Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Старира проект по ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.”

 25 Януари 2009

Община Кърджали старира изпълнението на проект „Изграждане на канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводна мрежа на с. Бойно, Община Кърджали”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, Приоритетна ос „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв.ж. попадащи в градаски агломерационни ареали”, Процедура „BG161PO005/08/1.10/01/02 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”.
Общата цел на проекта „Изграждане на канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводната мрежа на с. Бойно, община Кърджали” е да се създадат условия за опазването и подобряването на състоянието на водите на територията на Община Кърджали. Конкретната цел е да се подобри качеството на живот на жителите на с. Бойно, Община Кърджали чрез развитие на екологичната инфраструктура.
В резултат от проекта ще бъдат:
- изградена канализационна мрежа на с. Бойно;
- реконструирана водопроводна мрежа на с. Бойно;
- монтирана модулна пречиствателна станция;
- намалено замърсяване на повърхностните и подпочвени води в района с отпадъчни води.
Общата стойност на проекта е 1 559 518,78 лева. Срок на изпълнение - 22 месеца.


 Прочитания: 1659 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign