Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Съобщение

 22 Юни 2010

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

С Ъ О Б Щ А В А

на заинтересованите,че в ДВ бр.46 от 18.06.2010 г. е обнародван изработен ПУП - парцеларен план за обект: “Газоснабдяване на община Кърджали -план схема на газификация към ПУП”.
Проектът е изложен в дирекция “АСУТ” при община Кърджали, стая 214.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по представения проект, отправени до дирекция “АСУТ” на общината.


 Прочитания: 1764 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign