Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

З А П О В Е Д №631

 22 Юни 2010

З А П О В Е Д


№631

гр. Кърджали, 04.06.2010 год.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.59 от АПК, чл.65, ал.1 и ал.3 от Закона за общинска собственост, и чл.140, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ в Община Кърджали и Констативни протоколи от 19.04.2010г. и 26.04.2010г., съставен от Комисия от оправомощени служители на Община Кърджали.


З А П О В Я Д В А М:

ДА СЕ ИЗЗЕМЕ ОБЩИНСКИ ИМОТ, представляващ терен общинска собственост, находящ се в гр.Кърджали, бул.”Тракия”, при граници: изток- тротоарна площ към метален павилион, запад-тротоарна площ, север-кафе аператив „Тракийски дом”, юг-тротоарна площ към бул.”Тракия”, от държателя ЕТ"ТЕРЗИЕВ И КО-ВЕЛКО ТЕРЗИЕВ" представляван от управителя НИКОЛАЙ ПЕНКОВ ТЕРЗИЕВ, поради това, че общинския имот се владее без правно основание - без сключен договор за наем за ползване на терен с Община Кърджали.
ОПРЕДЕЛЯМ 14 /четиринадесет/ - дневен срок за доброволното изпълнение на заповедта, считано от датата на съобщаването й.
При липса на доброволно изпълнение в 7 /седем/ дневен срок след изтичане срока на обжалване ще се извършат действия по принудително изпълнение на настоящата заповед, чрез изземване на описания по горе имот премахване на поставеното имущество върху общинския терен. Разходите по премахването на имуществото ще бъдат за сметка на - ЕТ"ТЕРЗИЕВ И КО-ВЕЛКО ТЕРЗИЕВ".
При неплащане на средствата за премахване на имуществото, същите ще бъдат потърсени по съдебен ред, с всички произтичащи от това последици – отговорност за разноските и юрисконсултско възнаграждение.
Препис от настоящата заповед да се връчи на Николай Пенков Терзиев представител на ЕТ"ТЕРЗИЕВ И КО-ВЕЛКО ТЕРЗИЕВ", с адрес, гр. Кърджали, ул. „Мара Михайлова”№15, бл.”Мир”, вх.Б, ап.15, както и да се постави на обществено достъпно място, а именно таблото за обяви на община Кърджали, и да се публикува в интернет-страницата на Община Кърджали.
Препис от настоящата заповед, след влизането й в сила, за сведение и изпълнение, да се връчи на членовете на комисията по изземване на общински имоти при Община Кърджали.
Препис от настоящата заповед, след влизането й в сила, за сведение и изпълнение, да се връчи и на фирмата, определена с договор за изпълнител.
Препис от настоящата Заповед да се сведе до знанието на органите на полицията за сведение и оказване на съдействие за изпълнението й.
Заповедта подлежи на обжалване в четиринадесет /14/ - дневен срок от съобщаването й, пред Административен съд - Кърджали, по реда и при условията на АПК.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Нурджан Юсеин – зам. кмет на Община Кърджали.


М О Т И В И:

Видно от приложени констативни протоколи от 19.04.2010г. и 26.04.2010г. на оправомощените представители на Община Кърджали се установява, че в определения 3 /три/ дневен срок посочен в Констативния протокол от 19.04.2010г., Николай Пенков Терзиев не се е явил за сключване на договор за наем за поставяне на маси за консумация на открито с Община Кърджали, терена не е освободен и продължава да се владее от ЕТ"ТЕРЗИЕВ И КО-ВЕЛКО ТЕРЗИЕВ", без правно основание. С оглед на така установеното, считам че във връзка с направените по- горе констатации следва да се направи категоричния извод, че ЕТ"ТЕРЗИЕВ И КО-ВЕЛКО ТЕРЗИЕВ" продължава да владее описания подробно в диспозитивната част на заповедта общински имот при липса на валидни дейсващи наемни правоотношения с Община Кърджали произтичащи от не сключен договор за отдаване под наем.
Ето защо, мотивиран от гореизложените съображения, считам, че по отношение на ЕТ"ТЕРЗИЕВ И КО-ВЕЛКО ТЕРЗИЕВ", следва да се осъществи производство по принудително изземване при стриктно спазване на разпорежданията ми изрично посочени в диспозитивната част на заповедта.

КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
/инж. ХАСАН АЗИС/
 Прочитания: 1920 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign