Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 16 Юли 2010


Община Кърджали на основание чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.17, ал.1, чл.27, ал.1 и чл.94, т.1 от НРПУРОИ в Община Кърджали, в изпълнение на Програмата на Община Кърджали за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2010 г.


ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

На 06.08.2010 год. в Община Кърджали, зала №409, за отдаване под наем на част от имот - общинска собственост:

1. Помещение – санитарен възел, с площ 35,00 кв.м., находящ се в приземния етаж на сградата на бивш Градски съвет, ул.”Отец Паисий” №3, гр. Кърджали, с първоначална месечна наемна цена от 175,00 лв., срок на наемния договор 1 /една/ година, начало на търга 9.30 часа;

Определената начална месечна наемна цена е без ДДС.
Тръжната документация се закупува всеки работен ден до 16.00 часа в стая № 501 на Община Кърджали, до деня предхождащ търга включително, срещу такса от 50,00 лв. и депозит в размер на 500,00 лв., внесен по банкова сметка на Община Кърджали.
Оглед на обекта може да се извърши всеки работен ден, до 05.08.2010 год., след закупуване на тръжна документация и съгласуване с общинска администрация.
Повторни търгове при неявяване на кандидати или декласиране на всички кандидати, да бъдат проведени на 13.08.2010 г., 20.08.2010 г. и 27.08.2010 г., на същото място и при същите условия.
Допълнителна информация в стая № 501, тел. 6 73 60.
КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ:
инж. ХАСАН АЗИС

 Прочитания: 1868 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign