Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

О Б Я В Я В А

 16 Юли 2010

Община Кърджали съобщава ,че на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.19 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.31, ал.2 от НРПУРОИ в Община Кърджали, в изпълнение на Заповед № 773/14.07.2010 год. на Кмета на
Община Кърджали,обявява публични търгове с тайно наддаване както следва :
На 05.08.2010 год. в Община Кърджали, зала №409, за отдаване под наем, на следните обекти - общинска собственост:
1. Маса №2 за продажба на плодове и зеленчуци до бл.”Рила” 2, ул.”Сан Стефано”, гр. Кърджали, с първоначална месечна наемна цена - 30,00 лв., с наем на общинския терен – 18,90 лв., срок на наемния договор 5 /пет/ години, начало на търга 9.30 часа;
2. Маса №1 за продажба на плодове и зеленчуци до СОУ “Климент Охридски”, ул.”Металург”, кв.”Студен кладенец”, гр.Кърджали, с първоначална месечна наемна цена - 10,00 лв., с наем на общинския терен – 12,00 лв., срок на наемния договор 5 /пет/ години, начало на търга 9.45 часа;
3. Маса №2 за продажба на плодове и зеленчуци до СОУ “Климент Охридски”, ул.”Металург”, кв.”Студен кладенец”, гр.Кърджали, с първоначална месечна наемна цена - 10,00 лв., с наем на общинския терен – 12,00 лв., срок на наемния договор 5 /пет/ години, начало на търга 10.00 часа;
4. Маса №3 за продажба на плодове и зеленчуци до СОУ “Климент Охридски”, ул.”Металург”, кв.”Студен кладенец”, гр.Кърджали, с първоначална месечна наемна цена - 10,00 лв., с наем на общинския терен – 12,00 лв., срок на наемния договор 5 /пет/ години, начало на търга 10.15 часа;
Определените начални месечни наемни цени са без ДДС.
Тръжната документация се закупува всеки работен ден до 16.00 часа в стая № 501 на Община Кърджали, до деня предхождащ търга 04.08.2010 г., включително, срещу такса от 50,00 лв. и депозит в размер на 500,00 лв., внесен по банкова сметка на Община Кърджали.
Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден, до 04.08.2010 год., след закупуване на тръжна документация и съгласуване с общинска администрация.
Повторни търгове за неотдадените под наем обекти, за които не са се явили кандидати или са декласирани всички кандидати, да бъдат проведени на 12.08.2010 г., 19.08.2010 г. и 26.08.2010 г., на същото място и при съсщите условия.
Допълнителна информация в стая №501, тел. 6 73 60.


КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ:
инж. ХАСАН АЗИС Прочитания: 2277 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign