Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

О Б Я В А

 30 Май 2010

О Б Я В А

На основание чл. 89, чл.90,ал.1 във връзка с чл.90, ал.2, предл.2-ро и чл.91 от Кодекса на труда, Заповед № 73 а / 11.05.2010г. на Директора на ДМСГД-Кърджали и във връзка с реализиране на Договор № BG 051 PO001 - 5.2.03 – 0035 - C0001, проект "Детска мечта - център от семеен тип за деца от 3 до 7 г. в гр.Кърджали", финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051 PO001 – 5.2.03 ”За по-добро бъдеще на децата”,
ДМСГД-Кърджали ОБЯВЯВА конкурс по документи и събеседване за заемане на следната длъжност: ръководител на Център за настаняване от семеен тип.

І. Изисквания за заемане на длъжностите:
1. Ръководител:
• Образователна степен – магистър медицина
• Професионална област – специалност»Педиатрия»
• Професионален опит – 5 година стаж по специалността

ІІ. Начин на провеждане на конкурса по документи и събеседване:
• Проверка съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания. На допуснатите до събеседване кандидати се съобщава денят и часът на провеждане на събеседването;
• Събеседване с кандидатите, при което те да показват знания за основни нормативни документи свързани с предоставянето на социални услуги и да изразят положителна нагласа и желание за работа с деца.

ІІІ. Необходими документи за кандидатстване:
• Заявление за кандидатстване;
• Автобиография;
• Ксерокопие от диплома за придобита образователна степен;
• Копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит;
• Мотивационно писмо;
• Документ за самоличност – за справка;
• Медицинско за постъпване на работа;
• Медицинско за психично здраве;
• Свидетелство за съдимост.

ІV. Място и срок за подаване на документите:
ДМСГД - Кърджали
Адрес: ул. „Веслец” № 53, гр. Кърджали
тел. 6 16 69
Краен срок за подаване на документи – 11.06.2010 г.

V. Списъци на допуснатите кандидати и други съобщения във връзка с конкурса да бъдат изложени на първи етаж на ДМСГД - Кърджали.

Документите се подават лично или чрез пълномощник.
Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидата при подаване на документите.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ДМСГД-Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.


 Прочитания: 1798 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign