Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

55 души ще се възползват от услугите по проект "Подкрепа за промяна"

 24 Ноември 2009

През октомври 2008 година община Кърджали депозира проект “Подкрепа за промяна”
по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/5.2-01 “Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности “Социален асистент” и “Домашен помощник” – фаза 2.
На 26.06.2009 г. инж.Хасан Азис – Кмет на община Кърджали, подписа договор с Агенцията за социално подпомагане за изпълнение на този проект.
Стойността на проекта е 111 578,68 лв.
Проектът ще се изпълнява 12 месеца – от 01.10.2009 г. до 30.09.2010 г. на територията на цялата община.
Проектът предвижда в целевата група за предоставяне на услугата „Социален асистент” и “Домашен помощник”да бъдат обхванати общо 55 потребители - възрастни и деца с различни увреждания и самотно живеещи хора. Заедно с необходимостта от помощ при организацията и осъществяването на социални дейности, като: четене на книги и преса, разговори, посещение на културни мероприятия и духовни институции, срещи с приятели, празненства по различни поводи, ходене на работа, в училище и др., хората с увреждания имат нужда и от подпомагане в бита – лична хигиена, хигиена на жилището, обличане, приготвяне на храна и др. За много от тях е важно да бъдат насърчавани, за да извършват част от дейностите сами, което ще им донесе удовлетворение и чувство на гордост от това, че те могат самостоятелно да вземат решения и да ги изпълняват. По този начин те се развиват и физически и интелектуално. Не без значение е, че членовете на семействата им ще имат възможност да отделят повече време за икономическа дейност, което също ще подобри качеството на техния живот.
Работите места, които ще открие община Кърджали по този проект са:
- 10 работни места за социални асистенти, които ще обслужват по двама потребители;
- 12 работни места за домашни помощници, които ще обслужват по трима потребители.
Заинтересованите страни, с чиято помощ и подкрепа се предвижда да бъде изпълнен проекта, са Дирекция “Социално подпомагане”, общинските организации на хора с увреждания, Български червен кръст, неправителствени организации, които работят в областта на хуманитарните дейности. Всички те имат представители в изградения Обществения съвет за изпълнение на проекта.

Главна цел на проекта е развитие и усъвършенстване на услугата “Социален асистент” и “Домашен помощник” в Община Кърджали, което ще допринесе за подобряване качеството на живот на възрастни и деца с увреждания и самотно живеещи хора и ще създаде условия за ефективно упражняване на правото им на независимост, ще насърчи желанието им за социално включване и ще намали риска от институционален тип грижа.
Специфични цели:
1.Организиране на предоставянето и утвърждаване на социалните услуги “Социален асистент” и “Домашен помощник” в общността в Община Кърджали.
2.Разширяване на кръга от услуги, предоставяни в семейна среда и насочени към възрастни и деца с увреждания и самотно живеещите хора, в Община Кърджали
3.Оказване на помощ и подкрепа за насърчаване на самостоятелността при взимане на решения за организиране на ежедневието и собствения им живот, желанието им за социално интегриране и включване в обществения живот.
4.Предотвратяване на настаняването на възрастни и деца с увреждания и самотно живеещите хора в специализирани институции.
5.Стимулиране на социалното включване на членовете на семействата в неравностойно положение.
6.Повишаване на икономическата стабилност на лицата със специфични потребности и техните семейства с допълващи доходи и заетост.
7.Създаване на нови работни места в сферата на социалните услуги за специалисти, търсещи допълнителна работа.
8.Утвърждаване на професиите “социален асистент” и “домашен помощник” в Община Кърджали, чрез създаване на условия за поддържащо обучение, консултации и обмяна на опит.
9. Преодоляване на негативното отношение към ползването на социални услуги в домашна среда

Дейностите, които ще се изпълняват по проекта са:
1. Формиране на екип за организация и управление на проекта.
2. Разработване, отпечатване и разпространение на информационни материали и провеждане на информационна кампания в общността.
3. Създаване и функциониране на Обществен съвет с представители на институции и неправителствени организации и приемане на правилник за дейността му.
4. Разработване и отпечатване на формуляри за отчитане и контрол на дейността, регистър на потребителите на социалните услуги, регистър на социалните асистенти и домашни помощници и за входящата и изходяща кореспонденция по проекта.
5. Разработване и отпечатване на документацията, регламентираща реда и начина на предоставяне на социалните услуги “Социален асистент” и “Домашен помощник”.
6. Подбор на потенциалните потребители на социални услуги и организиране изготвянето на оценка на потребностите от Дирекция „Социално подпомагане” - Кърджали.
7. Изработване на индивидуални планове за предоставяне на социалните услуги на потребителите.
8. Подбор и назначаване на социални асистенти и домашни помощници.
9. Обучение на социалните асистенти и домашни помощници.
10. Организиране и даване на консултации през целия период на проекта.
11. Сключване на договори между доставчика и потребителите.
12. Изработване на месечни графици на социалните асистенти и домашни помощници за предоставяне на социалните услуги на потребителите и водене на дневник на потребителя.
13. Предоставяне на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” в семейна среда.
14. Организиране и водене на задължителната документация.
15. Създаване и поддържане на система от лични данни за потребителите, социалните асистенти и домашни помощници чрез водене на регистри.
16. Организиране и извършване на периодични проверки на социалните асистенти и домашни помощници, оценка на качеството на извършваните дейности и отчети за дейността.
17. Организиране, водене и съхранение на цялата финансова документация съгласно Закона за счетоводството

 Прочитания: 2246 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign