Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Приключва проект ЗНАМ

 28 Септември 2009

В края на месец септември приключва изпълнението на проекта “ЗНАМ - Знания, Надежда, Алтернатива, Мотивация”, договор BG 051PO001/07/4.1-01-44. Той се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейски Социален Фонд на ЕС, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001/07/4.1-01 “Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурното образование и възпитание”. Той бе реализиран в рамките на една година от Община Кърджали в партньорство с Регионалния център на Националния педагогически център – Кърджали. Предвиденият бюджет за изпълнението му бе в размер на 72 065 лв., изцяло безвъзмездна помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013.
Общата цел на проекта бе да бъдат създадени условия за предоставяне на висококачествено образование на деца и ученици от етническите малцинства и подпомагане на социалната им интеграция. Специфична цел бе да се повиши квалификацията на учители от малките населени места за работа в интеркултурна среда и засилване на мотивацията на родителите от етническите малцинства да стимулират редовното присъствие на децата им в учебните заведения като превенция на ранното отпадане от училище. Дейностите по проекта бяха насочени към повишаване на квалификацията на учителите от различни образователни степени, работещи в учебните заведения в селата Перперек, Чифлик, Стремци, Мост, Миладиново и Широко поле и родителите на децата, обучавани в училища и детските градини в тези села.
135 педагози, от които 40 преподаващи в предучилищна степен, 39 – в начална степен и 56 в прогимназиална степен успешно преминаха модулните обучения „Работа в мултиетническа среда”, включващи три отделни модула – „Гражданско образование”, „Технически умения” и „Практически умения”. Темите на отделните модули бяха избрани от самите преподаватели чрез предварително анкетно проучване, в началото на проекта.
През месец май бе проведена информационна кампания „Училището шанс за по-добър живот”, насочена към родителите на учениците и децата от учебните заведения в шесте населени места. В селата Перперек, Чифлик, Стремци, Мост, Миладиново и Широко поле бяха проведени информационните срещи с родители Педагози,психолози и здравни работници изнесоха беседи , свързани с законовите и нормативни изисквания в съответната образователна степен, особеностите на психическото развитие и здраве на подрастващите в различните възрасти и др. В рамките на кампанията бяха излъчени 3 радиопредавания и отпечатани и разпространени брошури с информация за възможностите за образование и квалификация в община Кърджали.
По проекта предстой връчването на сертификатите на учителите, преминали успешно третият модул «Практически учения» и провеждането на заключителната среща на партньорите по проекта, на която ще се обсъдят постигнатите резултати при изпълнението на проекта.

Проектът “ЗНАМ - Знания, Надежда, Алтернатива, Мотивация”, Договор BG 051PO001/07/4.1-01 – 44 се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския Социален Фонд на Европейския съюз.
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Кърджали носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката.


 Прочитания: 1788 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign