Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

"Подкрепа за промяна" в помощ на болни и самотни хора

 14 Април 2010

През месец октомври 2009 година на територията на Община Кърджали започна реализирането на проект „Подкрепа за промяна”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/5.2-01 “Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности “Социален асистент” и “Домашен помощник” – фаза 2.
Главната цел на проекта е да се развитият и усъвършенстват социалните услуги “Социален асистент” и “Домашен помощник” в Община Кърджали, което ще допринесе за подобряване качеството на живот на възрастни и деца с увреждания и самотно живеещи хора и ще създаде условия за ефективно упражняване на правото им на независимост. Чрез проекта ще се насърчи желанието им за социално включване и ще намали риска от институционален тип грижа. Основна целева група на „Подкрепа за промяна” са лица с увреждания, деца с увреждания и самотно живеещи хора.
В изпълнение на план-графика за действие по проекта до настоящия момент са реализирани множество дейности. Първоначално бе сформиран екип за организация и управление на проекта, който се занимава с цялостната организация и качествено изпълнение на заложените дейности. В рамките на първите три месеца екипа по проекта създаде, отпечата и попълни над 120 документа и формуляри. Ежемесечно на заседания, екипа разглежда и взема решения по всички важни въпроси, засягащи качеството и своевременното изпълнение на заложените дейности.
Отпечатаните листовки и брошури, проведената пресконференция и периодичното информиране на обществеността чрез местните медии и сайта на общината, помогнаха на нуждаещите се хора своевременно да подадат документи за ползване на предлаганите услуги и за работа.
Важен момент от работата по проекта беше сформирането на Обществен съвет с представители на институции и неправителствени организации, който да подпомага и да осъществява обществен контрол при изпълнението на дейностите по проекта. В своята дейност той се ръководи от Правилник. На своето второ заседание Общественият съвет прие и отчета на екипа за първите шест месеца.
Много голямо внимание беше обърнато на подбора на социалните асистенти и домашни помощници. Кандидатите за обявените места бяха 40. След проведените конкурси по документи и събеседване по проекта вече са назначени със срочни трудови договори 10 социални асистента и 12 домашни помощници. От 19 до 23 декември 2009 г. те бяха обучени, получиха сертификати от обучителите, а от 28.12.9009 започнаха предоставянето на социалните услуги в домовете на потребителите. Изградена е система за контрол и подпомагане работата на социалните асистенти и домашни помощници чрез ежемесечни проверки, даване на консултации и срещи за обмяна на опит. Всеки месец се изготвят работни графици, които дават възможност на екипа и на потребителите да контролират работният им ден.
От 97 кандидат - потребители, на базата на направените от Дирекция „Социално подпомагане” оценки на потребностите, специална комисия подбра 57 потребители. 22 от тях се обслужват от социалните асистенти, 35 от домашните помощници. 37 от потребителите са от селата. За всички тях са изработени индивидуални планове и са сключени договори за предоставяне на социалните услуги. Към 28.02.2010 год. четирима потребители са преустановили ползването на социалните услуги по различни причини и са заменени с нови, които отново са определени от действащата комисия. За социалните асистенти и домашните помощници и за потребителите са изготвени и оценки на риска.
През месец януари т.г. екипа по проекта посети всички потребители и разговаря с тях за качеството на предоставяните социални услуги. Болните и самотни хора изразиха задоволството си от възможността да осъществяват контакт с други хора, домът им да е чист, да имат топла храна. Много силно впечатление направи дома на един от потребителите, който е самотно живеещ. Жилището бе частично ремонтиран с личен труд и средства на домашната помощничка и нейният съпруг.
По проект «Подкрепа за промяна» вече е създадена и се поддържа система от лични данни за потребителите, социалните асистенти и домашни помощници чрез водене на регистри.
Поведението на всички участници в проекта се ръководи от правилник за вътрешния ред, правила за опазване здравето на потребителите, процедури за подаване и разглеждане на жалби и сигнали, действия при рискове, за опазване на имуществото и финансовите средства на потребителите, за случаи на злоупотреба. Действа и система за вътрешен мониторингов контрол.

Още снимки
 Прочитания: 1908 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.