Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ОБЯВЛЕНИЕ

 01 Септември 2010


На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. КърджалиСЪОБЩАВА

На заинтересованите собственици, че със заповед № 860 от 13.08.2010г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПР за УПИ Х, кв. 157 по плана на гр. Кърджали.
- Със заповед № 861 от 13.08.2010г. на Кмета на община Кърджали за ПУП – ПЗ на НПИ 000099 в землище на гр. Кърджали.
- Със заповед № 862 от 13.08.2010г. на Кмета на община Кърджали за ПУП – ПЗ на ПИ с кадастрални № 001015, 001016, 001017, 001018, 001019, 001020, 001022, 001023, 001024, 001025 и 001026 по КВС на с. Рани лист, община Кърджали.
- Със заповед № 863 от 13.08.2010г. на Кмета на община Кърджали за ПУП – ПЗ на ПИ с № 000190, 000191, 000192, 000193, 000195, 000196 и № 00197 по КВС на с. Иванци, община Кърджали.
- Със заповед № 864 от 13.08.2010г.на Кмета на община Кърджали за ПУП – ПЗ на НПИ № 1635 кадастрален район № 27 по картата на новообразуваните имоти на гр. Кърджали.
- Със заповед № 865 от 13.08.2009г. на Кмета на община Кърджали за ПУП – ПП за Обект: „Външно ел. захранване на регионален център за управление на отпадъци, гр. Кърджали
- Със заповед № 866 от 13.08.2010г. на Кмета на Община Кърджали за ПУП – ПЗ за НПИ № 40909.114.71 по кадасралната карта на гр. Кърджали.
В 30 – дневен срок от получаване на настоящето обявление заинтересованите могат да направят писмени възражения, искания и предложения в Дирекция “АСУТ” .


Дирекция “АСУТ” при Община Кърджали


 Прочитания: 1921 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign