Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Утвърдиха новата структура на администрацията в община Кърджали

 31 Януари 2008

Днес на своето първо за тази година заседание местният парламент в Кърджали утвърди структурата на общинска админстрация. Предложеният вариант от кмета инж. Хасан Азис бе гласуван без възражения. Общата численост от 307 души се запазва. Действащата досега Дирекция “Административно и финансово обслужване“ се преобразува в отдел “Административно-информационно обслужване“. В общата администрация се създава нов сектор “Канцелария и международни връзки “. Ще функционира и отдел “Местни данъци и такси “.
Запазва се броят на трите дирекции в специализираната администрация. Това са “Общинска собственост и стопански дейности”, ”Архитектура, строителство и устройство на територията “ и “Хуманитарни дейности” . Отдел “Проекти, евроинтеграция и туризъм” ще бъде с ново име “Управление на проекти “, с което се цели по- точно съответствие между наименованието и предмета на дейност.
В 48–те населени места в общината ще работят общо 116 кметове, гл. счетоводители, младши специалисти и касиери.
И през този мандат ръководният екип ще бъде от 5 души – кмет, трима заместник-кметове и един главен секретар.
Измененията и допълненията в структурата на общинска администрация – Кърджали са на основание ЗМСМА, Закона за администрацията и Устройствения правилник.
С направените промени целим по–качествено и ефективно обслужване на гражданите, юридическите лица и държавните институции, каза по време на обсъждането кметът инж.Хасан Азис. Той подчерта, че с новата структура ще се създаде и по–добра координация между отделните звена и сектори, промени, които обективно се налагат от внедряването и развитието на информационните технологии.Навата структура влиза в сила от 1 март
2008г.
Пред общинските съветници инж. Хасан Азис се ангажира до няколко дни да обяви и имената на новите заместник-кметове по строителството и хуманитарните дейности.


 Прочитания: 2476 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign