Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Покана за обществено обсъждане

 17 Февруари 2010

На основание чл. 1 от Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез поемане на дългосрочен и/или краткосрочен дълг от община Кърджали и спазване на условията на Закона за обществен дълг, Община Кърджали уведомява обществеността и заинтересованите физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане на проекти, по които има сключени договори за безвъзмездна финансова помощ и за чието финансиране Община Кърджали предстои да поеме краткосрочен дълг, както и гаранциите към тях.
Община Кърджали има подписани следните Договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г.:
• Договор BG161PO001/1.1-01/2007/061 от 22.05.2009г. “Основен ремонт и оборудване на помещенията на «Домашен социален патронаж» и част от сградата на Дневен център «Надежда» в гр. Кърджали” на обща стойност 1 125 982,29 лв.;
• Договор № BG161PO001/1.4-03/2008/012 от 25.06.2009г. “Укрепване на свлачище на път KRZ1285 /І-5/ Кърджали – Енчец – Бленика – Дъждовница – Пъдарци при км. 2+300 до 2+600, кв. Боровец, гр. Кърджали” на обща стойност 999 672 лв.
• Договор № BG161PO001/1.4-02/2008/006 от 21.10.2009„Изграждане на Парк “Арпезос – Север” и Бизнес парк – І и ІІ етап - град Кърджали” на обща стойност 8 704 368,18 лв.
Дата на провеждане на общественото обсъждане – 24.02.2010 г. /сряда/ от 17.00 часа.
Място на провеждане – зала на Бизнесинкубатор - Кърджали
Място за свободен достъп до материалите по проектите – отдел “Управление на проекти”, сграда на Бизнесинкубатор, град Кърджали /двора на СОУ “Отец Паисий”/ до 23.02.2010 г., /вторник/ 16:30 часа.
За контакти по общественото обсъждане: гр. Кърджали, бул. “България” № 41, Надежда Цветкова - началник отдел „Управление на проекти”, тел. 0361/21651, email: ip_kj@mail.bg.
Писмени становища се приемат на адрес: гр. Кърджали, бул. “България” № 41, Център за услуги и информация на граждани.
Писмените становища се приемат лично или по пощата до 23.02.2010 г./вторник/ до 16.30 часа и се завеждат във входяща книга по реда на постъпването им.
Предварително записване за изказвания по време на общественото обсъждане могат да се заявят лично или писмено на същия адрес до 16.30 часа на 23.02.2010 г.
Общественото обсъждане ще се ръководи от Докладчик, назначен със Заповед на Кмета на Община Кърджали - инж. Хасан Азис.

Кмет на община Кърджали:
/инж. Хасан Азис/


 Прочитания: 1807 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign