Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ОБЯВА

 23 Октомври 2009

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ реализира проект “Подкрепа за промяна” по ОП “Развитие на човешките ресурси” по схема “Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности “Социален асистент” и “Домашен помощник” – фаза 2.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
От 27 октомври 2009 г. започва приемането на заявления от желаещите да ползват социалните услуги “Социален асистент” или “Домашен помощник” и от желаещите да работят като социален асистент или домашен помощник, по проект “Подкрепа за промяна”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Документите ще се приемат всеки работен ден от 14 до 16 часа, в стая 113 на община Кърджали.
Право да ползват такава услуга имат възрастни и деца с увреждания и самотно живеещи стари хора. Необходимите документи при кандидатстване на потребители на услугата са:
 Заявление по образец;
 Документа за самоличност - за справка;
 Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидат-потребителя;
 Декларация за личен доход от предходния месец на кандидат-потребителя.
Необходимите документи при кандидатстване на желаещи да работят като социални асистенти или домашни помощници са:
 Заявление до работодателя по образец;
 Автобиография;
 Диплома за завършено образование – за социалните асистенти се изисква минимум средно образование;
 Медицинско удостоверение за постъпване на работа;
 Медицинско удостоверение за психично здраве;
 Свидетелство за съдимост.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
гр.КЪРДЖАЛИ
бул.”БЪЛГАРИЯ”41
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
стая 113, първи етаж
от 14 до 16 часа
Василка Григорова
тел.: 0361/67 387

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орг


 Прочитания: 1978 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign