Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Блокирани социални проекти за 16 млн.лв

 16 Април 2010

Обща пресконференция дадоха днес кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис, председателят на Общински съвет Кърджали Сейфи Неджиб и председателят на групата съветници от ДПС Бахар Паолова. Тя бе във връзка с върнатите от областния управител Иванка Таушанова ново обсъждане на Решения № 45, 46, 47 и 49 на ОбС Кърджали от заседание проведено на 25 март т.г. Мотивите на областния управител, са че са допуснати нарушения на действащата нормативна уредба. Три от изброените решения се отнасят за поемане на общински дългове към държавния фонд „ФЛАГ” за изпълнение на три обекта - Укрепване на свлачището по пътя за с. Енчец, основен ремонт на помещенията на Домашен социален патронаж и Дневен център „Надежда” и изграждане на първи и втори етап на парк „Арпезос Север”. Четвъртото решение е за издаване на общинска гаранция по кредита, отпуснат от Търговска банка „Алианц” АД , с който бе изграден „Пазар на производителите” в Кърджали.
За съжаление тези решения касаят големи инфраструктурни проекти за близо 17 милиона лева, каза днес пред медиите председателят на Общинския съвет Сейфи Неджиб. Той подчерта, че по закон ОбС може да преразгледа спрените четири решения и в тази връзка неговото намерение е да насрочи заседание на 27 април, когато изтича датата на връщането на решението. Разбира се областният управител има право по закон да върне наши решения и това е в неговите правомощия, подчерта още г-н Неджиб. Всичко, което е казано в мотивите за спирането на решенията, обаче, според него не е издържано,защото Решения № 45, 46, 47 и 49 приети с протокол №3 от 25.03.2010 г. на ОбС съвет - Кърджали са взети при стриктно спазване изискванията и условията на Закона за местно самоуправление и местна администрация, Закона за общинския дълг и Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез поемане на дългосрочен и/или краткосрочен дълг от община Кърджали.
В подкрепа на направените предложения се изказа и председателят на групата съветници на ДПС Бахар Палова. Тя заяви, че групата застава твърдо зад взетите решения, още повече че те са социално ориентирани и най-вече тези, свързани с изграждането на парк “Арпезос-Север”, Дневен център “Надежда”, Домашен социален патронаж и свлачището по пътя за село Енчец.
В рамките на пресконференцията бе подчертано, че предложенията на кмета на Община Кърджали са били придружени с всички изискуеми документи съгласно Закона за общинския дълг, а съгласно чл.14 ал.3 от Закона за общинския дълг – предложението съдържа подробно описание на всички финансови параметри на проекта, всички източници на финансиране на проекта и размер на съответния финансов ресурс, максимален размер на дълга, срокове и начини за усвояването му, лихвени условия, размер на разходите за консултантски и административно-управленски услуги, източници за погасяване на дълга, влияние на дълговото финансиране и на разходите по обслужването на дълга върху бюджета на общината.
В поканата за обществено обсъждане съгласно чл.15 ал.1 от Закона за общинския дълг се посочват общите параметри на проекта - предназначение, стойност, начин на финансиране и на обезпечаване, както и мястото , датата и часа на провеждане на обсъждането.
По отношение на това, че „липсват становища и предложения от общественото обсъждане”, от страна на общината са били представени на Областния управител протоколи от проведеното обществено обсъждане ясно и категорично е записано, че няма направени предложения от присъстващите. Обсъжданията са проведени съгласно реда и условия на Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез поемане на дългосрочен и/или краткосрочен дълг от община Кърджали, за което има изготвени протоколи.
Предложението на Кмета на Община Кърджали, взето с Решение № 49, прието с протокол №3 от 25.03.2010 г. на Общински съвет- Кърджали съдържа и посочения в мотивите на Областния управител доклад за статута и финансовото състояние на търговското дружество „Пазар на производителите”, поради тази причина няма как да бъде нарушен чл.44 ал.1 и ал. 2 от Закона за общинския дълг.
Коментар по темата направи и кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис, който подчерта че за последните девет месеца спрените проекти за община Кърджали са на обща стойност около 30 млн. лв. “Със спирането на дадени решения за проекти, които вече са обезпечени със средства на ЕС ние забавяме тяхното изпълнение и това е във вреда на всички жители на общината”, каза още инж. Азис. В тази връзка той заяви, че “въпросът е не в търсенето на решения да се спира един проект, а в търсенето на решения той да бъде реализиран, а това може да стане само в един диалогичен процес между институциите. За съжаление такъв между областна управа и община Кърджали липсва”, подчерта още градоначалникът.


 Прочитания: 1705 пъти


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign