Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

З А П О В Е Д

 26 Юли 2010

№822/22.07.2010 г.

На основание чл. 59 от АПК, чл.57а, ал.1, т.1 от ЗУТ, във връзка с чл. 20 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане на територията на община Кърджали и Констативни протоколи от 28.07.2009 г., и от 19.07.2010г. съставени от Комисия от оправомощени представители на Община Кърджали,

З А П О В Я Д В А М:

ДА СЕ ПРЕМАХНЕ ДОБРОВОЛНО, метален гараж в междублоковото пространство в кв.”Веселчане” – 2, разположени върху общински терен без разрешение за поставяне от Общинска администрация, собственост на г-н Диян Петков Димитров с адрес гр.Кърджали кв.”Веселчане -2” № 1-В вх. Б ет. 4 ап. 27.

ОПРЕДЕЛЯМ 30 (тридесет) – дневен срок за доброволното изпълнение на заповедта, считана от датата на съобщаването й.
При липса на доброволно изпълнение, на 23.08.2010 г. от 10.00 часа ще се извършат действия по принудително изпълнение за изземване описания по горе общински терен, чрез премахване на конструкцията на металния гараж, поставен върху общинския терен, на основание чл.57, ал.7 от ЗУТ и чл.20 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Кърджали. Разходите по премахването ще бъдат за сметка на собственика на преместваеми съоръжения.
Препис от настоящата заповед да се постави на обществено - достъпно място, а именно таблото за обяви на община Кърджали, вратите на металния гараж и да се публикува в интернет – страницата на Община Кърджали.
Препис от настоящата заповед, след влизането й в сила, да се връчи на фирмата, определена с договор за изпълнител, за премахване на гаражната клетка.
Препис от настоящата Заповед да се сведе до знанието на органите на полицията за сведение и оказване на съдействие за изпълнението й.
Заповедта подлежи на обжалване в четиринадесет (14) – дневен срок от съобщаването й, пред Административен съд – Кърджали, по реда и при условията на АПК.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Нурджан Юсеин – зам. Кмет на Община Кърджали.

МОТИВИ:

Комисия от представители на Община Кърджали е съставила Констативен протокол на 28.07.2009 г., и от 19.07.2010г. в който подробно е описан поставения метален гараж, върху общински терен без разрешение за поставяне. В констативния протокол е посочен местоположението на металния гараж.

Към административната преписка е приложено съобщение за премахване на поставения метален гараж в срок от 30 (тридесет) дни считано от 23.07.2010 г. Съобщението е поставено на вратите на металния гараж, на таблото за обяви на Община Кърджали и е обявено на интернет – страницата на Община Кърджали.
От приобщения по преписката констативен протокол от 28.07.2009 г. и протокол от 19.07.2010г. на оправомощените представители на Община Кърджали се установява, че в определения 30 (тридесет) - дневен срок металния гараж не е премахнат и общинският терен продължава да се владее от г-н Диян Петков Димитров без правно основание.
Ето защо, мотивите от горе изложените съображения считам, че следва да се осъществи производство по изпълнение на настоящата заповед, чрез премахване на конструкцията на металния гараж, поставени върху общински терен при стриктно спазване на разпорежданията ми, изрично посочени в диспозитивната част на заповедта.


КМЕТ НА ОБЩИНА
К Ъ Р Д Ж А Л И:………………………….
/инж. ХАСАН АЗИС/
 Прочитания: 2303 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign