Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Покана

 08 Юли 2010

П О К А Н А


ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

Община Кърджали уведомява средствата за масова информация и юридическите лица с нестопанска цел, че ще се проведе открито заседание на комисията за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект „Изграждане на парк Арпезос-север и Бизнес парк І и ІІ етап – град Кърджали” по ОП «Регионално развитие» 2007-2013 по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-02/2008/006.

Проектът се осъществява с безвъзмездната финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.4-02/2008/„Подкрепа за подобряване на градската среда”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”.


Дата на провеждане на откритото заседание – 13.07.2010 г. /вторник/ от 10.30 часа.

Място на провеждане – зала 407 в сградата на Общинска администрация – Кърджали. Прочитания: 1951 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign