Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

З А П О В Е Д №632

 22 Юни 2010

З А П О В Е Д


№632

гр. Кърджали, 04.06.2010 год.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.59 от АПК, чл.65, ал.1 и ал.3 от Закона за общинска собственост, и чл.140, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ в Община Кърджали и Констативни протоколи от 27.04.2010г. и 03.05.2010г., съставен от Комисия от оправомощени служители на Община Кърджали.


З А П О В Я Д В А М:

ДА СЕ ИЗЗЕМЕ ОБЩИНСКИ ИМОТ, представляващ терен общинска собственост, находящ се в гр.Кърджали, кв.”Възрожденци”, бл.„Сигма”, бул.”Христо Ботев”, при граници: изток- закусвалня „Ракета”, запад-асфалтова улица, север-тротоарна площ, юг-тротоарна площ към търговски обект, от държателя "ЛЪКИ-Е"ЕООД представляван от управителя АДНАН КАСИМ МЕСТАН, поради това, че общинския имот се владее без правно основание - без сключен договор за наем за ползване на терен с Община Кърджали.
ОПРЕДЕЛЯМ 14 /четиринадесет/ - дневен срок за доброволното изпълнение на заповедта, считано от датата на съобщаването й.
При липса на доброволно изпълнение в 7 /седем/ дневен срок след изтичане срока на обжалване ще се извършат действия по принудително изпълнение на настоящата заповед, чрез изземване на описания по горе имот премахване на поставеното имущество върху общинския терен. Разходите по премахването на имуществото ще бъдат за сметка на -"ЛЪКИ-Е"ЕООД.
При неплащане на средствата за премахване на имуществото, същите ще бъдат потърсени по съдебен ред, с всички произтичащи от това последици – отговорност за разноските и юрисконсултско възнаграждение.
Препис от настоящата заповед да се връчи на Аднан Касим Местан представител на "ЛЪКИ-Е"ЕООД, с адрес, гр. Кърджали, ул. „Миньорска”№6, както и да се постави на обществено достъпно място, а именно таблото за обяви на община Кърджали, и да се публикува в интернет-страницата на Община Кърджали.
Препис от настоящата заповед, след влизането й в сила, за сведение и изпълнение, да се връчи на членовете на комисията по изземване на общински имоти при Община Кърджали.
Препис от настоящата заповед, след влизането й в сила, за сведение и изпълнение, да се връчи и на фирмата, определена с договор за изпълнител.
Препис от настоящата Заповед да се сведе до знанието на органите на полицията за сведение и оказване на съдействие за изпълнението й.
Заповедта подлежи на обжалване в четиринадесет /14/ - дневен срок от съобщаването й, пред Административен съд - Кърджали, по реда и при условията на АПК.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Нурджан Юсеин – зам. кмет на Община Кърджали.М О Т И В И:

Видно от приложени констативни протоколи от 27.04.2010г. и 03.05.2010г. на оправомощените представители на Община Кърджали се установява, че в определения 3 /три/ дневен срок посочен в Констативния протокол от 27.04.2010г., АДНАН КАСИМ МЕСТАН не се е явил за сключване на договор за наем за поставяне на маси за консумация на открито с Община Кърджали, терена не е освободен и продължава да се владее от "ЛЪКИ-Е"ЕООД, без правно основание. С оглед на така установеното, считам че във връзка с направените по- горе констатации следва да се направи категоричния извод, че "ЛЪКИ-Е"ЕООД продължава да владее описания подробно в диспозитивната част на заповедта общински имот при липса на валидни дейсващи наемни правоотношения с Община Кърджали произтичащи от не сключен договор за отдаване под наем.
Ето защо, мотивиран от гореизложените съображения, считам, че по отношение на "ЛЪКИ-Е"ЕООД, следва да се осъществи производство по принудително изземване при стриктно спазване на разпорежданията ми изрично посочени в диспозитивната част на заповедта.

КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
/инж. ХАСАН АЗИС/


 Прочитания: 2490 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign