МЕСТНИ ПРИХОДИ
Данъчен календар
Нормативни актове
Местни данъци
Местни такси
Размери на местни данъци
      и такси

Административни услуги
Образци на документи
Банкови сметки и кодове
      за плащане

Проверка и плащане на
      данъчни задължения

Длъжници към местния
      бюджет

Съобщения по чл.32
Подаване на декларация
      по чл.116, ал.3 от Закона
      за туризма
Best view in 1024x768+
with IE6+ or Mozzila Firefox
  МЕСТНИ ПРИХОДИ

Образци на документи

I. Декларации

Наименование
Изтегли
1.
Декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти
2.
Декларация по чл. 32, ал. 1 от ЗМДТ за облагане с данък върху наследствата
3.
Декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущество
4.
Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за облагане с данък върху превозните средства (за леки автомобили)
5.
Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за облагане с данък върху превозните средства (без леки автомобили)
6.
Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за облагане с данък върху превозните средства (за плавателни средства)
7.
Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за облагане с данък върху превозните средства (за въздухоплавателни средства)
8.
Декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък
9.
Декларация по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък
10.
Декларация по чл. 117 от ЗМДТ за определяне на такса куче
11.
Декларация по чл. 29, ал.3 от Наредба за определянето на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кърджали за освобождаване от такса за сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битовите отпадъците
12.
Заявление по чл. 25, ал.1 от Наредба за определянето на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кърджали за определяне на такса битови отпадъци за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битовите отпадъци, на база количество отпадъци

II. Искания

Наименование
Изтегли
1.
Искане за прихващане или възстановяване
2.
Искане за издаване на данъчна оценка
3.
Искане за издаване на документи
ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

АНКЕТИ


[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Вили Болярка