Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Да на цинка, не на оловото!

 26 Януари 2009

На заседание на Общинския съвет - Кърджали на 22 януари бе гласувано единодушно решение за спиране на оловното производство на "ОЦК" АД. След дебатите в залата по внесената от кмета инж. Хасан Азис информация от мониторинга за качеството на атмосферния въздух, повърхностните и подземните води, общинските съветници решиха:

Р Е Ш Е Н И Е
№ 15

1. Кметът на Община Кърджали да внесе ново искане до Министъра на околната среда и водите за преустановяване работата на оловно производство към «ОЦК» АД, гр.Кърджали, поради неспазване на нормите за допустими емисии на серен диоксид, кадмий и олово в отпадъчните газове от оловно производство, определени в комплексно разрешително №124 от 2006 г.
2. Кметът на Община Кърджали да внесе искане до Министъра на околната среда и водите за ускоряване издаването на разрешителните документи по инвестиционното предложение на «ОЦК» АД, гр.Кърджали, за модернизация на Цинков завод.
3. Кметът на Община Кърджали да уведоми населението за резултатите от мониторинга за качеството на атмосферния въздух за 2008 г., чрез местните и национални медии, както и с листовки, пуснати в пощенските кутии на жителите на гр.Кърджали.
4. Кметът на Община Кърджали да осигури в срок до 31.03.2009 г. монтирането на информационно табло, показващо в реално време резултатите от мониторинга на серен диоксид и прахови частици от автоматичната измервателна станция «Студен кладенец» към Изпълнителната агенция за опазване на околната среда.
5. Кметът на Община Кърджали да осигури ежемесечното информиране на населението за резултатите от мониторинга за съдържание на тежки метали в атмосферния въздух на гр.Кърджали.
6. Кметът на Община Кърджали да уведоми Министерство на здравеопазването и Министерски съвет за високите стойности на замърсители в атмосферния въздух на гр.Кърджали и настоява за разработването и финансирането на Национална Програма за опазване здравето на населението от замърсяването на околната среда в района на Община Кърджали, 2009-2010г., която да предвижда:
* разширяване на обхвата на профилактичните прегледи и разкриване на специализирани детски кабинети за болести на дихателната система, които да бъдат оборудвани с необходимата съвременна апаратура;
* масов скрининг за съдържание на тежки метали – в кръв и урина на всички деца и ученици от гр.Кърджали и селата Вишеград и Островица.
7. Кметът на Община Кърджали да представя на тримесечие пред Общинския съвет отчет по изпълнените дейности за решаване на екологичните проблеми на общината.

 Прочитания: 1423 пъти


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign Пране на килими Кърджали - Би стил Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти