Проекти на община Кърджали
 Реализиращи се проекти:
Оперативна програма
      “Регионално развитие”
      2007-2013

Оперативна програма
      “Околна среда”
      2007-2013 г.

Оперативна програма
      “Развитие на човешките
      ресурси” 2007-2013 г.


 Реализирани проекти:
2000 - 2003 г.
2003 - 2008 г.

Проекти съфинансирани
      от Община Кърджали

Правила за
      съфинансиране

Презентации

  Оперативни програми
"Регионално развитие"
      2007-2013 г.

"Конкурентноспособност"
      2007-2013 г.

"Околна среда"
      2007-2013 г.

"Транспорт" 2007-2013 г.
"Развитие на човешките
      ресурси" 2007-2013 г.

"Административен
      капацитет" 2007-2013 г.

"Техническа помощ"
      2007-2013 г.


  Европа и ЕС
Европа
Какво е ЕС?
История на ЕС
Институции на ЕС
Европейско гражданство

Предприсъединителни инструменти на ЕС
Въведение в програмите
      на ЕС

Програма ФАР - ТГС и ИСС
Програма ИСПА
Програма САПАРД
Общностни програми

  Структурни фондове на ЕС
Европейски фонд за
      регионално развитие - ЕФРР

Европейски социален
      фонд - ЕСФ

Кохезионeн фонд
Фонд за ориентиране и
      гарантиране на селското
      стопанство - секция
      "Ориентиране" - ЕФОГСС

Финансовият инструмент за
      ориентиране на рибарството
      - ФИОР

Инициативи на Общността
6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41, Община Кърджали, стая 604
инж. Александра Римпопова, Гюлюзар Мустафа - Исмаил, Надежда Цветкова

Tелефон:
(0361) 6-73-91
тел/факс: (0361) 6-15-31
ip_kj@mail.bg
Best view in 1024x768+
with IE6+ or Mozzila Firefox


  ЕВРОПА И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ЕВРОПА

1. Бенелюкс.

Бенелюкс обозначава организираното икономическо сътрудничество на Белгия, Холандия и Люксембург. През 1944 година с един договор тези държави решиха да изградят митнически съюз. В течение на 40-те и 50-те години договорът, а с това и икономическата интеграция бяха многократно разширявани. Действително след създаването на ЕИО икономическата политика на държавите от Бенелюкс бе обвързана с Общността, но въпреки това тясното им сътрудничество изпълнява важна функция дори и само чрез тяхната по-голяма политическа тежест. Генералният секретариат на съюза Бенелюкс има своето седалище в Брюксел.

2. Вишеградски страни.

След срещата в двореца Вишеград при Будапеща през февруари 1991 година Унгария, Полша и ЧСФР (съответно държавите-нейни приемнички) се наричат Вишеградски страни. Чрез тясно сътрудничество Вишеградските страни между другото се опитват по-добре да представят общи гледища пред ЕС.

3. Европейска асоциация за свободна търговия (ЕАСТ).

Създадената през 1960 година Европейска асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) възникна като реакция на основаването на ЕИО, за да се предотврати опасността от икономическа дискриминация. В течение на годините двете организации развиха тесни икономически отношения една с друга, които завършиха с извършеното през 1994 година основаване на Европейското икономическо пространство. ЕАСТ загуби в известна степен от значимостта си чрез присъединяването в няколко кръга към Общността на редица страни-нейни членки (разширяване). След присъединяването на Финландия, Австрия и Швеция към ЕС (1995 година) сега ЕАСТ обхваща само Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария.

4. Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).

Основаната на 14.04.1991 година със седалище в Лондон банка за възстановяване и развитие (Банка за Източна Европа) подкрепя чрез заеми ­ подобно на Европейската инвестиционна банка ­ частни и фирмени инициативи и инфраструктури, които способстват за прехода към открито пазарно стопанство в Централна и Източна Европа. След решение на управителния съвет от 1996 година основният капитал на банката бе удвоен до 20 милиарда екю. Европейският съюз и неговите държави-членки като инициатори притежават по-големия дял от капитала на Банката за Източна Европа ­ 51%. През 1996 година банката финансира 95 нови проекта в равностойност на 2,19 милиарда екю.

5. Европейско икономическо пространство (ЕИП).

Във връзка с подписания през 1992 година договор за ЕИП като Европейско икономическо пространство се обозначава областта на ЕАСТ и на ЕС. В това пространство с общо 380 милиона души стоки, услуги, капитали и работна сила могат да се движат без национални граници ­ както в един вътрешен пазар. Чрез договора за ЕИП за тази цел близо 80% от отнасящите се до вътрешния пазар на ЕО предписания бяха възприети от държавите от ЕАСТ. След отрицателния резултат на един референдум Швейцария не можа да се присъедини към Европейското политическо пространство. С това се забави процесът на ратификация и така договорът за ЕИП влезе в сила едва на 1.01.1994 година. Значението на ЕИП намаля чрез извършеното на 1.01.1995 година присъединяване към ЕС на три държави от ЕАСТ.

ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

АНКЕТИ


[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Вили Болярка