Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Техническа помощ за проектиране на канализационна мрежа и реконструкция на съществуващата водопроводна

 28 Септември 2009

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 -2013г.”, процедура BG161PO005/08/1.10/01/02 Подобряване и изграждане на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”
Бенефициент: Община Кърджали
Обща стойност на проекта: 343 400 лв
Период на изпълнение: 15 месеца от януари 2009 до април 2010 г.
Основни дейности:
• Изготвяне на Прединвестиционно проучване, ПУП – ПЗ, Парцеларен план и Технически проект по Наредба №4:
• Изготвяне на финансови и икономически анализи, попълване на формуляр за кандидатстване за финансиране и подготовка на тръжна документация за възлагане на строителство, строителен надзор и инвеститорски контрол.
Резултати:
Проведена е процедура за избор на изпълнител за Изготвяне на Прединвестиционно проучване, ПУП – ПЗ, Парцеларен план и Технически проект по Наредба №4 за канализационна мрежа и реконструкция на съществуващите водопроводни мрежи в група крайградски села в община Кърджали.
Предстои изготвянето на прединвестиционно проучване, ПУП – ПЗ, Парцеларен план и Технически проект по Наредба №4 за канализационна мрежа, за канализационна мрежа и реконструкция на съществуващите водопроводни мрежи в група крайградски села в община Кърджали.


“Проектът се финансира от Кохезионният фонд на Европейския съюз и от държавният бюджет на Република България.”
 Прочитания: 1707 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign