Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Обявление

 06 Април 2010

На основание чл. 128, ал.1, т. 1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали


СЪОБЩАВА

На заинтересованите собственици, че със заповед № 2378 от 30.12.2009г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПР за УПИ VІІ и УПИ VІІІ, кв. 9, гр. Кърджали.
- Със заповед № 402 от 31.03.2010г. на Кмета на община Кърджали за ПУП – ПЗ на неурегулиран поземлен имот № 3 по КВС на с. Сипей, общ. Кърджали .
- Със заповед № 401 от 31.03.2010г. на Кмета на община Кърджали за ПУП – ПЗ на неурегулиран поземлен имот № 1070 кадастрален район № 27 по плана на новообразуваните имоти в землище гр. Кърджали, община Кърджали.
В 30 – дневен срок от получаване на настоящето обявление заинтересованите могат да направят писмени възражения, искания и предложения в Дирекция “АСУТ” .


Дирекция “АСУТ” при Община Кърджали
 Прочитания: 1416 пъти


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign