Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Прессъобщение

 17 Септември 2009

Във връзка с появилите се публикации в медиите и отправените обвинения от страна на областния управител към Община Кърджали за допуснати нарушения при изграждане на Информационен център към сградата, в която се помещава общинска администрация, смятаме за необходимо да направим някои уточнения по въпроса.
Сградата, в която се помещава Общинска администрация-Кърджали е публична държавна собственост и е предоставена за безвъзмездно ползване с Решение на Министерски съвет. През последните пет години, след решения на Общински съвет – Кърджали, са отправяни многократни искания до МРРБ да внесе предложение в Министерски съвет, който с решение да предостави сградата безвъзмездно в собственост на Община Кърджали и да разреши учредяване право на пристрояване към административната сграда за изграждане на Информационен център.
С Решение №788 от 03.12.2007 година на МС, Областен управител на област Кърджали е оправомощен да учреди на Община Кърджали безвъзмездно право на пристрояване за изграждане на допълнителна пристройка на един етаж със застроена площ 334 кв.м..Договорът е подписан на 07.01.2008 година.
От началото на април 2008 година, Областна администрация се премести в сградата,в която се помещава и Общинска администрация. Иззети бяха стаи и зали, ползвани от администрацията.Това създаде неудобства в Общинска администрация,свързани с осигуряване на работни помещения на служителите от ГРАОН, подходящи помещения за съхраняване на архива и т.н. За да се решат тези проблеми и за да може администрацията да не прекъсва обслужването на гражданите, се наложи проучване на възможности те за надстрояване на новоизграждащата се пристройка за Информационен център .
На 17.07.2008 година е отправено искане до МРРБ чрез Областен управител за учредяване на Община Кърджали на безвъзмездно право на надстрояване на 160 кв.м.,като до момента няма внесено предложение за решение от Министерски съвет.За процедиране на преписката за учредяване на безвъзмездното право на надстрояване и в съответствие с правомощията делегирани по ЗМСМА, Общински съвет- Кърджали прие Решение от 30.04.2008 година, с което дава съгласие за учредяване в полза на Община Кърджали на надстрояване на допълнителна пристройка.Проектът е приет с решение на ЕСУТ и е съобразен с архитектурния облик на сградата.
Поради изискванията на Закона за устройство на територията, за да бъде учредено право на надстрояване - в размер на 160 кв.м., допълнително пристрояване към сградата в размер на 106 кв.м. за разширение на заседателната зала на първи етаж и пристрояване на сутерен със застроена площ от 299 кв. м. следва по отношение на пристройката да бъде има издадено удостоверение за завършеност и свързаните с това - виза за проектиране с извадка от действащия ПУП и одобрен инвестиционен проект, изготвен съгласно изискванията на чл.141 и сл. от ЗУТ.
За да бъдат изпълнени особените изисквания на ЗУТ и представени в МРРБ , с решение на ЕСУТ бе одобрен инвестиционен проект и издадено строително разрешение, в което като възложител е вписан и Областен управител.
Твърдението, че са налице видими отклонения от одобрените инвестиционни проекти не отговаря на истината.За всеки от етапите на строителство има издадено съответно разрешение за строеж за така одобрения инвестиционен проект, който съгласно ЗУТ е неразделна част от разрешението за строеж и който проект се одобрява от Експертен съвет по устройство на територията.
В разрешението за строеж е вписан като възложител и Областен управител на Област с административен център Кърджали, поради обстоятелството и съгласно изискването на ЗУТ, че същия е заинтересовано лице/собственик/ и като необходимо и задължително условие/писмо изх.№90-04-162 от 2009 година на МРРБ/ преписката да бъде внесена за разглеждане от МС.
Действително допълнението към разрешение за строеж е издадено, без да е налице учредяване право на строеж за останалата част, но основанието и причината са посочени по-горе.
Издаденото строително разрешение, заедно с одобрения инвестиционен проект могат да се обжалват от заинтересованите лица по законносъобразност пред началника на РДНСК в 14 -дневен срок от издаването.Тъй като срока за обжалване е изтекъл, разрешенията за строеж са влезнали в сила, породили са правни действия и като такива не подлежат на отмяна, съгласно нормата на чл.158 ал.1 от ЗУТ.
Дали има „ драстични” нарушения на ЗУТ в подобни случаи се произнася РДНСК , а не Областния управител.
Обвиненията за незаконни действия, свързани с обявяване на обществената поръчка за строителство, без да са разписани правомощия на кмета от Общински съвет приемаме като неуместен опит за изпълнение на политическа поръчка. ЗОП ясно и категорично сочи кои са възложители на поръчки и определя реда и условията на провеждане на съответни процедури.Никъде този закон, както и ЗМСМА не извеждат в норма да има разписани правомощия от Общински съвет за сключване на договор за възлагане на обществена поръчка.Областният управител, орган на държавната власт следва да познава в детайли законите на РБългария, да ги прилага съгласно изискванията им, а не да ги интерпретира конюнктурно.
Вероятно областния управител не знае също така,че приписването на престъпление или нанесена клевета попада под действието на наказателния кодекс и за това се понася наказателна отговорност.Защото в противен случай едва ли щеше да прави квалификации от рода на „проведената процедура на „договаряне с покана” за извършване на СМР на стойност 710000лева е незаконносъобразна”.
През 2006 година бе обявена открита процедура по реда и при условията на НВМОП за избор на изпълнител за обект: Пристройка към административна сграда” на стойност 310000лева.Процедурата приключи със сключване на договор с кандидата, класиран на първо място. Поради това, че се наложи промяна на проекта, възлагане на допълнителни видове СМР и промяна в първоначалните обстоятелства тази процедура бе прекратена.
С Решение от 07.03.2008 г. Кмета на Общината като възложител по смисъла на ЗОП, обяви решение за откриване на процедура „договаряне с покана” с правно основание чл.53, ал.1 т.4 от ЗОП за избор на изпълнител за обект: Пристройка и надстройка към административна сграда за информационен център и заседателна зала” на стойност до 750000лева, съгласно остойностените количества на инвестиционния проект.В Решението са посочени и одобрени от Агенцията за обществени поръчки, мотиви за избор на процедурата,както изисква НВМОП.Бяха извършени всички задължителни условия на НВМОП-решение, обявление, писма до Агенция за обществени поръчки и държавен вестник , назначаване на комисия за провеждане на договарянето и т.н.Избраната процедура и провеждането й са извършени при стриктно спазване на ЗОП и НВМОП и без никакви нарушения,което се установи и от извършваните до момента проверки от АДФИ.
Свързването на учредяване право на допълнително пристрояване с избора на фирма изпълнител на обществената поръчка е несериозно.
Не е в правомощията на областния управител да проверява договори за възлагане на обществени поръчки, а още по-малко да „привиква” фирмата изпълнител, за да ревизира сключен договор. След встъпването си в длъжност редно беше областният управител първо да научи правомощията си, да прочете законите, а не да тръгва да сипе заплахи и обвинения.
Действително като представител на Държавата, областния управител упражнява контрол за законносъобразните актове на Общински съвет и Кмета на Общината, а не съблюдава спазване на законовите процедури, както твърди областния управител на Кърджали
Действията на Общинска администрация-Кърджали в случая с пристройката на Информационния център са правилни, законносъобразни, извършени при стриктно спазване на изискванията на ЗОП,ЗУТ и подзаконовите нормативни актове.Твърденията на областния управител са неоснователни, тенденциозни, насочени към уронване престижа на служителите на общинска администрация, политически и без нужната правна квалификация.


 Прочитания: 2802 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign