Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Съобщение

 29 Април 2010


МЕСТНАТА КОМИСИЯ по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове /ЗУПГМЖСВ/ - гр.Кърджали,


С Ъ О Б Щ А В А,


че Списък №18 на правоимащите граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове за 2010 год. е изготвен и изложен в сградата на Общинска администрация - гр. Кърджали.
На основание чл.6, ал.3 от Правилника, списъкът може да бъде обжалван по реда на АПК в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник" пред кмета на общината.
Съобщението е обнародвано в "Държавен вестник" бр.31 от 23.04.2010 год.
Местната комисия уведомява, че право на левова компенсация имат лицата включени в окончателните списъци, които са придобили или започнали изграждане на жилище в срок до 21.11.2013год. /§11, ал.3 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗУПГМЖСВ/.Председател на МК: инж.Н.Юсеин

 Прочитания: 1549 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign