Проекти на община Кърджали
 Реализиращи се проекти:
Оперативна програма
      “Регионално развитие”
      2007-2013

Оперативна програма
      “Околна среда”
      2007-2013 г.

Оперативна програма
      “Развитие на човешките
      ресурси” 2007-2013 г.


 Реализирани проекти:
2000 - 2003 г.
2003 - 2008 г.

Проекти съфинансирани
      от Община Кърджали

Правила за
      съфинансиране

Презентации

  Оперативни програми
"Регионално развитие"
      2007-2013 г.

"Конкурентноспособност"
      2007-2013 г.

"Околна среда"
      2007-2013 г.

"Транспорт" 2007-2013 г.
"Развитие на човешките
      ресурси" 2007-2013 г.

"Административен
      капацитет" 2007-2013 г.

"Техническа помощ"
      2007-2013 г.


  Европа и ЕС
Европа
Какво е ЕС?
История на ЕС
Институции на ЕС
Европейско гражданство

Предприсъединителни инструменти на ЕС
Въведение в програмите
      на ЕС

Програма ФАР - ТГС и ИСС
Програма ИСПА
Програма САПАРД
Общностни програми

  Структурни фондове на ЕС
Европейски фонд за
      регионално развитие - ЕФРР

Европейски социален
      фонд - ЕСФ

Кохезионeн фонд
Фонд за ориентиране и
      гарантиране на селското
      стопанство - секция
      "Ориентиране" - ЕФОГСС

Финансовият инструмент за
      ориентиране на рибарството
      - ФИОР

Инициативи на Общността
6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41, Община Кърджали, стая 604
инж. Александра Римпопова, Гюлюзар Мустафа - Исмаил, Надежда Цветкова

Tелефон:
(0361) 6-73-91
тел/факс: (0361) 6-15-31
ip_kj@mail.bg
Best view in 1024x768+
with IE6+ or Mozzila Firefox


  ЕВРОПА И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейско гражданство

1. Европейски парламент (ЕП).

Според юридическата наука гражданството е политико-правната връзка между индивида и държавата. В този смисъл гражданството на ЕС е поредната негова особеност, която отдалечава Съюза от класическото разбиране за международна организация. Гражданството на ЕС показва редица особености, и най-вече - то не замества гражданството на държавите - членки, а се надгражда над тях.
Понятието "европейско гражданство" е въведено от Договора за създаване на Европейския съюз (ДЕС, Договор от Маастрихт). При взимането на решението установяване на гражданство на Съюза държавите-членки са водени от желанието да установят пряка политическа връзка между ЕС и хората, така че те да бъдат по-активно въвлечен в социалния, икономически и културен живот на европейско ниво.
Материята по европейското гражданство обаче не е регламентирана в самия договор от Маастрихт, а в поправките, които той внася в Договора за създаване на Европейска икономическа общност (който след ДЕС се нарича "Договор за създаване на Европейска общност").
Член 17 на така ревизирания Договор за ЕО прокламира създаването на европейското гражданство. "Всяко лице, което притежава гражданство на държава-членка, е гражданин на Съюза", постановява ДЕО, добавяйки, че "гражданите на Съюза се ползват от правата и изпълняват задълженията, предвидени в настоящия договор."
Гражданството на Съюза не може да бъде използвано, за да се придобие гражданство на държава-членка, различна от държавата по произход на конкретния европейски гражданин. Единствено в компетентността на държавите-членки е да определят правилата за придобиване и изгубване на гражданство.
Права на европейските граждани
Институтът на европейското гражданство гарантира определени права на хората, които го притежават.
Право на свободно придвижване и пребиваване на територията на държавите членки на Съюза
Всеки гражданин на Съюза има право да се придвижва и свободно да пребивава постоянно на територията на държавите-членки, но "при ограниченията и условията, предвидени в настоящия договор и в мерките, приети за неговото осъществяване", т.е. това право не е гарантирано безусловно.
Активно и пасивно избирателно право
За разлика от правото на свободно придвижване и пребиваване на територията на ЕС, което има преди всичко икономическо измерение, избирателното право на европейските граждани има политическо измерение. То включва две възможности:
- европейският гражданин може да участва в местните избори на държавата-членка (да избира и да бъде избиран), в която пребивава постоянно, без да е неин гражданин, и то "при същите условия, както и гражданите на тази държава";
- европейският гражданин може да участва в изборите за Европейски парламент (да избира и да бъде избиран) в държавата-членка, в която пребивава постоянно, без да бъде неин гражданин, отново при същите условия, при които в европейските избори участват и гражданите на конкретната държава-членка
Право на дипломатическа и консулска защита
Гражданите на ЕС се ползват с дипломатическата и консулска защита на органите на държава-членка, на която не са граждани, при положение че собствената им държава няма представителство в трета страна. Това правило отново се упражнява при същите условия, от които се ползват собствените граждани на държавата-членка, чиято дипломатическа или консулска защита е потърсена.
Право на петиции и на сезиране на омбудсмана
Всеки гражданин на Съюза има право да подава петиции до Европейския парламент (ЕП) и да сезира европейския омбудсман, предвижда ревизираният договор за ЕО.
Всъщност правото да се подават петиции до ЕП съществува и преди измененията на Договора за ЕО, като дотогава то е уредено във вътрешния правилник на Европейския парламент. Упражняването на това право обаче е обусловено от наличието на "пряк интерес" за отправянето на петиция у конкретния европейски гражданин.
Омбудсманът е назначаван от Европейския парламент орган, който е компетентен да получава жалби от всеки гражданин на Съюза или от всяко физическо или юридическо лице, с постоянно пребиваване или седалище в някоя от държавите-членки, относно случаи на лошо администриране в действията на институциите или органите на Общността, с изключение на Съда и на Първоинстанционния съд при изпълнение на техните съдебни функции.
В съответствие със своите функции омбудсманът извършва разследвания, които счита за обосновани, или по собствена инициатива, или въз основа на жалби, които са му били отправени пряко или с посредничеството на член на Европейския парламент, освен в случаите, когато твърденията в жалбите са предмет или са били предмет на съдебно производство.
В случаите, когато омбудсманът е установил случай на лошо администриране, той сезира въпросната институция, която разполага със срок от три месеца, за да представи своето становище. Омбудсманът впоследствие предава доклад до Европейския парламент и до заинтересованата институция, постановява ревизията от Маастрихт.

 

ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

АНКЕТИ


[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Вили Болярка