Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Представиха проекта за изграждане на новия парк

 07 Декември 2009

Подробности свързани с изграждането на парк “Арпезос-Север” и Бизнес парк”-І и ІІ в гр. Кърджали бяха представени днес на пресконференция от кмета на община Кърджали инж. Хасан Азис. Заедно с него на срещата с медиите присъства и част от екипа за управление на проекта – ръководителят арх. Петя Назърова, инж. Катя Митовска- координатор по строителните дейности, ланд. арх. Анжела Василева- експерт “Озеленяване и техническият сътрудник Гюлюзар Мустафа.
Градоначалникът припомни, че община Кърджали е подписала Договора за безвъзмездната финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” за проект «Изграждане на парк „Арпезос-Север” и „Бизнес парк” – І и ІІ етап – гр. Кърджали», BG161РО001/1.4-02/2008/006 на 21 октомври тази година. Според клаузите му проектът ще бъде осъществен с безвъзмездната финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.4-02/2008/ „Подкрепа за подобряване на градската среда”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”. Проектът е на обща стойност 8 704 368.18 лева, а продължителността за неговото изпълнение е 2 години.
Ако трябва с няколко думи да се охарактеризира този проект бих казал, че той е един от най-важните от гледна точка на градоустройството и най- красив от гледна точка на архитектурата и озеленяването, подчерта кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис. Според него ако досега реализираните проекти са били инфраструктурни, то в проекта за парка са представени едни от най-добрите идеи на ландшафтната архитектура. Проектът носи и своето социално значение, защото ще осигури достъпна и привлекателна градска среда за жителите, посетителите и работещите в гр. Кърджали с изградена паркова инфраструктура, отговаряща на модерните изисквания, подобрени възможности за отдих и организиране на спортни и културни събития.
Пред представителите на медиите, бяха конкретизирани и други аспекти на очакваните резултати от реализирането на проекта, сред които включването на терена на бившите казарми в общата структура и силуета на града, като първа крачка за благоустрояване на терена край реката. При проектирането на парковата зона е предвидена и подобрена достъпност на архитектурната среда за хора с увреждания и съответно насърчаване на тяхното социално интегриране и обществена адаптация.
В подкрепа на казаното бе посочено, че по проект в парковата зона ще бъдат изградени пет големи детски площадки, десет дървени павилиони беседки за отдих и тихи игри, паркинг с 90 броя паркоместа и др. Съгласно изискванията на ОП “Околна среда” за първи път ще бъде изградена и охранителна система от 16 видеокамери.
До подписването на Договора за изграждането на парковата зона се стигна след близо три години. През 2006 година бе обявен Национален конкурс, в който участваха шест от най-добрите екипи, разработващи ландшафтни проекти в страната. След това бе изготвен и техническият проект. Към момента се подготвя документациите за провеждане на процедури, съгласно ЗОП и НВМОП за избор на изпълнители - изпълнител за строително - монтажни дейности, за строителен надзор, авторски надзор и одитор. Очаква се и одобрение на тръжната документация от УО на ОПРР за провеждане на процедурите за избор на изпълнители.
По време на пресконференцията днес стана ясно, че към самата паркова зона, финансирана по проекта, не са предвидени изграждането на два от проектираните елементи. Става дума за нова улица, която ще се свързва ул. Джордж Вашингтон и ще осъществи връзката с моста за кв. Възрожденци и амфитеатъра с 1300 места.
За изграждането им ще се търси допълнително финансиране, тъй като ОП “Околна среда” не финансира изграждането на подобен вид съоръжения, подчерта инж. Азис.
Според него основният въпрос, който стои пред общинското ръководство сега е по какъв начин ще бъде поддържана парковата зона след нейното изграждане. Предвидената увеселителна зона в парка дава възможности, това да стане чрез публично-частни партньорства или концесии.
Градоначалникът сподели с представителите на медиите и свои идеи за генериране на финансов ресурс, който да се използва за поддържане на парковата зона. Сред тях са изграждане на мини-макет градска среда, Кърджали - ленд или зона на българските общини, в която всяка една от тях ще може да засее дървесен вид.


Още снимки
 Прочитания: 2751 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign