Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

 01 Септември 2010


С Ъ О Б Щ А В А


на заинтересованите,че в ДВ.бр.60 от 03.08.2010 г. са обнародвани проекти на ПУП парцеларен план за обект: Работен проект на път - KRZ - 2284, Севдалина, Костино /Багра/,
и ПУП-план за регулация и застрояване за обект: Предварителен проект за източния бряг на яз.,,Кърджали” в района на с.Главатарци и част от землището на с.Главатарци, община Кърджали, който се намира в дирекция “АСУТ” при община Кърджали, стая 214.
На основание чл.128, ал.5 ЗУТ,заинтересованите лица могат да направят писмени възражения,предложения и искания по проектите до Общинска администрация в едномесечен срок от обнародването в ,,Държавен вестник”.


 Прочитания: 1831 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign