Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Проек за решение на ВЕЕС

 07 Юли 2010

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ
по ……от дневния ред на заседание
на ВЕЕС на 09.07.2010 г.


На основание чл. 99, ал. 2 и чл. 99а, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда, чл.19, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и във връзка с чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, и чл. 39, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитени зони, Висшият експертен екологичен съвет предлага на министъра на околната среда и водите да

О Д О Б Р И


Осъществяването на инвестиционно предложение за “Модернизация на оловно производство чрез въвеждане на технология “AUSMELT”

възложител: “ОЦК” АД

седалище: гр. Кърджали, бул. “България” № 127

Кратко описание на инвестиционното предложение:
І. “AUSMELT”-технология включва следните основни операции:
1. Подготовка на суровините (шихтоване) и подаване към топилната пещ № 1.
2. Източване на суровото олово и транспортиране към рафинация.
3. Подаване на шлаката, получаваната в процеса на топенето в пещ № 1 към пещ № 2 за допълнителна преработка. Пещ № 2 работи в периодичен режим, с два последователно провеждани стадия.
Получаваните при топенето в пещ № 1 газове са богати на серен диоксид (над 10 об. % SO2) и ще се използват за производство на сярна киселина. Предвижда се изграждане на нова модерна система за сярна киселина с двойна катализа и двойна абсорбция (т. нар. ДКДА-система № 2).
Пещните газове и от двата стадия на работа на пещ № 2 са бедни на серен диоксид (0,4 - 0,5 % SO2) и след съответното прахоулавяне се подлагат на очистка с извеждане на SO2 като натриев бисулфит (NaHSO3). Получаваният натриев бисулфит, след окисляването му до натриев сулфат се влага като натриев реагент в ярозитния цикъла на цинковото производство на Комбината.
Уловените прахове от пещ № 1 се рециклират в стадия на шихтоване и топене. Преди рециклиране те се подлагат на водна обработка (т. нар. ”пране на праховете”) за очистване от кадмий, хлориди и флуориди, с оглед предотвратяване тяхното натрупване в прирометалургичния цикъл.
Уловените прахове от I-ви стадий на пещ № 2 се рециклират в стадия на шихтоване и топене. Фюминг-праховете от II-ри стадий се улавят селективно за по-нататъшна преработка в схемата на цинковото производство.
Получаваната фюмингована шлака от пещ № 2 е отпадъчна и след водна гранулация се приготвя в търговски вид за продажба.
Общият ефективен фонд работно време на AUSMELT-инсталацията възлиза на 292 дни (80 % от календарния фонд), или 7008 часа в годината. Тези проектни данни се отнасят и за двете пещи, независимо от различният режим на тяхната работа. Пещ № 1 работи в непрекъснат режим на топене. Получаваният метал (течно олово) регулярно се изпуска от пещта през 2 часа, а шлаката – през 8 часа се излива в пещ № 2.

Капацитетът на инсталацията AUSMELT и ДКДА-системата по основни суровини, спомагателни материали (флюси) и крайни продукти (в тонове суха маса) при база 60 000 тона/годишно рафинирано олово на блок е следния:


Суровини, флюси и Капацитет на производството 1/
Относителен разход,
t/t Pb
крайни продукти Средно-
дневен, t/24h Средно-годишен, t/y
1.Суровини (общо), в т. ч. :
Оловни концентрати 257,5 75 200 1,25
Акумулаторни пасти и решетки 27,4 8 000 0,13
Феритни кекове 17,0 5 000 0,08
Стари оловни шлаки 119,9 35 000 0,58
Обороти от оловна рафинация 37,0 10 800 0,18
2. Флюси, в т. ч.:
Кварцов пясък 1,37 400 0,007
Варовик (или варова пепелина) 9,76 2 850 0,0475
3. Крайни продукти, в т. ч.:
Сурово олово (общо) 1/ 236,4 69 300 1,155
Рафинирано олово на блок 2/ 166,7 60 000 -
Фюминг-окиси 28,1 8 200 0,137
Техническа сярна киселина 102,7 30 000 0,50
Отпадъчна обезцинкована шлака 117,6 34 400 0,57
1/ При ефективен фонд работно време (ЕФРВ) 7008 часа в годината (непрекъснат режим на
работа на Ausmelt-пещ № 1 и цикличен режим на работа на Ausmelt-пещ № 2).
2/ При 360 работнидни в годината , респективно 8640 часа годишно.

ІІ. Спомагателни съоръжения към инсталацията AUSMELT
1. Производство на пара чрез утилизиране на топлината на изходящите газове от двете AUSMELT-пещи, която ще се включи в паропроводната система на Комбината:
- котел-утилизатор (КУ) на пещ № 1 – 9,6 t/h пара с налягане 3,5 МРа при годишен ЕФРВ 7008 часа;
- КУ на пещ № 2 – съответно 11,5 t/h през стадия на редукция и 12,3 t/h през стадия на фюминг-процеса, или средно 12,0 t/h пара с налягане 3,5 МРа със средна продължителност 5 593 часа в годината.
2. Кислородна станция с един блок, с капацитет по 3 000 Nm3/h технически кислород (95 % О2) с температура 30 0С.
3. Инсталация за захранване със сгъстен въздух - два компресора, по един към всяка от AUSMELT-пещите, с капацитет съответно от 10 000 m3/h и 15 000 m3/h компремиран въздух.
4. Химводоочистка – производство на деминирализирана вода за затворените охлаждащи цикли и дълбоко обезсолена вода за котел утилизатора, при средночасов капацитет 46 m3/h.
5. Осигуряване на въглищен прах за инсталацията в количества около 20 800 тона годишно.

Новите инсталации ще се реализират на площи от действащата промишлена площадка на дружеството, без усвояване на нови земи. Теренът представлява имот № 023025 в землището на гр. Кърджали, община Кърджали.
Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение е в непосредствена близост до язовир „Студен кладенец”, включен в границите на близко разположената защитена зона “Студен кладенец”, с код BG0002013 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-766/28.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.101/25.11.2008 г.), както и до защитена зона “Родопи-Източни”, с код BG0001032 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включени в списъка приет с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (ДВ бр.21/2007 г.).
Инвестиционното предложение за „Модернизация на оловно производство чрез въвеждане на технология „AUSMELT” на площадката на „ОЦК” АД, гр. Кърджали подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал.1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г.).

поради следните мотиви (фактически основания):
1. В представения доклад за ОВОС е разгледано съществуващото състояние на компонентите и факторите на околната среда и е направен анализ и оценка на очакваните въздействия от реализацията на инвестиционното предложение върху околната среда и здравето на хората. Отчетен е кумулативния ефект и са идентифицирани рисковите фактори. Заключението на експертите по ОВОС е, че предлаганите технически и технологични решения показват очаквано незначително въздействие върху околната среда, а именно:
• намаляване на отрицателното въздействие върху качеството на атмосферния въздух и недопускане на превишение на контролираните показатели, в следствие на прилагането на съвременни и високотехнологични процеси;
• изграждане на затворени охлаждащи цикли ще доведе до намаляване на разхода на вода, съответно и на потока отпадъчни води към локалната пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ), както и количеството на заустваните отпадъчни води след ЛПСОВ;
• очаква се намаляване на приноса на замърсители и на въздействието върху качеството на повърхностните и подземните води след реализация на намерението;
• не се очаква негативно въздействие върху компонентите на околната среда по пътя на твърди отпадъци, отпадъчни води и газове, което да породи макар и малък кумулативен ефект при условията на сега действащите основни производства на предприятието;
• реализирането на инвестиционното предложение дава предпоставки за по-благоприятна в технико-икономическо и екологично отношение структура на суровинния баланс на производствата на „ОЦК” АД;
• мащабът на въздействие е ограничен – малък териториален обхват, и незначителен интензитет;
• не се очаква трансгранично въздействие.
2. Въз основа на представената информация, в съответствие с чл. 99а, ал. 1 от ЗООС, се потвърждава прилагането на най-добри налични техники (НДНТ) поради следното:
• представени са данни за: консумацията на вода, на топлинна и електрическа енергии за производството на единица продукт, на основните суровини, които ще се използват по време на експлоатацията; употребата на опасни вещества; количеството и вида на вредните вещества, изпускани в атмосферния въздух (вкл. параметрите на изпускащите устройства), в отпадъчните води и водните обекти; количеството и вида на образуваните от инсталацията производствени и опасни отпадъци;
• направена е съпоставка на емисионната ситуация от площадката на дружеството за режима на работа на двете производства (цинков и оловен завод) преди и след реализацията на инвестиционното предложение. Направената съпоставка за резултатите от имисионната оценка за двете ситуации – на действащите към момента производства и след реализация на новите намерения показва съществено подобрение на имисионната ситуация в района.
• въз основа на горните данни считаме, че е представена информация за всички параметри на прилаганата техника, поради което същата може да послужи за формулиране на условия в комплексното разрешително.
3. Възложителят е поел ангажименти за спазване на по-ниски норми за допустими емисии за серен диоксид, с цел осигуряване на спазването на нормите за съдържанието на този замърсител в атмосферния въздух, а именно:
Изпускащо устройство, №/ Източник на емисии Норма за допустими емисии на SO2, mg/Nm3
К1/ Технологични газове от Ausmelt-пещ №2; Вентилационни газове от шихтоване Ausmelt-пещи; Вентилационни газове от Ausmelt-пещи №1 и №2; Вентилационни газове от рафинационни котли; Технологични и вентилационни газове от сребродобивно отделение 400
К2/ Горивни газове – рафинационни котли цех “Рафинация” 700
К3/ Горивни газове – рафинационни котли цех “Рафинация” 700
К24 и К25/ Котли – цех “Парокотелен” 700
Ц-К1/ Нова система за сярна киселина от пържилни газове (т. нар. ДКДА-система №1) 400
О-К1/ Технологични газове от Ausmelt-пещ №1 (след ДКДА-система №2) 400

4. Като приложение към доклада за ОВОС (въз основа на направена преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие) е представен доклад за оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване в защитените зони, посочени по-горе. Извършената оценка дава възможност за вземане на решение съгласно чл. 39, ал.12 от Наредбата за ОС, с което инвестиционното предложение може да бъде одобрено, тъй като:
• заключението в доклада за оценка на съвместимостта е, че от модернизация на оловното производство на „ОЦК” АД се очаква ниска степен на въздействие върху околната среда и липса на въздействие върху целите на опазване на защитена зона BG 0001032 „Родопи-Източни” и защитена зона BG 0002013 „Студен кладенец”;
• новите инсталации осигуряват малък интензитет и ограничен териториален обхват на емисиите в атмосферния въздух, както и облекчен воден цикъл на технологичните схеми, поради което се очаква намаляване на отрицателното въздействие върху земите и почвите, както и индиректно върху растителния и животински свят и защитените територии в района;
• намаляването на емисии от серен диоксид, съгласно инвестиционното предложение за новите инсталации, ще има за резултат ограничено по обхват и интензитет въздействие върху компонентите на околната среда, в сравнение със ситуацията на сега работещия завод. Това ще се отрази положително върху качеството на атмосферния въздух в района, респективно върху биоразнообразието;
• физичните фактори, независимо от характера на въздействието си – пряко и постоянно, са с малък интензитет и няма да причиняват безпокойство на пребиваващи в района представители на фауната;
• мащабът на въздействие ще е ограничен, с малък териториален обхват и незначителен интензитет;
• не се очаква негативно въздействие върху компонентите на околната среда по пътя на твърди отпадъци, отпадъчни води и газове, което да породи макар и малък кумулативен ефект при условията на сега действащите основни производства на Комбината.
• в рамките на обществените обсъждания по чл. 39, ал. 9 от Наредбата за ОС не е постъпила информация, която да се различава от изложената в Доклада за оценка за съвместимост.
5. С писмо изх. № 47-22-ПСК-1774-09/01.07.2010г. Министерство на здравеопазването е изразило становище, че само при реализиране на инвестиционното предложение и спазване на параметрите на новата технология, оловното производство на „ОЦК” АД може да продължи дейността си на сегашното местоположение.
6. По време на изготвяне на доклада са проведени консултации със заинтересувани лица. Осигурен е обществен достъп до доклада за ОВОС и всички приложения към него, проведена е среща за обществено обсъждане. Представен е протокол от срещата и становище на възложителя по всички повдигнати въпроси. По доклада са представени, както положителни, така и отрицателни писмени становища. Може да се обобщи, че отрицателните становища са насочени главно към съществуващата производствена дейност на предприятието. Няма становище, в което да е изразено съмнение за параметрите на предлаганата нова технология.

и при следните условия:

І. За фазата на проектиране :

1. Да се предвиди проверка и при необходимост да се осъществи подмяна на битовата канализация на цялата площадка на дружеството.
2. Да се предвидят и осъществят технически или строителни мерки (напр. повдигане на преливния ръб, помощни помпи и др.) за предотвратяване на възможността за преливане на непречистени производствени отпадъчни води по аварийния канал от преливника на колектора за замърсени производствени води.
3. Да се проучат възможностите и предприемат мерки за оползотворяване на място или предаване за оползотворяване на други лица на цялото количество инертни строителни отпадъци, които ще се образуват при реализирането на проекта.
4. Да се предвиди изграждането на площадки за временно съхранение на отпадъците от гранулирана оловно шлака, които ще се образуват при реализацията на инвестиционното предложение, като площадките бъдат съобразени с изискванията на Приложение 2 от Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци (приета с ПМС № 53/1999г.).
5. Да се изготви схема за събиране, временно съхраняване и транспортиране на отпадъците, образувани при строителството и експлоатацията на обекта, която да отговаря на нормативните изисквания по управление на отпадъците и да бъде съобразена със съществуващите практики по управление на отпадъците на територията на „ОЦК” АД.
6. Да се актуализира и представи за съгласуване фирмената програма за управление на отпадъците.
7. Да се подадат документи за класификацията на новите отпадъци, които ще се образуват при строителството и експлоатацията на инсталациите и съоръженията, посочени в инвестиционното предложение, по реда на Наредба № 3/2004г. за класификация на отпадъците, като се приложи разпоредбата на чл. 4, ал. 2 от същата наредба.
8. Дружеството да подаде в ИАОС заявление за издаване на комплексно разрешително, съдържащо информация за изпълнение на т.т. 1 - 5. Към заявлението да се приложат копия от документите по т. 6 и т.7.
9. Информацията в заявлението да съответства на стойностите и показателите за НДНТ, както са описани в представената оценка по чл. 99а, ал. 1 от ЗООС.
10. Съгласно чл.116б от ЗООС оператора да подаде заявление за преразглеждане на разрешително № 70/2007г., издадено по чл.104 от ЗООС.

ІІ. Преди започване на строителството и преди въвеждане в експлоатация:

11. Да се съгласува с кмета на община Кърджали маршрута за транспортиране и инсталацията/съоръжението за третиране на образуваните инертни строителни отпадъци, които не могат да бъдат оползотворени.
12. В случай, че при осъществяване на дейностите по строителство и събаряне се образуват неопасни или опасни строителни отпадъци, които не биха могли да се оползотворят, да се предприемат мерки същите да се депонират на съответния клас депо за неопасни или опасни отпадъци.
13. Преди започване на дейността и/или въвеждане в експлоатация на новите съоръжения и инсталации операторът да изготви собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети, със съдържание, съгласно приложение №1 на Наредба №1 от 29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение, обн. ДВ бр. 96/07.11.2008г. и да я представи в РИОСВ – Хасково.

ІІІ. По време на експлоатацията и извеждане от експлоатация:

14. Експлоатацията на новите съоръжения да се извършва в съответствие с условията на комплексното разрешително.


ІV. Приложение: План за изпълнение на мерките по чл. 96, ал. 1, т. 6 ЗООС.

№№
МЕРКИ ПЕРИОД (ФАЗА) НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
РЕЗУЛТАТ
Атмосферен въздух
11 Местата за временно съхранение на изкопна маса и други насипни материали и строителни отпадъци при сухо и ветровито време да се омокрят за да се ограничат неорганизираните емисии от прах По време на строителството Ограничаване на праховите емисии
22 Омокряне на временните транспортни подходи без твърда настилка при сухо и ветровито време По време на строителството Ограничаване на праховите емисии
33 Местата за временно съхранение на насипни материали и строителни отпадъци своевременно да се почистват след оползотворяването и извозването им По време на строителството Ограничаване на праховите емисии
44 Да се предвиди извършването на собствен мониторинг на новите точкови емисионни източници (на основание чл. 146, ал. 1 на ЗООС, чл.18, ал. 1 на ЗЧАВ) При изготвяне на Заявлението за КПКЗ Извършване на мониторинг за контрол на спазване на емисионните норми
55 Да се подготвят пробоотборни точки на новите емисионни източници съгласно изискванията на Наредба № 6/1999 г. на МОСВ за реда и начина на измерване на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ, бр. 31/1999 г., изм. бр. 52/2000 г.) Преди влизане в експлоатация Извършване на мониторинг и контрол на работата на пречиствателните съоръжения
66 Да се изготви Техническа инструкция и Програма за профилактика и техническа поддръжка на новите пречиствателни съоръжения. Преди влизане в експлоатация Контрол на работата на пречиствателните съоръжение
77 Да се проведат необходимите технологични наладки на новите пречиствателни съоръжения; Протоколи за резултатите от тестване, с който се доказва изпълнението на НДE за замърсителите, да се представят в РИОСВ - Хасково. Преди влизане в експлоатация Осигуряване на ефективна работа на прахоуловителните съоръжения
88 До пускане в експлоатация на инсталацията да се предвидят мерки за ограничаване на емисиите съгласно изискванията Комплексното разрешително КР №124. До влизане в експлоатация Опазване чистотата на атмосферния въздух
Геоложка основа, земи и почви
19 Предвидените в ИП съоръжения към инсталацията за сярна киселина (във и извън сградите – промивни кули, мокри електро-филтри, сборни баки,резервоари и др.), които са с потенциална опасност от течове на технологични разтвори, да са снабдени с киселинно-устойчива обваловка и съответни системи за рецикъл на разтворите; Тези участъци да имат хидро- и киселинна изолация на пода, за предотвратяване инфилтрация на разтвори и въздействие върху геоложката основа, земята и подземните води на територията на площадката. По време на строителство и експлоатация За да не се наруши състоянието на геоложката основа, земите и да се замърсят подземните води.
210 Да продължи контролът върху замърсяване на почвите в района съгласно действащата програма за почвен мониторинг. След влизане в експлоатация Контрол и предотвратяване на по-нататъшно замърсяването на почвите в района
311 Да се извърши рекултивация на нарушените терени след разрушителните, изкопните и строителни работи По време на строителство и експлоатация Опазване и възстановяване на нарушените терени.
Води
112 Проектиране и изпълнение на мерки за отводняване на повърхностни води при необходимост по време на строителството По време на строителните работи Предотвратяване замърсяването на подземни води
213 Монтиране на водомери за входящите и изходящи потоци води към и от новите инсталации След влизане в експлоатация на новите обекти Контрол на водопотреблението
и отпадъчни води;
314 Актуализиране на връзката за отпадъчни битово-фекални води с градската канализация; Предприемане на мерки за кондициониране на БФВ по съдържание на цинк По време на строителните работи Предотвратяване замърсяването на повърхностни води
Шум
115 Новите съоръжения, които се оценяват като потенциални източници на повишен шум и вибрации, да бъдат в антишумово и антивибрационно изпълнение При проектиране и преди влизане в експлоатация Ограничаване на шумовото натоварване

216 Да се актуализират измерванията за шум по контура на площадката на ОЦК АД, включително и през нощния период (съгласно Методика утвърдена от Министъра на околната среда със Заповед № РД- 199 от 19.03.2007 г.) След влизане на инсталациите в експлоатация Оценка нивото на шума в съответствие с нормативните изисквания
317 При закупуване на ново оборудване да се изискват от производителите (доставчиците) данни за гарантираното ниво на звукова мощност, като определящо да бъде изискването за нива до 85 dBA При проектиране и осигуряване на технологично оборудване Подобряване на шумовия режим в работната и в околната среда
418 При необходимост да се изискват и предвидените към съоръженията шумозащитни елементи (глушители за вентилационните системи, кожуси, облицовки) с указана акустична ефективност При проектиране и осигуряване на технологично оборудване Подобряване на шумовия режим в работната и в околната среда
Растителен и животински свят
119 Да се осигури добра поддръжка на зелените площи – тревни, дървесно-храстови и дървесни групи, на територията на ОЦК АД и извън нея. По време на експлоатация Опазване на земите, почвите и ландшафта в района.
220 При строителните работи да не бъдат засягани повече от определените в проектната документация площи; Запазване на съществуващи дървесни видове и храсти. По време на строителните работи Опазване на околната среда от замърсяване


Настоящето решение се отнася само за инвестиционното предложение, което е било предмет на извършената ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразия. При разширение или изменение на това инвестиционно предложение възложителят трябва да уведоми своевременно МОСВ или РИОСВ - Хасково във възможния най-ранен етап.
На основание чл. 99, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда решението по ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.
При промяна на възложителя новият възложител съгласно чл. 99, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда задължително трябва да уведоми МОСВ.
При констатиране неизпълнение на условията и мерките в решението по ОВОС виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.
Заинтересуваните лица могат да обжалват решението по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му.

02.07.2010г.
Съгласувал: н-к отдел ”ОВОС и ЕО” Ж. Методиева:
Изготвил: д. експерт в отдел “ОВОС и ЕО” Н. Стоянова:


 Прочитания: 2520 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign