Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Стартира проект за укрепване на свлачище

 10 Юли 2009

Бюджетна линия: BG161PO001/1.4-03/2008
Приоритет 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”
Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”
Схема за безвъзмездна финансова помощ: „Подкрепа за изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации”

Проект „Укрепване на свлачище на път KRZ 1285/І-5/ Кърджали-Енчец-Бленика-Дъждовница-Пъдарци при км. 2+300 до 2+600, кв. Боровец, гр. Кърджали” се изпълнява от Община Кърджали.
Проектът се осъществява с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161OP001/1.4-03/2008/012.
Проектът стартира през месец юни 2009 год., със срок на изпълнение 12 месеца.
Общата стойност на проекта е 999 672.34 лева.
Общата цел на проекта е ограничаване и предотвратяване на рисковете и щетите за живота и имуществото на населението на община Кърджали, чрез предотвратяване на свлачищни процеси и осигуряване на благоприятна среда за развитие на социалната, икономическата и културната дейност.
Предложението е в съответствие с общата цел на Схема за безвъзмездна финансова помощ: „Подкрепа за изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации”, за ограничаване и предотвратяване на рисковете и щетите за живота и имуществото на населението, чрез изграждането и укрепването на свлачищни зони.
Предложените дейности ще ограничат разрушителното влияние на природните фактори като увеличение на валежите и ерозията ще укрепят и заздравят територията на свлачището, ще подобрят местната достъпност и подобрят икономическата дейност на територията на община Кърджали.
С предвидените по проекта дейности се цели постигането на следните специфични цели:
- Повишаване качеството на средата, чрез укрепване на съществуващото свлачище на път Енчец-Бленика-Дъждовница-Пъдарци при км. 2+300 до 2+600, кв. Боровец, гр. Кърджали;
- Повишаване на безопасността и повишаване на сигурността на населението в агломерационния ареал;
- Подобряване на достъпността на всички жители и гости на община Кърджали и създаване на благоприятни условия за развитие на туризма в района на яз. „Кърджали”.
Основната целева група по проекта е населението на град Кърджали и селата с. Срединка, с. Крайно село, с. Енчец, с. Брош, с. Главатарци, с. Зелениково, с. Снежинка, с. Старо място, с. Ридово, с. Бленика, с. Пеньово, с. Дъждовница, с. Пъдарци, с. Ненково. Това е населението, което пряко ще се възползва от резултатите по проекта.
Ползите от постигнатите резултати ще се отразят и на следните крайни бенефициенти:
- 121 531 души – общо население на община Кърджали ;
- 199 697 души - население на останалите общини от област Кърджали;
- 11 туристически фирми и организации осъществяващи туристическа дейност в района на яз. Кърджали;
- Туристи, посещаващи язовир Кърджали – над 520 000 души за 2007 г.
Укрепването на свлачището ще защити прилежащия път, който в момента е частично компрометиран поради поява на пукнатини на пътната настилка. Укрепването на мястото ще предотврати бъдещи аварии, изискващи отделянето на допълнителни средства за ремонтирането му. Той е единствената транспортна връзка за 5302 жители на близките села с общинския център като по този начин ще бъде осигурен техния безпроблемен достъп до икономически, социални и образователни услуги.
Основни дейности по проекта:
- Информационна кампания, публичност и визуализация
- Подготовка и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители
- Строителен надзор над обектите
- Изпълнение на строително-монтажни дейности
- Въвеждане на обекта в експлоатация
- Одит на проекта
- Управление на проекта и администриране и отчетност по проекта

Очаквани резултати след приключване на проект „Укрепване на свлачище на път KRZ 1285/І-5/ Кърджали-Енчец-Бленика-Дъждовница-Пъдарци при км. 2+300 до 2+600, кв. Боровец, гр. Кърджали”
- Ще бъде повишен капацитета на община Кърджали за изпълнение на проекти по ОП РР.
- Ще бъдат организирани 2 публични събития, създаден информационен банер, 2 информационни табели и 2 прес съобщения за местните и регионалните медии.
- Ще бъде извършен сондаж на 1968 м.
- Ще бъдат монтирани 290 м дренажни съоръжения.
- Ще бъдат изградени 290 м канавки за отвеждане на повърхностни води.
- Ще бъде изградена анкерна “Г”- образна опорна стена е 162 м.
- Ще бъде подобрен достъпа на 68 384 жители от община Кърджали и селата с. Срединка, с.Крайно село, с.Енчец, с.Брош, с.Главатарци, с.Зелениково, с.Снежинка, с.Старо място, с.Ридово, с.Бленика, с.Пеньово, с. Дъждовница, с.Пъдарци, с.Ненково до стоки и услуги, извършване на икономически, социални и образователни дейности.

„Този документ е създаден в рамките на проект „Укрепване на свлачище на път KRZ 1285/І-5/ Кърджали-Енчец-Бленика-Дъждовница-Пъдарци при км. 2+300 до 2+600, кв. Боровец, гр. Кърджали”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


 Прочитания: 1900 пъти


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign