Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Екология

 29 Май 2008

Екологичната тема бе една от най-дискутираните в днешното заседание на общински съвет Кърджали. Три от точките в дневния ред пряко касаеха спазването на еко стандартите в община Кърджали.
След близо час дебати общинските съветници приеха Отчета за изпълнение на Програмата за подобряване на качествата на атмосферния въздух /КАВ/ и задължиха кмета на община Кърджали да се направи актуализация на Програмата за 2007 година.Към първоначално предложеното проекто решение бяха допълнени още две точки, цялостното предложение бе единодушно прието.
Първото допълнение бе по предложение на ПК по “Екология и евроинтеграция”. С него кметът на общината се задължава да сезира компетентните органи –МОСВ и МЗ за силно влошеното качество на атмосферния въздух на Кърджали с искане за предприемане на принудително административни мерки за преустановяване замърсяването на въздуха от тежки метали и прах.
Чрез второто се регламентира представянето на отчет за качеството на атмосферния въздух, на почвата, подпочвените води и др. на всеки шест месеца.
Програмата за КАВ е разработена на основание Закона за чистотата на атмосферния въздух. Мерките в нея целят ограничаване отрицателното въздействие на атмосферния въздух и създаване на здравословни условия за живот.
На проведено през април т. г. заседание на Програмния съвет за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух, в чийто състав влизат и представители на всички големи индустриални предприятия, бе констатирано, че стандартите за КАВ по показатели тежки метали не са достигнати. През 2007 година средно годишните концентрации за олово и кадмий в сравнение с тези през 2006 са по-високи с 1,45 пъти за олово и 2,7 пъти за кадмий.
Регистрираните замърсявания и по-високите средно годишни концентрации на тежки метали и прах във въздуха на Кърджали бяха една от основните причини за исканата актуализация на Програмата за подобряване на качествата на атмосферния въздух.


 Прочитания: 2195 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign