Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Заповед за доброволно премахване на преместваеми обекти

 03 Декември 2009

На основание чл.59 от АПК, чл.57а, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ, във връзка с чл.20 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане на територията на община Кърджали и Констативен протокол от 29.07.2009 год., съставен от Комисия от оправомощени представители на Община Кърджали,


З А П О В Я Д В А М:


ДА СЕ ПРЕМАХНАТ ДОБРОВОЛНО, преместваеми обекти с неизвестни собственици, разположени върху общински терени без правно основание, както следва:

кв.”Възрожденци”


1. Метален павилион и дървена барака – гр. Кърджали, кв.”Възрожденци”, поставен плътно до стената на блок №35 на ул. “Райчо Жинзифов”, площ 4.50 кв.м.- /неизползван/.

2. Метален павилион /обущарски услуги/ - гр. Кърджали, кв.”Възрожденци”, поставен плътно до стената на блок №32 на ул. “Райчо Жинзифов”, площ 3.00 кв.м., /неизползван/.

3. Метален павилион - гр. Кърджали, кв.”Възрожденци”, срещу блок №35 и до “Здравна служба” на ул. “Христо Г. Данов”, площ 23.80 кв.м., /неизползван/.

4. Метален павилион тип “Чайка” - гр. Кърджали, кв.”Възрожденци”, срещу блок №35 и до “Здравна служба” на ул. “Христо Г. Данов”, площ 5.00 кв.м., /неизползван/.

5. Метален павилион - гр. Кърджали, кв.”Възрожденци”, поставен плътно до стената на блок №44 на ул. “Христо Г. Данов”, площ 5.00 кв.м., /неизползван/.

6. Метален павилион - гр. Кърджали, кв.”Възрожденци”, поставен плътно до стената на блок №39 на ул. “Сава Филаретов”, площ 4.00 кв.м., /работещ/.

7. Метален Фургон /обущарски услуги/ - гр. Кърджали, кв.”Възрожденци”, до блок №21 на бул. “Христо Ботев”, площ 7.00 кв.м., /работещ/, няма сключен договор.


кв.”Веселчане”

1. Метален павилион - гр. Кърджали, кв.”Веселчане”, ул. “Осми март”, до автобусна спирка, площ 9.00 кв.м., /не ползван/. пред металната конструкция е поставена зеленчукова маса, площ 2.00 кв.м. ., /неизползван/.

ОПРЕДЕЛЯМ 30 /тридесет/ - дневен срок за доброволното изпълнение на заповедта, считано от датата на съобщаването й.
При липса на доброволно изпълнение, на 06.01.2010 год. от 10.00 часа ще се извършат действия по принудително изпълнение за изземване на описаните по горе общински терени, чрез премахване на конструкцията на преместваемите обекти, поставени върху общински терен, на основание чл.57а, ал.5 от ЗУТ, и чл. 20 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане на територията на община Кърджали. Разходите по премахването ще бъдат за сметка на собствениците на преместваемите обекти.
Препис от настоящата заповед да се постави на обществено-достъпно място, а именно таблото за обяви на община Кърджали, вратите на преместваемите обекти и да се публикува в интернет-страницата на Община Кърджали.
Препис от настоящата заповед, след влизането й в сила, за сведение и изпълнение, да се връчи и на фирмата, определена с договор за изпълнител.
Препис от настоящата Заповед да се сведе до знанието на органите на полицията за сведение и оказване на съдействие за изпълнението й.
Заповедта подлежи на обжалване в четиринадесет /14/ - дневен срок от съобщаването й, пред Административен съд - Кърджали, по реда и при условията на АПК.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Нурджан Юсеин – зам. кмет на Община Кърджали.

М О Т И В И:


Комисия от представители на Община Кърджали е съставила Констативен протокол на 29.07.2009 год., в който подробно са описани всички временни съоръжения, поставени върху общински терени без разрешение и без правно основание. В констативния протокол са посочени местоположението на преместваемите обекти, площта им и типът на конструкцията им.
Към административната преписка е приложено съобщение за премахване на преместваемите обекти в срок от 30 /тридесет/ дни, считано от 29.07.2009 год. Съобщението е поставено на вратите на преместваемите обекти и на таблото за обяви на Община Кърджали.
От приобщения по преписката констативен протокол от 27.10.2009 год. на оправомощените представители на Община Кърджали се установява, че в определения 30/тридесет/-дневен срок преместваемите обекти не са премахнати и общинските терени продължават да се владеят от неизвестните собственици без правно основание.
Ето защо, мотивиран от гореизложените съображения считам, че следва да се осъществи производство по изпълнение на настоящата заповед, чрез премахване на конструкцията на преместваемите обекти, поставени върху общински терени при стриктно спазване на разпорежданията ми, изрично посочени в диспозитивната част на заповедта.КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ: .................
инж. ХАСАН АЗИС


 Прочитания: 2361 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign