Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

О Б Щ И Н А К Ъ Р Д Ж А Л И

 10 Август 2010На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 94, т.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Кърджали и в изпълнение на Решение № 106 от 23. 06.2010г. на Общински съвет гр. Кърджали

О Б Я В Я В А :

Публични търгове с тайно наддаване

На 08.09.2010 г. в стая 409 за продажба на следните обекти:

1.УПИ VІ-22, кв. 57 по ПУП на гр. Кърджали, кв. ”Веселчане”, ул. ”Мургаш”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.123.131 с площ 924 кв.м. и начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс по Кадастрална карта на гр. Кърджали, с първоначална тръжна 2. УПИ І-общ., кв. 2 по ПУП на с. Опълченско, Община Кърджали, махала “Сестриците”, отреден за жилищно строителство с площ 600 кв.м., с първоначална тръжна цена 6 500 лв. Сделката подлежи на облагане с ДДС.
3. Търговете ще се проведат в следната последователност:
- УПИ VІ-22, кв. 57 по ПУП на гр. Кърджали, кв. ”Веселчане”, ул. ”Мургаш”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.123.131 с площ 924 кв.м. и начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс по Кадастрална карта на гр. Кърджали- от 9.30 часа.
- УПИ І-общ., кв. 2 по ПУП на с. Опълченско, Община Кърджали, махала “Сестриците”, отреден за жилищно строителство с площ 600 кв.м. - от 10.00 часа.
4. Депозит за участие в търга в размер на 30 % от първоначалната тръжна цена на обекта, се заплаща до 03.09.2010 г. /включително/ по сметка, посочена в тръжната документация.
5.Тръжна документация се закупува всеки работен ден до 16.30 часа на 03.09.2010 г. /включително/ в стая 502, ет. 5 на Община Кърджали срещу такса от 50 лева, платима на касата на Общината в Информационен център – І-ви етаж.
6. Цената на обекта се заплаща в левове еднократно при сключване на договора за покупко-продажба.
7. Оглед на имота може да се прави всеки работен ден до 03.09.2010г. /включително/, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и предварително съгласуване с общинска администрация.
При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на 23.09.2010 г., 07.10.2010 г. и 21.10.2010 г. на същото място по същото време при същите условия.
Допълнителна информация в стая 502, тел. 67 357.


Кмет на
Община Кърджали:...........……........
/инж.Хасан Азис/
МП//


 Прочитания: 2346 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign