Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

О Б Я В А

 19 Ноември 2009

На основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА и съгласно чл. 90, ал.2, чл.91, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на труда, Заповед на Кмета на Община Кърджали и във връзка с реализиране на Договор с номер BG 051PO001-5.2.04-0142-C0001, проект “Подкрепа за промяна”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/5.2-01 “Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности “Социален асистент” и “Домашен помощник” – фаза 2,
Община Кърджали ОБЯВЯВА конкурс по документи и събеседване за заемане на следните длъжности: социален асистент – 10 и Домашен помощник – 12.

І. Изисквания за заемане на длъжностите:
1. Социален асистент:
• Образователна степен – средно и по-високо образование;
• Професионален опит – успешно завършено обучение за социален асистент.
2. Домашен помощник:
• Образователна степен – минимум завършено начално образование;
• Професионален опит – успешно завършено обучение за домашен помощник.
ІІ. Начин на провеждане на конкурс по документи и събеседване:
• Събеседване с кандидатите, при което те да изразят положитерна нагласа и желание за работа с деца и възрастни с увреждания и самотноживеещи хора.
ІІІ. Необходими документи за кандидатстване:
• Заявление
• Автобиография
• Ксерокопие от диплома за завършено образование
• Медицинско за постъпване на работа
• Медицинско за психично здраве
• Свидетелство за съдимост
ІV. Място и срок за подаване на документи:
Община Кърджали
Адрес: бул. „България” № 41
Стая № 113, тел. 6 73 87
Краен срок за подаване на документи – 25.11.2009 г.
V. Списъци на допуснатите кандидати и други съобщения във връзка с конкурса ще бъдат изложени на таблото за информация на първия етаж на Община Кърджали.
Документите се подават лично или чрез пълномощник.
Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидата при подаване на документите.

Справки и информация на тел. 67387, стая № 113, етаж І


Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд


 Прочитания: 2700 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign