Кохезионeн фонд
Фонд за ориентиране и
      гарантиране на селското
      стопанство - секция
      "Ориентиране" - ЕФОГСС

Финансовият инструмент за
      ориентиране на рибарството
      - ФИОР

Инициативи на Общността
6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41, Община Кърджали, стая 604
инж. Александра Римпопова, Гюлюзар Мустафа - Исмаил, Надежда Цветкова

Tелефон:
(0361) 6-73-91
тел/факс: (0361) 6-15-31
ip_kj@mail.bg
Best view in 1024x768+
with IE6+ or Mozzila Firefox


Проекти,
  Реализиращи се проекти

 

 

Оперативна програма

 “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г.

 

                              

Европейски социален фонд

 

1. Проект: “ЗНАМ - Знания, Надежда, Алтернатива,  Мотивация” 

Номер на договор: BG 051PO001/07/4.1-01 – 44

Бенефициент: Община Кърджали

Партньор: Регионалния център на Националния педагогически център – Кърджали.

Финансиращ орган: Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г., схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001/07/4.1-01 “Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурното образование и възпитание”

Обща стойност на проекта: 72 065 лв.

Период на изпълнение: 12 месеца от октомври 2008г.  до септември 2010 г.

Основни  дейности: Проектът  е насочен  към 133 педагози, работещи  различни образователни степени – предучилищна, начална и прогимназиална в учебните заведения и детските градини в селата - Перперек, Чифлик, Стремци, Мост, Миладиново и  Широко поле. Основни дейности на проекта са свързани с идентифициране на темите за обучение чрез анкетиране на учителите от учебните заведения в селата - Перперек, Чифлик, Стремци, Мост, Миладиново и  Широко поле, провеждане на модулни обучения на тези учители за работа в мултикултурна среда и  организиране на  информационна кампания “Училището – шанс за по-добър живот” сред родителите на децата и учениците от учебните заведения в посочените села.

 

 

                                                                                                                                                  

Европейски социален фонд

 

2. Проект: “Подкрепа за промяна”

Номер на договор: BG 051PO001 - 5.2.04-0142-С001

Бенефицент: Община Кърджали

Финансиращ орган: Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г., Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001/5.2-01 Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” - фаза 2

Обща стойност на проекта: 111 578,68 лева

Период на изпълнение: 12 месеца от октомври 2009г.  до септември 2010 г.

Основни  дейности: Проектът  е насочен  към 30 лица с увреждания, 15 деца с увреждания и 10 самотно живеещи  лица от гр.Кърджали и селата от община Кърджали. Основни дейности на проекта са свързани с подбор на потенциалните бенефициенти и организиране и предоставяне на социалните услуги “Социален асистент” и “Домашен помощник”.

 

 

“Проектите от Европейския социален фонд и държавния бюджет на Република България.”

ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

АНКЕТИ


[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Вили Болярка