Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Съобщение

 13 Юли 2010

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

С Ъ О Б Щ А В А


на заинтересованите,че в ДВ.бр.52 от 09.07.2010 г. е обнародван проект на ПУП-парцеларен план за обект: “Ново трасе на пътя до Регионален център за управление на отпадъците”,засягащ поземлени имоти в землище на с.Глухар и землище на с.Горна Гледка, който се намира в дирекция"АСУТ" при община Кърджали, стая 214.
На основание чл.128,ал.5 ЗУТ,заинтересованите лица могат да направят писмени възражения,предложения и искания по проекта до Общинска администрация в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник”. Прочитания: 1979 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign