Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

"ЗНАМ - Знания, Надежда, Алтернатива, Мотивация"

 30 Януари 2009






Приключи анкетното проучване сред преподавателите в учебните заведения в селата - с. Широко поле, с. Перперек, с.Миладиново, с.Чифлик, с.Мост и с. Стремци. Основната му цел бе идентифициране на темите за модулни обучения “Работа в мултиетническа среда” за учители от различните образователни степени, които ще се осъществят по проект “ЗНАМ - Знания, Надежда, Алтернатива, Мотивация” BG 051PO001/07/4.1-01-44, финанансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001/07/4.1-01 “Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурното образование и възпитание”, оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» и с подкрепата на Европейски социален фонд.
В анкетното проучване се включиха 123 учители от различни образователни степени. От предложените теми за обучение педагозите от детските градини посочиха темите “Специфика на работа в смесени възрастови групи”, “Умения за интерактивно взаимодействие” и “Създаване на позитивна нагласа у родителите към детската градина” като най-.атрактивни за тях.
Темите “Педагогически аспекти на обучението на деца – билингви”, “Умения за справяне с агресията и насилието” и “Създаване на позитивна нагласа у родителите към училище” бяха отличени от учителите в началната степен.
Учителите от прогимназиален етап посочиха темите “Справяне с агресията и насилието”, “Умения за справяне с агресията и насилието” и “Конфликти – разпознаване , разрешаване”.




 Прочитания: 1664 пъти


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign