Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Обява

 16 Ноември 2009

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ


На основание чл. 63, ал.3 от Закона за лечебните заведения и Наредба № 9 от 26.06.2000 г. на Министерство на здравеопазването за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, във връзка с изпълнение на Решение № 122, Протокол № 6 от 30.07.2009 г. , Решение № 164, Протокол № 7 от 30.09.2009 г. на Общински съвет – Кърджали и Заповед № 2049 от 10.11.2009 г. на Кмета на Община Кърджали


ОБЯВЯВА

Конкурс за избор на управител на “Областен диспансер по пневмофтизиатрични заболявания със стационар д-р В. Власакев” ЕООД гр. Кърджали по документи и събеседване за възлагане управлението за срок от 3 /три/ години.
I. Изисквания към кандидатите:
1. да притежават образователно – квалификационна степен “магистър” по медицина и квалификация по здравен мениджмънт или образователно- квалификационна степен “магистър” по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването;
2. да имат най - малко пет години трудов стаж като лекар или икономист; кандидатите, притежаващи образователно- квалификационна степен “магистър” по медицина да имат придобита основна специалност;
3. да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.
II. Необходими документи:
1. Писмено заявление за допускане до участие в конкурс;
2. Автобиография;
3. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование с придобита образователно - квалификационна степен “магистър” по медицина и квалификация по здравен мениджмънт или образователно - квалификационна степен “магистър” по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването;
4. Документ /свидетелство за съдимост/, доказващ, че лицето не е осъждано за умишлени престъпления, независимо от реабилитацията и не е лишено да заема съответната длъжност; удостоверение, че кандидатът не е под съд и следствие;
5. Копие от трудова /служебна/ книжка, удостоверяващо наличие на трудов стаж минимум 5 /пет/ години, като лекар или икономист. Кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен “магистър” по медицина да имат придобита основна специалност;
6. Копия от други видове документи за допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
7. Медицинско удостоверение;
8. Програма за развитието и дейността на “Областен диспансер по пневмофтизиатрични заболявания със стационар д-р В.Власакев” ЕООД гр. Кърджали за тригодишен период - 2010 – 2013 г. Писмената разработка да бъде с обем до 60/шестдесет/ стандартни печатни страници. Съдържание на програмата:
а. Анализ на здравно - демографските и здравно - икономически фактори, оказващи влияние върху дейността на търговското дружество;
б. Сравнителен анализ на финансово - икономическото състояние на търговското дружество – лечебно заведение;
в. На база очертаното финансово- икономическо състояние, формулиране на основни цели и приоритети, подцели и конкретни задачи за развитие на лечебното заведение. Планиране на мероприятия за постигане на поставени цели;
г. Перспективи за развитие на търговското дружество – лечебно заведение;
9. Документи, доказващи, че лицето не е съдружник в СД, командитно или дружество с ограничена отговорност; не е общински съветник, народен представител, министър, областен управител, кмет, и техните заместници, ръководител на държавна институция, държавен служител или служител на щатна длъжност в общинската администрация; не извършва от свое или от чуждо име търговски сделки; не е лишено с присъда да заема материално - отчетническа длъжност и Декларация по чл.12, т.2, във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
III. Място и срок за подаване на необходимите документи:
Документите за участие в конкурса по раздел ІІ от настоящата обява се подават лично или чрез надлежно упълномощено лице в запечатан непрозрачен плик, с надпис, указващ името на кандидата, адрес и телефон за връзка, всеки работен ден от 16.11.2009 г. до 03.12.2009 г. включително от 8.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.30 ч. до 16.30 ч. в Информационен център на Общинска администрация гр. Кърджали, на адрес: гр. Кърджали, бул.”България” № 41.
Писмената разработка на тема ”Програма за развитието и дейността на ОДПФЗС “ д-р В.Власакев” ЕООД гр. Кърджали за три годишен период” се подава едновременно с останалите документи по раздел ІІ от настоящата обява в отделен запечатан плик, поставен в общия плик с всички необходими документи.
Не се приемат документи за участие в конкурса след 16.30 часа на 03.12.2009 г.
IV. Място и срок, в който може да се получи информация относно темите – предмет на събеседването:
На основание чл. 2, ал. 3 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. на Министерство на здравеопазването за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, кандидатите за участие в конкурса могат да получат информация относно финансово -икономическото състояние, структурата, числеността на персонала на дружеството от “Областен диспансер по пневмофтизиатрични заболявания със стационар д-р В. Власакев” ЕООД гр. Кърджали, на адрес: гр. Кърджали бул. Беломорски № 55 от администрацията на дружеството или на тел. /0361/ 6 79 05 и от Общинска администрация гр. Кърджали, на адрес: гр. Кърджали, бул.”България” № 41 , ет.5, стая 515, тел. /0361/ 6 73 64, всеки работен ден от 16.11.2009 г. до 30.11.2009 г.,от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 часа.
V. Конкурсът ще се проведе на три етапа:
1.Проверка за съответствие на представените документи с предварително обявените изисквания.
2. Оценяване на представените от кандидатите в конкурса програми за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.
3. Събеседване с кандидатите.
VI. Оценяване на кандидатите:
1. Съгласно изискванията на чл.8, ал.5 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. на Министерство на здравеопазването за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, оценяването по т. 2 и т. 3 на раздел V от настоящата обява се формира по шестобалната система, като най-високата оценка е отличен 6 при точност на оценката 0,25.
2. До събеседване се допускат кандидати, получили оценка на разработката на програмата за развитието и дейността на дружеството за тригодишен период не по-ниска от мн. добър 4.50.
3. Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка от разработката на програмата и от проведеното събеседване не по-ниска от мн. добър 4.50.
VII. Дата, час и място на провеждане на конкурса:
Конкурсът ще се проведе в стая 409 на Общинска администрация гр. Кърджали, бул. “България” № 41, от 10.00 часа на следните дати:
- Първи етап – на 04.12.2009 г.
- Втори етап – на 08.12.2009 г. и 09.12.2009 г.
- Трети етап – на 11.12.2009 г.
При идентични резултати на двама или повече от кандидатите, а като идентични резултати да се смятат тези с разлика не по-голяма от 0,25, ще се проведе допълнително събеседване на 15.12.2009 г. от 10.00 ч. с кандидатите с идентични резултати с цел определяне на участник, спечелил конкурса съгласно Наредба № 9/ 26.06.2000г.на МЗ.
VIII. Допълнителна информация за конкурса може да се получи на адрес: гр. Кърджали, бул. България № 41, ет. 5, стая 515, тел. /0361/ 6 73 64.КМЕТ НА ОБЩИНА
КЪРДЖАЛИ: инж. ХАСАН АЗИС
 Прочитания: 1896 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign