Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Оптимизация на училищната мрежа до 2011г.

 26 Юни 2008

С пълно мнозинство Общинският съвет прие Програма за оптимизиране на училищната мрежа в община Кърджали до 2011 г. Тя е разработена в съответствие с Националната програма на МОН за развитие на училищното образование и предучилщиното възпитание /2006 –2015 /и има за главна цел да осигури равен достъп и модерно и качествeно образование на всички деца. Усилията ще бъдат насочени към премахване на маломерните и слети паралелки, създаване на средищни училища, оптимизиране на паралелките в града и десегрегация на етническите малцинства.
В анализа за състоянието на училищната мрежа за учебната 2007 –2008 г. се посочва, че средната пълняемост на паралелките е 15,7, на второ място – 7 са учебните заведения с малък брой ученици под 50, във високопланинските райони има класове в начален етап с 2-3 деца, слети паралалки с 5-6 деца и др.
Съгласно Закона за държавния бюджет от 01.01 2008 г. всички училища в община Кърджали прилагат системата на делегираните бюджети, което е довело до голям недостиг на финансов ресурс: за заплати сумата е 623 843 лв., а за други разходи – горива, вода и ел.енергия -544 151 лв.
Процесът по оптимизация на училищната мрежа ще протича постепенно с паралелно осъществяване на мерки, които да компенсират негативите. Един от водещите критерии ще бъде броят на учениците в малките населени места да не е по-малък от 60, а в училищата в града не по –малък от 600 .
Цялостната програма до 2011 г. ще бъде реализирана на три етапа.
Първият 2008 –2009 г. включва утвърждаване на нова училищна мрежа и предложение за закриване на училища, които не отговарят на законовите и нормативни уредби – 5 в селата Калоянци, Орешница, Бели пласт, Три могили, Островица и едно в Кърджали - ОУ “Г.Бенковски“. На второ място ще бъдат определни средищни училища и оптимизаране на паралелките в градските учебни заведения, коригиране таксите в ДГ, ЦДГ и общежития.
При втория етап 2009-2010 г. ще продължи преструктуриране на училищната мрежа. Ще се акцентира върху възможностите за развитие на детските способности под формата на СИП, клубове и извънкласни дейности и повишаване квалификациата на педагогическия персонал, подобряване столовото хранене на учениците и т. н. Ще се изготвят и инвестиционни проекти с оглед привличане на допълнителни финансови средства. Прочитания: 2272 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign