Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Приключи работата по проект "Подкрепа за промяна"

 28 Септември 2010

По-добър начин на живот и създадени условия за независимост на децата и възрастните лица с увреждания и самотно живеещите стари хора, това е само един от отчетените резултати от реализирането на проект “Подкрепа за промяна” на територията на община Кърджали. Проектът стартира през октомври миналата година, а днес Община Кърджали организира заключителна пресконференция по повод приключване на изпълнението му на 30 септември.
Проект “Подкрепа за промяна” се реализира по Договор № BG 051PO001-5.2.04-0142-C0001, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, схема за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/5.2-01 “Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности “Социален асистент” и “Домашен помощник” – фаза 2.
Гости на днешната пресконференцията бяха както лицата изпълнители на дейностите “социални асистенти” и “домашни помощници”, така и потребители на услугата, представители на неправителствени организации, институции имащи отношение към социалните услуги и медии.
Ръководителят на проекта Василка Григорова представи реализираните дейности за изминалите дванайсет месеца, като подчерта, че от декември миналата година до сега по него са били обслужвани 30 потребители от социални асистенти и 39 от домашни помощници. За всеки един от тях са били изготвяни индивидуални планове за предоставяне на социални услуги, а социалните асистенти и домашните помощници са преминали специално обучение.
Като положителен ефект бе отчетено, че в резултат от работата по проекта е създадена и се поддържа система от лични данни на потребителите, социалните асистенти и домашните помощници чрез водене на регистри.
Според ръководителят на проекта Василка Григорова най-важното за екипа е натрупаният опит, който ще им позволи по –нататък да работят в посока предлагане на социални услуги. Изключително важно е и постижението да се разчупи мнението на хората и да се допуснат външни лица, които да се грижат за болни и възрастни хора от семейството. Сред важните аспекти на проекта е и разкриването на 28 работни места освен обслужваните потребители.
Екипът на проекта споделя, че проблеми в работата си не са имали въпреки натовареният график. Те признават обаче, че са се сблъскали с известни трудности при работата с бенефициентите относно заплащането на потребителска такса за получаване на дадената социална услуга. Всички потребители по проекта са заплащали такава такса и когато доходът им е бил до 390 лева, тя е минимална. При тези с доход над 390 лева тази такса нараства няколко пъти, което за потребителите на услугата е било смущаващо. Таксата е определена по специална методика и не може към момента да бъде променяна. Идеята на екипа, работил по проекта, е да бъде подготвено писмо до кмета на общината, респективно до Министерството на труда и социалната политика, с което да се поиска промяна на методиката, чрез използването на диференциран подход.
Положителни оценки за работата по проекта днес дадоха всички присъстващи потребители и наети чрез договори за социален асистент и домашен помощник лица. Всички те подкрепиха идеята за промяна на методиката за изчисляване на потребителската такса и изразиха съжаление, че проектът няма да бъде продължен. Това можеше да бъде направено единствено от неправителствена организация, за да се получи застъпване на отделните фази. За съжаление неправителственият сектор е все още слаб финансово и реализирането на един подобен проект за съществуващите неправителствени организации на територията на общината е изключително тежък.“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”Още снимки
 Прочитания: 2270 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign